Header Ads

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : Ο Ερντογάν και τα «ηττημένα μυαλά…»


Του Σάββα Καλεντερίδη

Όσοι πιστεύουν ότι με ταξίδια «παι­δικές χαρές» μπορούν να αντιμετωπί­σουν την τουρκική επιθετικότητα εί­ναι επικίνδυνοι για την εθνική ασφά­λεια Η Τουρκία έχει έναν δικό της ε­θνικό, και μετά τον Ερντογάν θα έλε­γε κανείς πλέον αυτοκρατορικό, σχε­διασμό, με βάση τον οποίο στοχεύ­ει να γίνει το επόμενο διάστημα, μέ­σα στην επόμενη δεκαετία, μία από τις 10 ισχυρότερες οικονομικά χώρες του κόσμου, με αυτοδύναμη εθνική οικονομία και δική της εθνική αμυντι­κή βιομηχανία. 
Την ίδια στιγμή, βασικός εθνικός στόχος της είναι να κερδίσει τον τίτ­λο της προστάτιδας χώρας των μου­σουλμάνων όλης της Γης, τους οποί­ους, εκτός του ότι θα είναι «πελάτες» στα προϊόντα και τα οπλικά συστήμα­τα που θα παράγονται στην Τουρκί­α, εκτός του ότι θα χρησιμοποιούν τις τουρκικές τράπεζες, φιλοδοξεί να εκ­προσωπεί και στο Συμβούλιο Ασφα­λείας του ΟΗΕ, την αναδόμηση του οποίου ζήτησε ο ίδιος ο Ερντογάν στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση στη Νέα Υόρκη. 
Αυτό το σχέδιο πρακτικά σημαί­νει ότι, εκτός από τις μουσουλμανι­κές χώρες και τις κοινότητες που φι­λοδοξεί να θέσει υπό τον έλεγχο και την επιρροή της η Άγκυρα, θα εντά­ξει στη σφαίρα επιρροής της και τις γειτονικές της χώρες, που αποσπά­στηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρα­τορία και δεν έχουν τη δύναμη να ορθώσουν ανάστημα γιατί τις κυβερ­νούν ηττημένα μυαλά. 
Στο πλαίσιο αυτού του στρατηγι­κού σχεδιασμού και υπό το πρόσχη­μα της «καταπολέμησης της τρομο­κρατίας» έχει εισβάλει στο Β. Ιράκ και παραμένει εκεί επί δεκαετίες, έ­χει εισβάλει στη Συρία, στις περιο­χές Αλ Μπαμπ και Αφρίν, όπου πραγ­ματοποιεί εθνοκάθαρση και γενο­κτονία των Κούρδων, έχει εισβάλει στο Ιντλίμπ και έχει δημιουργήσει έ­ξι στρατόπεδα-παρατηρητήρια, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει εισβά­λει και στην Κύπρο από το 1974, δι­εκδικώντας, μέσω της «πολιτικής ισό­τητας», τον έλεγχο όλου του νησιού. 
Επίσης, στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού η Τουρκία έβαλε τα δυ­νατά της για τη δημιουργία «μακε­δονικής εθνότητας» και «μακεδονι­κού κράτους» στα Σκόπια και τη δημι­ουργία «εθνικής μακεδονικής μειονό­τητας» στην Ελλάδα, παίρνοντας εκ­δίκηση για την πολιτική που άσκησε στο παρελθόν η Ελλάδα στο Κουρδι­κό. Οι αναγνώστες μας να είναι σίγου­ροι ότι όσοι στην Ελλάδα υπέγραψαν και ενέκριναν αυτήν την προδοτι­κή συμφωνία έριξαν νερό στον μύλο του νεοοθωμανισμού και στην πραγ­μάτωση των εθνικών στόχων της Α­γκυρας. 
Στο πλαίσιο αυτού του σχεδια­σμού, εκμεταλλευόμενη τη στρατιά των ηττημένων μυαλών που κυβερ­νούν επί δεκαετίες αυτή τη χώρα, η Τουρκία προσπαθεί να τουρκοποιήσει Πομάκους και Ρομά στη Θράκη για να δημιουργήσει «ένα συμπαγές τουρκι­κό πράμα», όπως πρόωρα χαρακτήρι­σε την τριεθνική μουσουλμανική μει­ονότητα της Θράκης ο Δημήτρης Χρι­στόπουλος, αναπληρωτής καθηγη­τής Παντείου, υποψήφιος ευρωβου­λευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στις προηγούμε­νες εκλογές. Οταν δημιουργήσει αυ­τό το «συμπαγές τουρκικό πράμα», τότε αυτό θα λειτουργήσει ως βασι­κός πυλώνας για να τραβήξει η Τουρ­κία μια γραμμή από τον ποταμό Νέ­στο έως την Κρήτη, χωρίζοντας το Αι­γαίο στη μέση, για να συνεχίσει μετά να διεκδικεί τα υπόλοιπα που θα α­πομείνουν να ελέγχει αυτό το ελλη­νικό κράτος που διοικείται από ηττη­μένα μυαλά. 
Ολον αυτόν τον στρατηγικό σχεδι­ασμό, στο σύνολό του αλλά και στο μέρος που αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα, η Τουρκία τον στηρίζει στην ισχύ, στην οικονομική, πληθυσμια­κή, θρησκευτική, πολιτική και φυσικά στρατιωτική ισχύ, η οποία παράγεται και πηγάζει από τη λειτουργία ενός αξιόπιστου κράτους, το οποίο υπηρε­τούν δημόσιοι υπάλληλοι που ορκί­ζονται να υπηρετούν την πατρίδα και όχι κόμματα και ένα πολιτικό σύστη­μα που δεν υπηρετείται από ηττημέ­να μυαλά. 
Στον αντίποδα, έχουμε μια καχε­κτική Ελλάδα, που την κυβερνούν, ε­κτός από ηττημένα μυαλά, και άτο­μα που θεωρούν το έθνος, το κράτος και την πατρίδα εχθρούς και τα αντι­μάχονται, όπως αποδείχθηκε με την υπογραφή και την αποδοχή της κα­τάπτυστης και προδοτικής Συμφωνί­ας των Πρεσπών. 
Οπως θα αποδειχθεί το προσεχές διάστημα, η Τουρκία θα προσπαθή­σει να υλοποιήσει σταδιακά τον ε­θνικό σχεδιασμό της που αφορά την Ελλάδα, μέσα από αυτό που ονόμα­σε ο Χουλουσί Ακάρ «Γαλάζια Πατρί­δα», που αφορά τον σφετερισμό και τον έλεγχο των ελληνικών θαλασ­σών, αυτών που άφησαν επί δεκαετί­ες ανυπεράσπιστες τα ηττημένα μυα­λά, μη επεκτείνοντας τα χωρικά ύδα­τα της πατρίδας μας στα 12 μίλια. Α­φησαν την πόρτα ορθάνοιχτη, για να εισβάλουν οι Τούρκοι και να μπορούν σήμερα να μιλούν για «Γαλάζια Πα­τρίδα». 
Δεν υπάρχει λύση σ’ όλα αυτά; 
Ασφαλώς. Με μία προϋπόθεση. Να αποσυρθούν τα ηττημένα μυαλά και οι απάτριδες εθνομηδενιστές από το προσκήνιο και να αντικατασταθούν από το σύνολο των Ελλήνων πολι­τών, οι οποίοι, μέσα από μια πραγμα­τική δημοκρατία, θα αποφασίζουν αν θέλουν ή όχι οι Σλάβοι να ονομάζο­νται «Μακεδόνες», αν θέλουν η τριε­θνική θρησκευτική μειονότητα να γί­νει «ένα συμπαγές τουρκικό πράμα», αν θέλουν να μετατραπούν τα νησιά σε αποθήκες ψυχών και ταυτόχρονα σε μουσουλμανικούς θύλακες στην πιο ευαίσθητη από πλευράς εθνικής ασφάλειας και απειλών περιοχή της Ελλάδας, αν θέλουν να γράψουν στα παλιά τους τα παπούτσια τις νουθεσί­ες των πρεσβειών αλλά και τις απει­λές της Τουρκίας, και να προχωρήσει η Ελλάδα στην επέκταση των χωρι­κών υδάτων της στα 12 ναυτικά μί­λια.
Δεν θέλουμε ηγέτες, δεν θέλου­με σωτήρες. θέλουμε να αποφασί­ζουν οι Ελληνες πολίτες για το μέλ­λον τους και για το μέλλον αυτής της χώρας, και όχι πολιτικές ολιγαρχίες, βαρόνοι, καταληψίες και κάθε τυχάρ­παστος που συμμετέχει σε πολιτικές συμμορίες που λυμαίνονται και κατα­στρέφουν τη χώρα. 
Τέλος, σε πρακτικό επίπεδο, ενώ η Τουρκία στηρίζει το δικό της νεοαυ­τοκρατορικό σχέδιο στην ισχύ, η Ελ­λάδα, αφού απαλλαγεί από τα ηττη­μένα μυαλά, πρέπει να ενστερνιστεί ένα εθνικό δόγμα που θα στηρίζε­ται σε τρεις πυλώνες: την αποτελε­σματική στρατιωτική αποτρεπτική ι­σχύ, τις διεθνείς συμμαχίες και τις δι­μερείς σχέσεις με την Τουρκία, όπως η προχθεσινή επίσκεψη Τσίπρα στην Αγκυρα. 
Οσοι πιστεύουν ότι με ταξίδια «παι­δικές χαρές» μπορούν να αντιμετωπί­σουν την τουρκική επιθετικότητα, ό­πως προδιαγράφηκε πιο πάνω, δεν είναι μόνο αφελείς, δεν κοροϊδεύουν απλά τους Ελληνες πολίτες, είναι ε­πικίνδυνοι για την εθνική ασφάλει­α και την επιβίωση της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Δημοσιεύτηκε στη «δ» την 11.02.2019 * 

* Ο κ. Σάββας Καλεντερίδης, είναι Ανώτ. Αξ/κός ε.α. και αρθρογράφος στη «δ». 

Δεν υπάρχουν σχόλια