Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Κόρινθος, 11-04-2019

Αριθμ. Πρωτ.: 13054 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ  Διακηρύττει ότι :

Εκτίθεται σε διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής αποκλειστικά, η εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 566.045,84€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 13053/2019 διακήρυξη διαγωνισμού Δημάρχου Κορινθίων για την παρούσα προμήθεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’), -Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/ 8-8-2016).
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οχημάτων που κρίνονται απαραίτητα για τον εμπλουτισμό – ανανέωση του στόλου του Δήμου Κορινθίων και υποδιαιρούνται στις κάτωθι τέσσερις ομάδες:

Προσφορές υποβάλλονται για μια ή περισσότερες ομάδες, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κορινθίων, το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και ΣΑΤΑ πυροπροστασίας ( Η προμήθεια των ομάδων 1 και 2 θα γίνει θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού. Η προμήθεια της ομάδας 3 θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ πυροπροστασίας. Η προμήθεια της ομάδας 4 θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ πυροπροστασίας και ίδιους πόρους του Δήμου Κορινθίων.). 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ημερομηνία αποστολής: 11/04/2019).Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του εκτιμώμενου ποσού κάθε προσφερόμενου τμήματος χωρίς ΦΠΑ μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, δηλαδή:


Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή άλλη διεύθυνση http://www.korinthos.gr 
Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http://www.korinthos.gr , στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και του ΕΣΗΔΗΣ. 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 – ΚΙΑΤΟ 

Τ.Κ. 202 00 

Αρ. Πρωτ. 3989 

Κιάτο 4-4-2019

Ανακοινώνεται ότι το  Δημοτικό Συμβούλιο:
Με την 534 ‘ -11-2011 απόφαση του, προέβη στην τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης Κιάτου στο οικοδομι­κό τετράγωνο 24, συγκεκριμένα στη δημιουργία πεζοδρόμου, στο εσω­τερικό του ανωτέρω τετραγώνου, ο οποίος ξεκινά βορειοανατολικά από την οδό Αριστοτέλους και καταλή­γει νοτιοανατολικά στην οδό Ιππο­κράτους, σύμφωνα με το τοπογρα­φικό διάγραμμα που έχει αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα. Τυχόν εν­στάσεις των ενδιαφερομένων μπο­ρούν να υποβληθούν εντός (15) δέ­κα πέντε ημερών από την τελευταί­α δημοσίευση της παρούσης στις ε­φημερίδες: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

Κιάτο 16-04-2019 

Αριθ. Πρωτ: 4585 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟ­ΠΡΑΣΙΑΣ 

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσ­σει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παι­δικών χαρών του Δ. Σικυωνίων» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονο­μική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
Αναλυτικά ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, τοποθέ­τηση και εγκατάσταση εξοπλισμού, σε δεκαεπτά (17) παιδικές χαρές του Δήμου Σικυωνίων, με στόχο την ορθή, λειτουργική και με ασφάλεια λειτουρ­γία τους, πληρώντας τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας, όπως αυ­τές ορίζονται από την ισχύουσα νομο­θεσία, για τη βελτίωση των παρεχόμε­νων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχα­γωγίας των ανηλίκων (CPV: 37535200- 9, 44112200-0, 34928471-0), με συ­νολικό προϋπολογισμό 218.023,19 € (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%). 
Οι δεκαεπτά (17) παιδικές χαρές βρίσκονται στις παρακάτω τοπικές κοι­νότητες του Δήμου Σικυωνίων: Πάσι­ο, Κρυονέρι, Μούλκι, Βασιλικό, Κιάτο (3), Μεγ. Βάλτος, Μάτι, Μεσινό, Τιτά­νη, Στυμφαλία, Σούλι, Λαλιώτη, Καρ­τέρι, Πανόραμα, Κάτω Διμηνιό. 
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρη­ματοδοτηθεί με το ποσό των διακοσί­ων ενός χιλιάδων ευρώ (201.000,00€), σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Έργα και επενδυτικές δραστηριότη­τες των δήμων όλης της χώρας (ει­δικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δή­μων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010, για την υλοποίηση της «Προμήθειας - τοποθέτηση εξοπλισμού για την ανα­βάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» από τον άξονα προτεραι­ότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υ­ποδομές και δραστηριότητες των δή­μων» του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΔΕ - ΣΑΕ 055) στο πλαίσιο της Πρόσκλη­σης ΙΙΙ και με το ποσό των δέκα επτά χιλιάδων είκοσι τριών ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (17.023,19€) προερχό­μενο από Ιδίους Πόρους (Τέλος Δια­φήμισης Κατηγορίας Δ’) και θα βαρύ­νει τον Κ.Α. 02.64.7135.001 των εξό­δων του προϋπολογισμού οικονομι­κού έτους 2019 του Δήμου Σικυωνίων (αριθ. 166/2019 Α.Α.Υ.). 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιη­θεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε­θνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη­μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέ­σω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr (α/α Συστήματος: 70070). 
Οι προσφορές υποβάλλονται α­πό τους οικονομικούς φορείς ηλε­κτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύ­λης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. 
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υπο­βολής προσφορών: 17-04-2019, 15:00. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβο­λής προσφορών: 10-05-2019, 15:00. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τρεις (3) εργάσι­μες ημέρες μετά την καταληκτική η­μερομηνία υποβολής των προσφο­ρών δηλαδή στις 15-05-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυ­σικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά και που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθε­ση των υπό προμήθεια ειδών, γεγο­νός που αποδεικνύεται με την προ­σκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Εμπορικό ή Βιομηχανικό ε­πιμελητήριο. 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ένα τοις εκατό (1 %) επί της εκτι­μώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α, ήτοι χί­λια επτακόσια πενήντα εννέα ευρώ (1.759,00€). 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ι­σχύουν και δεσμεύουν τους οικονομι­κούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διε­νέργειας του διαγωνισμού. 
Για την υπογραφή της σύμβασης α­παιτείται η παροχή εγγύησης καλής ε­κτέλεσης, σε ποσοστό πέντε τοις εκα­τό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, ε­κτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την ημε­ρομηνία υπογραφής του συμφωνητι­κού. 
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδο­θούν έτοιμα προς λειτουργία και χρή­ση, με ότι αυτό συνεπάγεται. 
Τα έντυπα του διαγωνισμού αναρ­τώνται και παρέχονται ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυ­ωνίων στην ηλεκτρονική διεύθυν­ση: www.kiato.gov.gr και στη διαδι­κτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www. promitheus.gov.gr. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωμα­τικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απα­ντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τό­πο του διαγωνισμού μέσω της Δια­δικτυακής πύλης www.promitheus. gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α Συστήμα­τος: 70070). 

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

Ξυλόκαστρο 12-4-2019

Αριθ. πρωτ. 4164 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕ­ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης 

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοι­κτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτή­ριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ­ρουσα από οικονομική άποψη προ­σφορά (βάσει τιμής), άρθρου 27 Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδό­χου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟ­ΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (αριθμός μελέ­της 15/2019), συνολικού προϋπολο­γισμού 92.786,50€ με ΦΠΑ 13 & 24%. 
Προβλέπεται η προμήθεια των α­παραίτητων τροφίμων και πρώτων υ­λών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου (παροχή γάλακτος στο εργατο­τεχνικό προσωπικό-Κοινωνικό Παντο­πωλείο), του ΝΠΔΔ «Ηλίας Κατσού­λης» (Παιδικοί Σταθμοί στο Ξυλόκα­στρο και στο Δερβένι) και των Σχολι­κών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευ­τεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έ­τος 2019. 
Η δαπάνη χρηματοδοτείται: α) για το Δήμο ΙΔ. ΠΟΡΟΙ και δωρεά κ. JOCHEN SCHREIER, β) για το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηλίας Κατσούλης» ΙΔ. ΠΟΡΟΙ και Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ Ε­ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» και γ) για τις Σχολ. Επιτροπές ΙΔ. ΠΟΡΟΙ. 
CPV: 03000000-1 & 15000000-8. 
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής και τόπου εκτέλεσης: EL652 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στην ελληνική γλώσσα, μέσω της δι­αδικτυακής πύλης www.promitheus. gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την κατα­ληκτική ημερομηνία και ώρα, δηλαδή έως την 2-5-2019 και ώρα 15:00. 
Ημερομηνία αποσφράγισης φακέ­λου δικαιολογητικά συμμετοχής/τε­χνική προσφορά: 8-5-2019 και ώρα 11:00. 
Οι προμηθευτές μπορούν να υπο­βάλουν προσφορά για μια ή περισσό­τερες ομάδες/ή και υποομάδες ειδών που περιλαμβάνονται στη μελέτη, ό­μως για όλα τα είδη που περιλαμβά­νονται σε αυτές. 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικα­σία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι ε­γκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο­γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθ­μό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμ­βαση καλύπτεται από τα Παραρτήμα­τα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώ­σεις του σχετικού με την Ένωση Προ­σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί­πτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού­σας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών α­νάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προ­σωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να α­σκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιο­τεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, να δια­θέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγ­γραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ. 
Κάθε προσφέρων αποκλείεται α­πό τη συμμετοχή στη διαδικασία, ε­φόσον: 
- υφίσταται εις βάρος του αμετά­κλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρ­θρο 2.2.3.1 της διακήρυξης 
- έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φό­ρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλι­σης ή/και του έχουν επιβληθεί πρά­ξεις επιβολής προστίμου από το Σ.Ε.Π.Ε. για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
- βρίσκεται σε μία από τις καταστά­σεις των άρθρων 2.2.3.4 της διακή­ρυξης 
- του έχει επιβληθεί με την Κ.Υ.Α. άρ. 74 ν. 4412/2016, η ποινή του α­ποκλεισμού. 
Οι προσφορές ισχύουν για διάστη­μα 6 μηνών από την επόμενη της δι­ενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γί­νονται αποδεκτές εναλλακτικές προ­σφορές. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί του προϋπολογι­σμού (της μελέτης) εκτός Φ.Π.Α. ή ί­ση με το 1% επί του προϋπολογισμού της ομάδας/υποομάδας για την οποί­α/τις οποίες κατατίθεται προσφορά. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της κάθε σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. 
Διάρκεια της σύμβασης έως 31-12- 2019. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνε­ται τμηματικά. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, μετά την παραλαβή των ειδών. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρί­των κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε­πιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμε­νη νομοθεσία, πλην ΦΠΑ καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης στον ελληνικό τύπο. Προκαταβολή δεν χορηγείται. 
Οι προδικαστικές προσφυγές κατά πράξεων ή παραλείψεων της αναθέ­τουσας αρχής ασκούνται ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με την κατά­θεση παραβόλου. Η αίτηση αναστο­λής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστή­ριο μέσα σε προθεσμία 10 ημερών α­πό την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη διαδικτυακή πύλη www. promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου http:// www.xylokastro.gov.gr. 
Επίσης η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ελ­ληνικό τύπο. 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση τη σύναψη της σύμβασης και οι ανταλ­λαγές πληροφοριών, εκτελούνται μέ­σω ΕΣΗΔΗΣ. Συμπληρωματικές πληρο­φορίες δίνονται έως 24-4-2019, εφό­σον έχουν ζητηθεί έως 23-4-2019. 
Τα τεύχη της μελέτης, αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ, διατίθενται στα γραφεί­α του Δήμου, χωρίς οικονομική επιβά­ρυνση και αναρτώνται στην επίσημη ι­στοσελίδα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια