Header Ads

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (Φ. 1844)

 

Μήνυμα Δημάρχου Κορινθίων για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων

Βασίλης Νανόπουλος: Ας είναι οι οι εξετάσεις αυτές το ξεκίνημα μιας εξαιρετικής πορείας!

 

 

Αγαπητοί μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί,

Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας αγώνας. Με αγωνίες, προσπάθεια, πολλά όνειρα, φιλοδοξίες, στόχους.

Για τον καθέναν από εσάς ο αγώνας είναι προσωπικός.

Εύχομαι σε όλους σας την επιτυχία που επιθυμείτε και επιδιώκετε.

Ας είναι οι οι εξετάσεις αυτές το ξεκίνημα μιας εξαιρετικής πορείας!

 

Καλή επιτυχία!

Βασίλης Νανόπουλος

Δήμαρχος Κορινθίων

 


Διακήρυξη 30585 Δ. Κορινθίων


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Διακηρύττει ότι:

   εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής, η σύναψη δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 58.156,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), Αριθμός μελέτης 23290/25-04-2023.

   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει.   Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό και ειδικότερα οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται στην υπ' αριθμ.πρωτ. 30583/26-05-2023 αναλυτική  διακήρυξη διαγωνισμού.  Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ν.4412/2016, Ν.4622/2019, Ν.4700/2020, Ν.4013/2011,το άρθρο 4 του Π.Δ.118/07 (Α’ 150), του άρθρου 5 της υπ’αριθμ.11389/1993 (Β΄ 185) απόφασης του Υπ. Εσωτ., Ν3548/2007, Ν.4601/2019, Π.Δ.39/2017, υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπ. Οικ. και Ανάπτυξης, υπ’αριθμ. 64233/08.06.2021 Κ.Υ.Α., Ν.3419/2005, Ν.4270/2014, Ν.4727.2020, Ν.4624/2019 και γενικότερα κάθε διάταξη,  Νόμο, Π.Δ.,Υ.Α. και ερμηνευτική εγκύκλιο καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

      Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και Tablets για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Κορινθίων  στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190859) από του Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

     Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:

CPV: 30237300-2   Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών, CPV: 42991200-1   Εκτυπωτικά μηχανήματα,

CPV: 30213200-7   Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα :

ΤΜΗΜΑ 1: «Ηλεκτρονικός Υπολογιστής», εκτιμώμενης αξίας 28.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 2: «Πολυμηχάνημα τεχνολογίας laser, A4, ασπρόμαυρο», εκτιμώμενης αξίας 14.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 3: «Tablet για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet», εκτιμώμενης αξίας 3.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 4: «Tablet για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ΚΕΠ», εκτιμώμενης αξίας 3.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα και για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε τμήματος.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τέσσερα (4).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 46.900,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (συμπ/νου ΦΠΑ: € 58.156,00)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 13-06-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» ορίζεται την 3η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι  την 16-06-2023 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ , Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr .

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού σύμφωνα με τον επόμενο Πίνακα:

 

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ποσό εγγύησης συμμετοχής (€)

1

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

560,00

2

Πολυμηχάνημα τεχνολογίας laser, A4, ασπρόμαυρο

280,00

3

Tablet για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet

70,00

4

Tablet για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ΚΕΠ

28,00

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης : www.promitheus.gov.gr  του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη  www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής www.korinthos.gr .

   Πληροφορίες: Ε. Σαββανού/Π. Σανδραβέλη τηλ:   2741361009/ 2741361017 για θέματα διακήρυξης και Σ. Παπαδάς ΤΗΛ.:2741361079 για θέματα μελέτης.   

  Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6)  ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr .

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Πυλώνα του Component 2.2 (Modernize) και συγκεκριμένα της δράσης Further modernization of Public Administration’s One-Stop Shops με κωδικό 16780 (Απόφαση Ένταξης «Ένταξη του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190859) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» με αρ. 153248 ΕΞ 2022 [ΑΔΑ: 9Ψ8ΧΗ-5ΥΥ]). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων του οικονομικού έτους 2023 ως εξής: Κ.Α.:69/7134.0001, «Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Κορινθίων», ποσό 56.420,00€ και Κ.Α.:69/7134.0002, «Προμήθεια tablets για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ΚΕΠ του Δήμου Κορινθίων» ποσό 1.736,00€

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με αρ.25646/700/05-05-2023 και 25648/05-05-2023  [ΑΔΑΜ: 23REQ012618121/08-5-2023] για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβαν τους α/α /700 και 701 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων.

Ο  Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

                          


Διακήρυξη  30691- 26.5.2023 Δ. Κορινθίων


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διακηρύττει ότι

  Εκτίθεται σε δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΤΣΕΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 247.683,80€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 51/2022), σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 30584/26-5-2023 διακήρυξη διαγωνισμού Δημάρχου Κορινθίων για την παρούσα δημόσια σύμβαση.  Ενδεικτικά αναφέρουμε: - ν. 4782/2021 (Α 36), ν. 4412/2016 (Α’ 147), ν. 4622/19 (Α’ 133), ν. 4700/2020 (Α’ 127), ν. 4013/2011 (Α’ 204), όπως ισχύουν.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εφτά (7) πάρκων τσέπης (pocket parks) σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου, όπως αποτυπώνονται λεπτομερέστερα στον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΤΣΕΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Άρθρο

Περιγραφή

1

POCKET PARK 1 - ΠΑΡΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

2

POCKET PARK 2 - ΠΑΡΚΟ ΚΡΟΚΙΔΑ

3

POCKET PARK 3 - ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ

4

POCKET PARK 4 - ΠΑΡΚΟ ΠΕΛΗΝΗΣ

5

POCKET PARK 5 - ΠΑΡΚΟ ΕΡΜΟΥ

6

POCKET PARK 6 - ΠΑΡΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

7

POCKET PARK 7 - ΠΑΡΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34928400-2 Αστικός εξοπλισμός.

Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο και ο Δήμος Κορινθίων.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

www.promitheus.gov.gr

30/5/2023

30/5/2023 και ώρα 14:00

14/6/2023 και ώρα 14:00

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, να έχουν εκτελέσει (ολοκληρώσει) τουλάχιστον 1 αντίστοιχη σύμβαση του συγκεκριμένου τύπου, ύψους και έκτασης (ποσότητας όμοιων ή ισοδύναμων ειδών) κατά μέσο όρο τουλάχιστον ίση με το 50% των ποσοτήτων των ειδών της μελέτης αθροιστικά. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν και πριν από την τελευταία τριετία, ήτοι έως και πέντε (5) χρόνια πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ, τα οποία θα ληφθούν υπόψη από την αναθέτουσα αρχή.

Οι υλοποιημένες συμβάσεις θα πρέπει να είναι ποσότητας κατά μέσο όρο τουλάχιστον ίσης με το 50% των ποσοτήτων, οικονομικού μεγέθους (τουλάχιστον ίσο κατά μέσο όρο με το 50% του προϋπολογισμού της 51/2022 μελέτης αθροιστικά. Ειδικότερα αντίστοιχες θεωρούνται προμήθειες που περιλαμβάνουν όμοια ή ισοδύναμα είδη, όπως αυτά περιγράφονται στα επιμέρους άρθρα της με αρ. 51/2022, μελέτης της Τ.Υ. που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων το παρόν κριτήριο δύναται να καλύπτεται αθροιστικά από  τα μέλη της ένωσης.

Όσον αφορά στα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται και να φέρουν:

1.Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας,

2.Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική διαχείριση,

3.Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2017 για την Διαχείριση και Καταπολέμηση της Δωροδοκίας

4.Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 για την Υγεία και Ασφάλειας Εργασίας

Οι πιστοποιήσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και να είναι εκδόσεως διαπιστευμένου οργανισμού. Γίνονται δεκτά και τα ισοδύναμα των παραπάνω προτύπων εφόσον ο προσφέρων είναι σε θέση να το αποδείξει.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ], του άρθρου 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Δε θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 3.994,90€, που αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ.  Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι ήτοι τουλάχιστον επτά (7) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

α)Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β)Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ)Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): https://www.korinthos.gr/

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).  Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.  Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ.κ. Παναγιώτα Σανδραβέλη, τηλ. 2741361017, p.sandraveli@korinthos.gr, Ελένη Σαββανού, τηλ. 2741361009, e.savanou@korinthos.gr

 Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Διακήρυξη  31210 Δ. Κορινθίων 

Αριθμ. Πρωτ.:        31210  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Διακηρύττει ότι:

         εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής, σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου  η σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 315.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) Αριθμός μελέτης 1/2023.

          Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό και ειδικότερα οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται στην υπ' αριθμ.πρωτ.31198/30-05-2023  αναλυτική  διακήρυξη διαγωνισμού.  Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ν.4412/2016, Ν.4013/2011, Ν.4129/2023, Ν.4270/2014, Π.Δ.80/2016, Ν.4640/2019, Ν.4700/2020, Ν.4727/2020,και γενικότερα κάθε διάταξη, Νόμος, Π.Δ.,Υ.Α. και ερμηνευτική εγκύκλιος καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά.

        Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης των Κ.Ε.Π. του  Δήμου Κορινθίων.

   Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους ακόλουθους λόγους : Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορά στην ενιαία ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ. Το έργο είναι αυτοτελές, λειτουργικό και χρησιμοποιήσιμο.

   Η συνολική ποθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα (09) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16-06-2023  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20-06-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους πέντε χιλιάδων ογδόντα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (5.080,64 ευρώ) .                

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι έως 16-08-2024.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο  ύψους 5% της σύμβασης.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ – Η/Μ    και που είναι εγκατεστημένα σε :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ δεν απαιτείται ελάχιστο όριο Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας

Στην κατηγορία  Η/Μ δεν απαιτείται ελάχιστο όριο Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Για την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση κατ΄ ελάχιστο ότι προβλέπεται στο άρθρο 52 παρ. 1β του ΠΔ 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/2019) και λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 65 του ίδιου Π.Δ.  Τα τεχνικά στελέχη  του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα πρέπει να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστο το προσόντα που προβλέπονται στα άρθρα 12, 13, 18 και 19 του Π.Δ. 71/2019 (11/Α/2019).

Για την κατηγορία Η/Μ, όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση κατ΄ ελάχιστο ότι προβλέπεται στο άρθρο 52 παρ. 1α του ΠΔ 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/2019) και λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 65 του ίδιου Π.Δ .  Τα τεχνικά στελέχη  του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα πρέπει να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστο το προσόντα που προβλέπονται στα άρθρα 12, 13, 18 και 19 του Π.Δ. 71/2019 (11/Α/2019).

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: www.korinthos.gr

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

Πληροφορίες:  κ.κ.Αναστασία Θεοδοσίου, Ιωάννης Τσολάκης, τηλ.27413 62807, 27413 62833 και e-mail : a.theodosiou@korinthos.gr , i.tsolakis@korinthos.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 07-06-2023 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 12-06-2023

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π. (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190859) ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής  Ένωσης – NextGeneration EU και  είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2022ΤΑ06300031.

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί:  η απόφαση με αρ. 686/24746/3-5-2023 (ΑΔΑ: 640ΩΛ7-ΩΜ4)  για την ανάληψη υποχρέωσης  δαπάνης (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του Π.Δ.80/2016), η υπ’αριθ. 153248ΕΞ 2022/ 20-10-2022 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ένταξη του έργου ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π. στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» και η υπ’αριθμ. 30696ΕΞ 2023/24-2-2023 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: Τροποποίηση απόφασης ένταξης του έργου ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π. στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επίσης η υπ’ αριθμ. 102379/24-10-2022 Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης έργου στην ΣΑΤΑ 063.

 

Ο  Δήμαρχος Κορινθίων

 

Βασίλειος  Νανόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια