Header Ads

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (φ. 1834)


Καραμανλής:

Την ώρα του πένθους σιώπησα
Τι είπε για την τηλεδιοίκηση

 


 Τι είπε για την σύμβα­ση 717

Στην πρώτη δημόσι­α τοποθέτησή του μετά την παραίτηση του α­πό τη θέση του υπουρ­γού Μεταφορών, ύστε­ρα από το σιδηροδρο­μικό δυστύχημα στα Τέ­μπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 άτομα, προχώρη­σε αυτή την ώρα ο Κώ­στας Καραμανλής.

Από το βήμα της Βου­λής και συγκεκριμένα της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ο Κώ­στας Καραμανλής επεσήμανε ότι «παραιτή­θηκα γιατί στον τομέ­α της πολιτικής μου εποπτείας συνέβη μια α­νείπωτη τραγωδία, για­τί σέβομαι τον ανθρώ­πινο πόνο. Ούτε είχα, ούτε έχω εξάρτηση α­πό κυβερνητική θέση. Παραιτήθηκα κόντρα στην πολιτική πεπατημένη που θέλει να ζη­τούνται παραιτήσεις υ­φισταμένων. Δεν το α­κολούθησα. Παραιτή­θηκα από τον τόπο της τραγωδίας. Η ανάλη­ψη της πολιτικής ευθύ­νης θα μείνει, όμως, κε­νό γράμμα χωρίς έρευ­να για τις πραγματικές ευθύνες και την αντιμε­τώπιση των σφαλμάτων ώστε να μην ξαναγίνουν τέτοιες τραγωδίες. Είναι χρέος μας να φω­τιστεί η αλήθεια και σε αυτό το ιερό χρέος θέλω να συμβάλω σήμερα ε­δώ και στον δημόσιο δι­άλογο».

Ο πρώην υπουργός υ­ποστήριξε στην Επιτρο­πή ότι ο δημόσιος διάλο­γος έχει κατακλυστεί α­πό ψέματα σε σχέση με το δυστύχημα αναφορι­κά με την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύ­ου και έδωσε τις δικές του απαντήσεις για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει.

Ο κ. Καραμανλής ανα­φέρθηκε στην σύμβαση 717, στο σύστημα τηλεδιοίκησης, αλλά και για την επιλογή του σταθ­μάρχη να μη το χρησι­μοποιήσει.

Για τη σύμβαση 717 του 2014: Είναι μία σύμβα­ση που εάν είχε ολοκλη­ρωθεί η λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύ­ου θα ήταν ασφαλέστε­ρη. Παραλάβαμε το έρ­γο βαλτωμένο. Το προ­χωρήσαμε από το 18% στο 70%», σημείωσε το­νίζοντας ότι δεν ισχύ­ουν όσα υποστήριξε ο κ. Σπίρτζης για ολοκλήρω­ση του 60% του έργου μέχρι το 2019.

«Η προηγούμενη κυ­βέρνηση παρέδωσε λει­τουργικά μόνο το 18% της σύμβασης. Από το 2017 έως το 2019 δεν έ­γινε καμία εργασία«», είπε κ πρόσθεσε: Κατ’ όνομα παραλάβαμε το 33% του έργου, λει­τουργικό όμως ήταν το 18%. Σύμφωνα με τα ε­πίσημα στοιχεία, είπε, έως τα τέλη του 2016 που σταμάτησε το έρ­γο παραδόθηκαν 17 από τους 52 σταθμούς, δη­λαδή ποσοστό 32,69%.

Χαρακτήρισε πρόβλη­μα που δεν ολοκληρώ­νονται οι συμβάσεις εί­ναι ο κατακερματισμός ή για να το πω πιο απλά το σπάσιμο των εργολα­βιών και ειδικά στην 717 όπως είπε.

Μεταξύ των σταθμών που παραδόθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια με το σύστημα τηλεδιοίκησης είναι και ο σταθ­μός της Λάρισας. Παρα­δόθηκε τον Νοέμβριο του 2022.

Προς επίρρωση των ι­σχυρισμών του ο κ. Κα­ραμανλής επικαλέστηκε έγγραφο του ΟΣΕ που αναφέρει ότι οι σταθ­μάρχες οφείλουν να χαράσσουν την πορεία των τρένων στον πίνακα.

Όπως είπε υπάρχουν δημοσιεύματα που έ­χουν πάρει έκταση και αναφέρουν αναλήθει­ες και ανακρίβειες και προσπάθησε να απα­ντήσει.

Ένα από αυτά όπως εί­πε είναι ότι δεν υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης στη Λάρισα. Ο Σταθ­μός της Λάρισας διαθέ­τει τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης. Είναι ε­γκατεστημένο από τον Νοέμβριο του 2022 και χρησιμοποιήθηκε έως και τις 22:12 τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου, δηλαδή έως μία ώρα και κάτι πριν την ώρα του δυστυχήματος. Αυ­τό φανερώθηκε από το «μαύρο κουτί» του συ­στήματος. Επαναχρησι­μοποιήθηκε δοκιμαστι­κά τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Μαρτίου, μετά το δυστύχημα, και λειτούργησε κανονικά, αποκλείοντας την περί­πτωση τεχνικής βλάβης. Συνεπώς ο σταθμάρχης, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέ­χρι τώρα και μπορούσε και έπρεπε να χαράξει τη διαδρομή ηλεκτρο­νικά, ώστε να μην γίνει λάθος.

Όπως ακριβώς έκαναν οι σταθμάρχες που κά­θονταν στην ίδια θέση, στον ίδιο σταθμό, νωρί­τερα την ίδια μέρα. Δυ­στυχώς δεν το έκανε.

Τη χάραξε χειροκίνητα και επιπλέον ξέχασε σε λάθος θέση ένα από τα κλειδιά, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Ακριβώς επειδή είχε το­πικό σύστημα τηλεδιοίκησης που λειτουργού­σε, μπορούσε επί 12 λε­πτά, να δει ότι το τραί­νο βρισκόταν σε λάθος πορεία.

Όπως υποστήριξε ο κ. Καραμανλής εφόσον ο σταθμάρχης επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει το σύστημα τηλεδιοίκησης αλλά να λειτουργήσει χειροκίνητα, και άρα έ­δωσε την εντολή στον μηχανοδηγό να αγνοή­σει το κόκκινο, κανένα άλλο σύστημα ασφαλεί­ας (ETCS ή σηματοδό­τηση) δεν θα μπορούσε να σώσει την κατάστα­ση, αν και θα υπήρχαν περισσότερες δυνατό­τητες να αποτραπεί το δυστύχημα, κάτι που ω­στόσο δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα.

Το επόμενο που δεν ι­σχύει, είπε ο κ. Καρα­μανλής, είναι ότι υπήρ­ξε ποτέ στην Καρόλου πύργος ελέγχου. Όπως τόνισε δεν υπήρξε πο­τέ τέτοιο σύστημα αλλά περισσότερο λειτουρ­γούσε ως κέντρο τηλε­φωνικής εποπτείας.

Σε σχέση με το εάν υ­πήρχαν δύο σταθμάρ­χες μέχρι το 2019 και μετά μόνο ένας, ο πρώ­ην υπουργός σημείωσε ότι υπάρχουν έγγραφα που δείχνουν ότι σε δι­άφορους σταθμούς υ­πήρχε μόνο ένας σταθ­μάρχης μέχρι το 2019, ενώ τώρα στην τραγω­δία στα Τέμπη κανονι­κά ήταν τρεις σταθμάρ­χες αλλά οι δύο είχαν α­ποχωρήσει.

Για την ανυπαρξία δι­κλείδων ασφαλείας, ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι αυτές υπήρχαν αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν. Ως δικλείδες ασφαλείας ανέφερε την τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, τους δύο σταθμάρχες που έ­πρεπε να είναι στη θέση τους αλλά δεν ήταν, το πρωτόκολλο βάσει του οποίου πρέπει να γίνο­νται οι αναγγελίες, το γεγονός ότι ο σταθμάρ­χης είχε τη δυνατότητα να βλέπει το τρένο επί 12 λεπτά.

Τέλος υποστήριξε ότι ε­πί ΝΔ και η χρηματοδό­τηση και οι προσλήψεις προσωπικού είχαν επανεκκινήσει.

Σύνταξη ΙΝ 20 Μαρτί­ου 2023


Δεν υπάρχουν σχόλια