Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Κόρινθος, 15/2/2019
Αριθ. Πρωτ. : οικ . 47361/9239
Ταχ.Δ/νση : Κροκιδά 2
Ταχ.Κωδ: 20131 - Κόρινθος
Τηλέφωνο: 2741360640
Fax: : 2741360755
Ε-mail: promith@pekorinthias.gr
ΑΔΑ: ΨΕΔΧ7Λ1-3ΥΩ
ΑΔΑΜ: 19PROC004469657 2019-02-15

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτό, μειοδοτικό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού και λοιπού εξοπλισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ευρωστίνης Ροζενών, προϋπολογισμού ύψους 181.500,00 € (συμπ. ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11/03/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Οι προσφορές θα συνοδεύονται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 2% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ.
Η διακήρυξη και όλα τα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη, ελεύθερη και άμεση πρόσβαση προς τους ενδιαφερομένους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της Διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού και Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Κροκιδά 2, Γ.Παπανδρέου 24 – Κόρινθος) ή τηλεφωνικά (κα. Ελίνα Παναγοπούλου:2741360640,κα Σπυριδούλα Χαρίτου: 2741360693). 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Δ/νση :Μαινάλου & Σέκερη 37
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αρ. Πρωτ.: 38612/9272
Τρίπολη, 07/02/2019
Αρ. Διακήρυξης 2/2019
Τ.Κ.: 22131 ΤρίποληΠληροφορίες: Μ. Αποστολάκης
Τηλ.: 2710237410/27102243748 Fax:2710234492
e-mail:mapostolakis@outlook.com


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου INTERREGMED-“ENERNETMOB”»( CPV79410000-1 ), διάρκειας μέχρι την 31/01/2022.
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 201.935,48 ευρώ άνευ ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15%.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr(α/α ηλ. διαγωνισμού:70452).
Η ημερομηνία ανάρτησης και έναρξη ς της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 13η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη
Ηημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 08η Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 15ηΜαρτίου2019 ημέρα Παρασκευή καιώρα 11:00
Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και καταθέσουν με την προσφορά τους τα δικαιολογητικά που προβλέπονται με βάσητο Ν.4412/2016.
Ηεγγύησησυμμετοχήςανέρχεταιστο2%τηςπροεκτιμώμενηςαξίαςτηςσύμβασηςάνευΦΠΑ.Τοχρονικόδιάστημαισχύοςτηςπροσφοράςείναι120ημέρεςαπότηνεπομένητηςδιενέργειαςτουδιαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η προσφορές κατατίθενται για το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου.
ΤοπλήρεςτεύχοςκαιταπαραρτήματατουδιαγωνισμούδιατίθενταιαπόταγραφείατηςΔιεύθυνσηςΑναπτυξιακούτηςΠεριφέρειαςΠελοποννήσου,Μαινάλου&Σέκερη37–22131Τρίπολη(2οςόροφος) καισε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσουwww.ppel.gov.gr(σύνδεσμος«https://www.ppel.gov.gr/2019/02/παροχή-υπηρεσιών-συμβούλου-τεχνικής-2/»), στο διαδικτυακό τόποτου Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. & της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση(URL) www.promitheus.gov.gr για την ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.: 2710237410, fax: 2710234492 και στα γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Μαινάλου & Σέκερη 37 – 22131 Τρίπολη (αρμόδιος υπάλληλος Μ.Αποστολάκης, e-mail: mapostolakis@outlook.com).

Τρίπολη 07/02/2019

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια