Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΡΙΠΟΛΗ 11-02-2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 40793/9640/οικ

ΕΡΓΟ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 10 ΙΣΘΜΟΣ - ΑΡΧ. ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΙΣΘΜΟΣ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ)»

Π.Δ.Ε. , ΣΑΕΠ 026

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2018ΕΠ02600006

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν. 4412/2016) για το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 10 ΙΣΘΜΟΣ - ΑΡΧ. ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΙΣΘΜΟΣ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ)», προϋπολογισμού 4.000.000,00 €.
Το έργο αποτελείται από την κατηγορία Έργων Οδοποιίας με δαπάνη εργασιών 2.376.364,28 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 427.745,57 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 420.616,48 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016, αναθεώρηση στις τιμές ποσού 1.080,12 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τον χώρο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Δημόσια Έργα – Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων» της πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 80314.
Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 05-03-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12-03-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Έργων Οδοποιίας αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 64.516,00 € και έχει χρόνο ισχύος μέχρι 05-01-2020.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ΣΑΕΠ026, με κωδικό έργου 2018ΕΠ02600006.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Προϊσταμένη Αρχή).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Κόρινθος 13/2/2019

Αριθ.Πρωτ.135

ΠΡΟΣ 1) Π.Ε. Κορινθίας , Γραφείο κ. Αντιπ/ρχη

Κροκιδά 2-Κορινθίας

2) Δήμο Βέλου- Βόχας Ζευγολατιό

3)Δήμος Κορινθίων Κολιάτσου 32, Κόρινθος

(Ν.Π.Δ.Δ) Tμήμα:Δ/κό

Ταχ.Δ/νση:Περιάνδρου 40

Πληροφορίες: Γραφ.Δ/ντή

Τηλέφωνο: 27410 -24929 & 84261

FAX: 27410-84261

Θέμα: «Διακοπή άρδευσης περιοχών Δήμου Βέλου-Βόχας &
Δ.Δ. Ασσου-Περιγιαλίου-Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων,λόγω εκτάκτων.

προβλημάτων σε κεντρική αρδ.διώρυγα ΑΟΣΑΚ»
Από τον Α.Ο.Σ.Α.Κ. γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς Δήμου Βέλου-Βόχας και των Δημ Διαμ.Ασσου Περιγιαλίου Λεχαίου ότι διακόπτεται προσωρινά η διεξαγωγή της άρδευσης στις περιοχές τους διότι προέκυψε έκτακτο πρόβλημα στην κεντρική αρδευτική διώρυγα μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις.
Συγκεκριμένα στην παρόχθια αρδευτική διώρυγα στη θέση Βασιλικού φερτά υλικά έχουν καταστήσει αδύνατη την διέλευση του αρδευτικού νερού σε σημείο που είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση του συνεργείου αποκατάστασης.
Αυτό συμβαίνει διότι μεταξύ του σημείου πρόσβασης και του προβλήματος, που έχει προκύψει στην κεντρική αρδ.διώρυγα μεσολαβεί ο Ασωπός ποταμός από τον οποίο αυτή τη στιγμή διέρχονται ορμητικά μεγάλες υδάτινες ποσότητες λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων.
Ο Α.Ο.Σ.Α.Κ. έχει επιληφθεί της κατάστασης άμεσα ,με σκοπό να αποκατασταθεί το συντομότερο το πρόβλημα που προέκυψε, κάτω απο πολύ αντίξοες συνθήκες (δυσκολία προσβασιμότητας, συνεχείς βροχοπτώσεις).
Η Π.Ε. Κορινθίας παρακαλείται να ενημερώσει τα Μ.Μ.Ε. της περιοχής για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί.

Ο Διευθυντής

Π.Γιαννακάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια