Header Ads

O ΣΥΡΙΖΑ δεν θ ' αφήσει τίποτα όρθιο : «Έκοψαν» την Εθνοφυλακή από την παρέλαση της 25ης Μαρτίου; – Μαρτυρία-σοκ από εθνοφύλακα


Γράφει ο Ιωάννης Αμπατζόγλου*

Στις 5 Μαρτίου 2019 έλαβα μία πληρο­φορία από έναν εθνοφύλακα του Τάγμα­τος Εθνοφυλακής (ΤΕΘ) Δράμας. Η πληρο­φορία αυτή, εάν αληθεύει, δείχνει είτε τον πανικό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είτε ότι βρισκόμαστε σε μία κατάσταση μη κανονι­κή αφού αυτά που θα αναφερθούν πιό κά­τω είναι πρωτόγνωρα. 
Ακολουθεί η μαρτυρία του εθνοφύλα­κα:
«Κάθε χρόνο το ΤΕΘ συμμετέχει στις πα­ρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης­Μαρτίου είτε τοπικά στη Δράμα είτε σε επί­πεδο κεντρικής παρέλασης στη Θεσσαλο­νίκη ή την Αθήνα. Για παράδειγμα, την 28η Οκτωβρίου του 2018 το ΤΕΘ Δράμας παρέ­λασε στην μεγάλη παρέλαση της Θεσσα­λονίκης. 
Πριν από ένα μήνα ζητήθηκε από τους εθνοφύλακες του ΤΕΘ Δράμας να δηλώ­σουν ποιοί θα ήθελαν να συμμετάσχουν στην καθιερωμένη παρέλαση της 25ης Μαρτίου του 2019 και όσοι από αυτούς ή­θελαν το δήλωσαν εγγράφως. Μέχρι εδώ όλα καλά. Πριν από μία εβδομάδα όμως, α­νακοινώθηκε προφορικά στους εθνοφύλα­κες ότι υπάρχει εντολή της στρατιωτικής ηγεσίας ότι τα ΤΕΘ απαγορεύεται να κά­νουν παρέλαση. Στην ερώτηση των εθνο­φυλάκων για τον λόγο αυτής της απαγό­ρευσης έλαβαν την απάντηση από την η­γεσία τους ότι η κυβέρνηση φοβάται πως οι εθνοφύλακες θα φωνάξουν συνθήματα υπέρ της Μακεδονίας. Έτσι με άνωθεν α­πόφαση “κόβεται” η εθνοφυλακή από τις παρελάσεις. 
Ένα άλλο σημείο που αξίζει να ανα­φερθεί είναι ότι το πρόγραμμα εκπαίδευ­σης των ΤΕΘ κάθε φορά προγραμματίζε­ται πολλούς μήνες πριν. Και στον τελευ­ταίο προγραμματισμό υπήρχαν όλες οι εκ­παιδεύσεις κανονικά. Μαζί όμως με το έγ­γραφο για τις παρελάσεις, υπήρξε και έ­να έγγραφο στο οποίο αναφερόταν ότι α­παγορεύεται στους εθνοφύλακες να εκτε­λούν βολές με τα όπλα τους, όπως επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότη­τα του ΤΕΘ εκτός στρατοπέδου. Με λίγα λόγια οι εθνοφύλακες πλέον θα περιορί­ζονται μέσα στα στρατόπεδα και θα απα­σχολούνται με προφορικές εκπαιδεύσεις. Ξαφνική αλλαγή λοιπόν και στο πρόγραμ­μα εκπαίδευσής τους». 
Ο φίλος εθνοφύλακας συνεχίζει την εξι­στόρησή του με κάτι περίεργο που είχε πα­ρατηρήσει λίγες ημέρες πριν από την υπο­γραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών στις 17 Ιουνίου 2018. Συγκεκριμένα μου ανέ­φερε: 
«Μία ανάλογη κατάσταση είχε δημιουρ­γηθεί το Σαββατοκύριακο (16 και 17 Ιουνί­ου 2018), όπου το ΤΕΘ Δράμας είχε προ­γραμματισμένη εκπαίδευση εκτός στρατο­πέδου. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση θα γι­νόταν σε περιοχή της Μακεδονίας και οι ε­θνοφύλακες θα είχαν πλήρη τον εξοπλι­σμό τους με τα όπλα τους κλπ. Η εκπαί­δευση αυτή αν και ήταν προγραμματισμέ­νη προ αρκετών μηνών, ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή, επειδή απαγορεύθηκε να βγει οποιοδήποτε όπλο εκτός στρατο­πέδου, όπως επίσης απαγορεύθηκε να γί­νει οποιαδήποτε εκπαίδευση εθνοφυλά­κων ή στρατιωτικών εκείνο το Σαββατο­κύριακο. Μάλιστα την ακύρωση της συ­γκεκριμένης εκπαίδευσης οι εθνοφύλακες την πληροφορηθήκαμε τις τελευταίες μί­α ή δύο ημέρες, δηλαδή την Πέμπτη 14 ή την Παρασκευή 15 Ιουνίου». 
Ο εθνοφύλακας αυτός μου μετέφερε τα πιό πάνω ώστε να πληροφορηθεί ο κό­σμος ότι η αποχή των εθνοφυλάκων από την παρέλαση δεν αποτελεί δική τους ε­πιλογή. Δεν θα ήθελε σε καμία περίπτω­ση να θεωρήσει ο κόσμος ότι οι άνθρωποι που έχουν κάνει στόχο ζωής την φύλαξη των συνόρων της πατρίδας τους, αρνήθη­καν να παρελάσουν στην επέτειο της α­πελευθέρωσης του γένους μας από τους Τούρκους. 
Κάπως έτσι τελείωσε η επικοινωνία μας. 
Πάντως ψάχνοντας στο διαδίκτυο, δι­απίστωσα ότι και την 28η Οκτωβρίου του 2017 είχε απαγορευθεί στα ΤΕΘ να παρε­λάσουν. Την εντολή εκείνη την είχε δώ­σει ο υπουργός εσωτερικών της κυβέρνη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κ. Σκουρλέτης. Αναρω­τιέμαι γιατί ενοχλείται τόσο πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ με τους εθνοφύλακές μας, οι οποίοι άλλω­στε προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρε­σίες τους προς την πατρίδα. Ρητορικό το ε­ρώτημα και φυσικά δεν περιμένω απάντη­ση από τους συγκεκριμένους εθνομηδενι­στές. Το μόνο που περιμένω είναι να ξε­κουμπιστούν από την κυβέρνηση της πα­τρίδος μου. 

*Ο Ιωάννης Αμπατζόγλου είναι Ακτι­νοφυσικός Ιατρικής, διδάκτωρ της Ιατρι­κής Σχολής του ΔΠΘ και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκο­μείου Αλεξανδρούπολης, που γράφει στο Makeleio.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια