Header Ads

ΜΕΘΟΔΕΥΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ;


Ερήμην της θέλησης των Λαών για Γεωπολιτικές επιρροές – ο κίνδυνος έκρηξης ενός νέου Βαλκανικού Πολέμου αποτελεί αντικείμενο - προπομπό Γεωπολιτικών εξελίξεων, που εμπλέκουν και την Ελλάδα με μία Κυβέρνηση ενάντια στα εθνικά συμφέροντα …

Και το χειρότερο σε κακή, κάκιστη Εθνική οικονομία και έναν Λαό χωρίς προετοιμασία…


Ετοιμάζουν κάποιοι στη Δύση μια πολύ μεγάλη «φω­τιά» για τα Βαλκάνια, χρησι­μοποιώντας της εθνοτικές δι­αφορές που «σιγοκαίνε» από την δεκαετία του 1990, με σκοπό να υλοποιήσουν τα δι­κά τους γεωπολιτικά και οικο­νομικά σχέδια.
Σήμερα έγινε γνωστό πως το έμβλημα του τακτι­κού στρατού του Κοσόβου, το οποίο θυμίζει ξεκάθαρα Η­ΠΑ, μιας και το μόνο που έγι­νε ήταν να αφαιρεθεί το λο­γότυπο στην αγγλική γλώσ­σα και να προστεθούν τα έ­ξι αστέρια που σημαίνουν τις 6 χώρες που θα συμπληρώ­σουν την Μεγάλη Αλβανία, συμπεριλαμβανομένης πιθα­νόν και της Ελλάδος.
Το έμβλημα των Κοσοβά­ρων είναι όμοιο με αυτό της εταιρείας παροχής στρατιω­τικών υπηρεσιών «American Premier Security», γεγονός που προκάλεσε οργή ακόμα και σε Αλβανούς.

ΠΡΟΣ ΑΛΑΓΕΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ;

Αλλαγές συνόρων όμως και δημιουργία «μεγάλων κρατών» στα Βαλκάνια δεν θα είναι δυνατές χωρίς αιματη­ρούς και καταστροφικούς πο­λέμους, αναφέρουν αμυντι­κοί αναλυτές στο Σεράγεβο, οι οποίοι εμπλέκουν ΠΓΔΜ και Ελλάδα στο όλο αυτό σχέδιο .
Μιλούν επίσης για συγκρί­σεις μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και της σερβικής Δημοκρατί­ας Σέρπσκα στην Βοσνία.
Οι σερβικές αρχές αντέδρα­σαν έντονα στη δήλωση του Πρωθυπουργού του Κοσσυ­φοπεδίου Ramush Haradinaj, η οποία ανέφερε ότι «τα σύ­νορα μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Αλβανίας έχουν καταργη­θεί σύμφωνα με την συνθήκη του Σένγκεν».
Ο Σέρβος υπουργός Άμυ­νας Αλεξάνταρ Βουλίν, δήλω­σε ότι αυτό είναι μια προσπά­θεια για τη δημιουργία της «Μεγάλης Αλβανίας», η οποί­α σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν μπορεί να δημιουργηθεί χω­ρίς πολεμικές συγκρούσεις στα Βαλκάνια και όχι μόνο α­πό τη Σερβία». 
Η Πρωθυπουργός της Σερ­βίας Άνα Μπράναβιτς κατη­γόρησε τις αλβανικές αρχές στην Πρίστινα ότι «ετοιμάζο­νται να πυροδοτήσουν έντα­ση και να δημιουργήσουν α­ποσταθεροποίηση σε ολό­κληρα τα Βαλκάνια».
Η ίδια σύγκρινε το Κοσσυ­φοπέδιο με την σερβική Δη­μοκρατία Σέρπσκα στη Βοσνί­α και Ερζεγοβίνη.
«Είναι σαφές ότι τώρα συ­ζητούνται αλλαγές στα σύνο­ρα και πώς αυτό είναι δυνα­τό μόνο για ορισμένους, όχι για τη Δημοκρατία Σέρπσκα, αλλά πλανώνται», δήλωσε η Μπράνοβιτς.
Αμέσως μετά από αυτές τις δηλώσεις αντέδρασαν οι Βο­σνιακές αρχές του Σεράγεβο.
Το μέλος της Προεδρίας της Βοσνίας Ζέλικο Κοσίσιτς, δήλωσε ότι «τα σύνορα της χώρας δεν μπορούν να αμφι­σβητηθούν, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει μεταξύ Κοσ­συφοπεδίου και Αλβανίας».
«Γιατί πιστεύει κανείς ότι η πολιτική της δεκαετίας του ’90 μπορεί τώρα να αποφέρει περισσότερα αποτελέσματα;
Αντί να έχουμε επιστρο­φή στη συνεργασία, την ευ­ρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη σταθεροποίηση της πε­ριοχής, κινούμαστε σε πλά­να αποσταθεροποίησης», δή­λωσε ο Κροάτης μέλος της προεδρίας της Βοσνίας Ζέλι­κο Κόμσιτς.
Ενώ το έτερο μέλος, ο Sefik Džaferović, ισχυρίζεται ότι οι προσπάθειες παραβία­σης της εδαφικής ακεραιότη­τας ή ενδεχόμενες αλλαγές συνόρων, «θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής, διότι θα τερ­ματίσουν την συμφωνία του Ντέιτον , διαλύοντας τις εσω­τερικές εθνοτικές δομές της Βοσνίας με μεγάλες συνέπει­ες» , τόνισε ο ίδιος.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟ­ΛΕΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ;

Η αντιπρόεδρος ΜΚΟ «Πρω­τοβουλία για την Σερβία» , Αλεξάνταρ Ποπόφ, σε δήλωσή του στην Deutsche Welle, υπενθυμίζει τις δηλώσεις έ­μπειρων Βρετανών διπλω­ματών, που είπαν ότι η δημι­ουργία μιας «μεγάλης», Αλ­βανίας, Σερβίας ή Κροατίας, θα πραγματοποιηθεί μόνο με σενάρια που εμπεριέχουν νέους αιματηρούς πολέμους.

ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙ­ΟΥ-ΣΕΡΒΙΑΣ

«Μιλάμε για τις σχέσεις με­ταξύ Αλβανίας και Κοσσυφο­πεδίου και νομίζω ότι εδώ οι Αμερικανοί είναι που έ­δωσαν την ιδέα της αλλαγής των συνόρων. Αν αυτή η ιδέ­α γίνει πραγματικότητα, τότε ολόκληρη η περιοχή θα έχει σοβαρά προβλήματα, γιατί η ιστορία δεν θα τελειώσει ε­κεί. Η Σερβία θα προσαρτήσει σχεδόν αμέσως την σερβι­κή Δημοκρατία της Σέρπσκα στην Βοσνία, ενώ η «Χερσέ­βα-Βόσνια» (μέρος της Ερζε­γοβίνης που κατοικείται από κροατική πλειοψηφία) θα ε­νταχθεί στην Κροατία.
Από την Βοσνία που γνω­ρίζουμε σήμερα, δεν θα υ­πάρχει τίποτα. Τέτοιες εδα­φικές αλλαγές δεν πραγμα­τοποιούνται ποτέ χωρίς πό­λεμο. Τέτοιες ιδέες πραγμα­τοποιούνται σε μια ειρηνική διάσκεψη μετά από αιματη­ρούς πολέμους», δηλώνει ο Popov. Η βίαιη διαδικασί­α αλλαγής των συνόρων στα Βαλκάνια ξεκίνησε τη δεκαε­τία του 1990, και έληξε με τις Συμφωνίες του Ντέιτον και τη δημιουργία της Βοσνίας.
«Η συνέχιση αυτής της δια­δικασίας μπορεί να γίνει μόνο με πόλεμο, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι οι συγκρούσεις σήμερα θα καταλαμβάνουν ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο, συμπεριλαμβανομένου του Μαυροβουνίου, της ΠΓΔΜ και της Ελλάδας. Πρόκειται για βαλκανικά πολεμικά παι­χνίδια χωρίς όρια. Οι πόλεμοι της δεκαετίας του 1990 ολο­κληρώθηκαν στα σύνορα των πρώην γιουγκοσλαβικών δη­μοκρατιών.
Τυχόν νέες συγκρούσεις για την αλλαγή ή την κατάρ­γηση των σημερινών συνό­ρων , με στόχο τη δημιουργί­α μεγάλων κρατών στα Βαλ­κάνια, θα πυροδοτήσουν μια πυρκαγιά που θα καταλά­βει ακόμα μεγαλύτερο χώ­ρο», λέει ο Popov.

Η ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΕΕ

Ο Popov πιστεύει ότι πέρα από την γηραιά ήπειρο υπάρ­χουν δυνάμεις, οι οποίες θέ­λουν επίσης να επηρεάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). «Ο απρόβλεπτος Αμερικανός πρόεδρος Ν.Τραμπ έχει κά­νει πολλά βήματα που απο­σκοπούν στην αποσταθερο­ποίηση της ΕΕ, την ώρα που η Ευρώπη είναι κάτι περισσό­τερο από «συγκλονισμένη» α­πό ποτέ, γιατί στο εσωτερι­κό της υπάρχουν μεγάλες α­ντιφάσεις. Φοβάμαι ότι αυτό μπορεί επίσης να επηρεάσει την ίδια την ύπαρξη της ΕΕ», καταλήγει ο Αλέξανδρος Πό­ποφ.


Πηγή: 5Απόσταγμα .gr

Δεν υπάρχουν σχόλια