Header Ads

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΙΑΤΟ : Υπογράφτηκε η ΝΕΑ Σύμβαση  Ανάπλασης των Πεζοδρομίων & Υπογειοποίησης Εναέριου Δικτύου ΔΕΗ


korinthosnews | 14-04-2019

Συμβασιοποιήθηκε η Πράξη «Ανά­πλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλ­λύρα και των καθέτων αυτής», η οποί­α χρηματοδοτείται από το χρηματο­δοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Τα­μείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ Ι­ΣΟΖΥΓΙΟΥ». 
Η πράξη αποτελείται από δύο (02) Υποέργα:
Το 1ο Υποέργο της πράξης είναι τεχνικό έργο:
καθαίρεση υφιστάμενης επένδυ­σης και στρώσεως υπόβασης,
κατασκευή νέας υπόβασης και κρασπέδων,
επένδυση πεζοδρομίων με ψυχρά υλικά υψηλής ανακλαστικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας (αντιμετώπιση φαινομένου αστικής θερμικής νησί­δας),
κατασκευή όδευσης τυφλών και ραμπών για την κίνηση ΑΜΕΑ
εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού με στόχο την αναβάθμιση της ποιό­τητας ζωής των κατοίκων, ήτοι φωτι­στικά με λαμπτήρες ενεργειακής ανα­βάθμισης, τύπου LED Neutral white, διακοσμητικά κολωνάκια που λει­τουργούν και ως εμπόδια στάθμευ­σης των αυτοκινήτων εντός της ζώ­νης όδευσης των πεζών καθώς και κάδοι απορριμμάτων.
Το 2ο Υποέργο είναι απαραίτη­το για τη λειτουργικότητα του 1ου Υ­ποέργου (κυρίως έργο) διότι αφορά στην αποξήλωση των υφιστάμενων στύλων ηλεκτροδότησης και στην υ­πογειοποίηση του εναέριου δικτύου την περιοχή επέμβασης του εν θε­μάτι έργου (δίκτυο ΟΚΩ).Η περιοχή επέμβασης αποτελεί τμήμα του κέ­ντρου της πόλης του Κιάτου και ίσως το πλέον πάσχον από πλευράς χώ­ρων κίνησης πεζών.
Στην παρούσα κατάσταση τα υπό μελέτη πεζοδρόμια παρουσιάζουν μεγάλες φθορές στην βατή επιφά­νεια τους από αποκολλήσεις των υ­λικών επένδυσης, κυβόλιθοι ή πλά­κες κατά περίπτωση, υψομετρικές α­νωμαλίες από βυθίσεις ή ανυψώσεις κατά μήκος της ζώνης όδευσης των πεζών και ακατάλληλο ύψος κρασπέ­δου σχεδόν σε όλο το μήκος τους.
Μείζον θέμα αποτελεί και η μη δυ­νατή πρόσβαση και μη εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ δεδομένου ότι στη υπάρ­χουσα κατάσταση δε υπάρχει η απα­ραίτητη υποδομή, καθώς και ο πλημ­μελής φωτισμός σχεδόν σε όλο το μήκος της υπό μελέτη περιοχής.
Η ανάπλαση των πεζοδρομίων, καλείται να δώσει απαντήσεις στα α­νωτέρω προβλήματα, εξυπηρετώ­ντας τις λειτουργικές απαιτήσεις της χρήσης τους, διαμορφώνοντας κα­λαίσθητους και ασφαλείς δημόσιους χώρους για την κίνηση των πεζών και των εμποδιζόμενων ατόμων (βάσει των σχετικών προδιαγραφών για το σωστό σχεδιασμό τους) και παράλλη­λα φιλικούς προς το περιβάλλον.

Μία Πρόταση για παιδιά της γειτονιάς

Από την Όλγα Κονομόδη - Θωμά

Εδώ και πολλά χρόνια στην Κόρινθο, δεν υπάρχουν αλάνες


Ανοικτοί χώροι για να μπορούν τα παιδιά, να παίξουν και να επικοινωνή­σουν.
Αυτό έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα να έχει χαθεί ακόμα και η πολύ γλυ­κιά λέξη με την οποία μεγαλώσαμε ό­λοι...η γειτονιά.!
Τα παιδιά της γειτονιάς μας δεν γνωρίζονται, δεν δημιουργούν δε­σμούς φιλίας που θα τα συντροφεύ­ουν για την υπόλοιπη ζωή τους και θα τα δένουν με τα παιδικά χρόνια αλλά και τον τόπο που γεννήθηκαν.
Ενας περίπατος στις γειτονιές , ό­που το παιχνίδι και ο αθλητισμός έ­χουν πάψει προ πολλού να υπάρχουν και να διαπαιδαγωγούν, να φτιάχνουν χαρακτήρες, να δομούν προσωπικό­τητες, αρκεί για να καταλάβει κανείς και περισσότερο ένας εκπαιδευτικός πόσο αξία έχει να γυρίσουμε λίγο πί­σω αλλά στο σήμερα και να ξαναστή­σουμε τις γέφυρες με τα παιδιά μας.
Παιδιά που είναι κλεισμένα στο σπίτι ή κάνουν απρόσωπο αθλητι­σμό με ραντεβού, αγνοώντας την α­ξία του παιχνιδιού, εγκλωβισμένα στα τάμπλετ και τα ηλεκτρονικά παιχνί­δια...!
Αν εκλεγώ δημοτική σύμβουλος, θα προσπαθήσω με όλες τις δυνά­μεις μου να βρούν τα παιδιά μας α­νοικτούς και ασφαλείς χώρους για να παίξουν σαν παιδιά και να μεγαλώ­σουν στις γειτονιές της Κορίνθου σαν παιδιά.
ΠΡΟΤΕΙΝΩ:
ΟΛΟΙ οι σχολικοί χώροι να είναι α­νοικτοί τα απογεύματα, ακόμα και το καλοκαίρι, για μπορούν τα παιδιά να παίξουν ελεύθερα, να γίνουν οι αυ­λές των σχολείων μας οι σύγχρονες και ταυτόχρονα ασφαλείς ΑΛΑΝΕΣ της Κορίνθου.
Με μέριμνα του δήμου φυσικά και με απόλυτη ασφάλεια για τα παιδιά και έχει μεγάλη σημασία αυτό, αφού θα πρέπει να υπάρχει φύλαξη και τις ώρες που οι αυλές θα είναι ανοικτές.
Μπορούμε να ξανακάνουμε την Κόρινθο ανθρώπινη.
Μπορούμε να δώσουμε στις νέ­ες γενιές τους χώρους που είναι δι­κοί της για να γίνει και πάλι η γειτο­νιά, πραγματική γειτονιά και το παιδι­κό παιχνίδι, χαρά και ζωή.
Θα αγωνιστώ και για αυτό.

ΟΛΓΑ ΚΟΝΟΜΟΔΗ -ΘΩΜΑ

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Κορινθίων

Με τη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ Βασίλης Νανόπουλος

Σκληρή απάντηση . . . του Δημήτρη Παπαγεωργίου


Στους «ψιθυριστές» του Δήμου Σικυωνών, που διαψεύδονται…
Κιάτο, 12.4.19: Σκληρή απάντηση έδωσε πριν από λίγο ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δύναμη Αλλαγής» και υποψήφιος δήμαρχος Σικυωνίων, Δημήτρης Παπαγεωργίου, σε επώνυ­μους και ανώνυμους «ψιθυριστές»:
Σας καλώ να αναλογιστείτε, αν πο­τέ στην ιστορία του Κιάτου και των χωριών έχει δεχτεί άλλος άνθρωπος τόσες προσωπικές επιθέσεις, χωρίς μάλιστα να έχει ασκήσει εξουσία!!!
1) Στην αρχή έλεγαν ότι κινού­μαι για Δήμαρχος, αλλά στοχεύω στο βουλευτικό αξίωμα. Κατέπεσε πανη­γυρικά με αγώνα συνέπειας 3 χρό­νων!!!
2) Μετά ότι, αν εκλέγω δήμαρχος θα δικηγορώ και θα εκτελεί άλλος χρέη δημάρχου. Κατέπεσε πανηγυρι­κά λόγω του ίδιου του Νόμου!!!
3) Μετά ότι, δήθεν δεν θα φτιά­ξουμε ψηφοδέλτιο. Ήδη έχουν ανα­κοινωθεί οι περισσότεροι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι από όλους τους συνδυασμούς. Σύμβουλοι τους οποί­ους κάθε μέρα, με την συμπεριφορά μου, τιμώ και ευγνωμονώ. Και αυτό κατέπεσε πανηγυρικά!!!
4) Μετά στήσανε γελοίες δημο­σκοπήσεις με τις οποίες γελάει ο κό­σμος σε όλο το Νομό --όχι μόνο το Κιάτο-- για να «νομιμοποιήσουν παζά­ρια θέσεων» εκ των υστέρων. Κάτι τέ­τοιο γραπτώς και ρητώς απέκλεισα, γιατί δεν είμαι παζαράκιας. Και αυτό καταπέφτει πανηγυρικά κάθε μέρα, σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά του Κιάτου!!!
Τα γράφω αυτά για να καταλάβουν αυτοί, που στήνουν συνδυασμούς πά­νω σε εργασιακούς εκβιασμούς, αλλά και νταραβέρια δημοσίου χρήματος, πως και οι επ’ αμοιβή ψευτοδημοσιο­γραφίσκοι, Πολεμάτε όσο θέλετε!!!
Είμαι εδώ κόντρα στις επιθέσεις σας 3 χρόνια.
Είμαι εδώ αξιοπρεπής χωρίς συ­ναλλαγές και ταξίματα. 
Είμαι εδώ με τα καλά και τα στρα­βά του χαρακτήρα μου όπως όλοι οι καθημερινοί άνθρωποι δίπλα με κα­θημερινούς ανθρώπους.
Και θα είμαι εδώ για να δώσω και να κερδίσω μάχες για τον τόπο μου και για όσο νιώθω ότι είμαι χρήσιμος σε αυτόν και τους συμπολίτες μας!!!

Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια