Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 
ΝΕΜΕΑ 18-6-2018
Αριθμ.πρωτ. 3322
ΑΔΑ:ΨΣΛΥΩΚΔ-7Τ4 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η­ΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)

Ο Δήμος Νεμέας, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή ανα­δόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ – Α­ΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ», Εκτιμώμενης αξίας 300.000,00 Ευρώ (με 24% Φ.Π.Α.), (CPV: 45233222-1), με Κωδικό NUTS:EL652 ΚΟΡΙΝΘΙΑ, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τι­μής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 37 του Ν.4482/2017.
CPV: 45233222-1
Κωδικός NUTS:EL652 ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 74132/2018
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε1 300.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 178.287,02 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 32.091,66 € 
Απρόβλεπτα2 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυ­λίου Γ.Ε.+Ο.Ε.):31.556,80 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. 
Φ.Π.Α. 24% : 58.064,52 € 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού ΜΗ­ΔΕΝ(0) ΕΥΡΩ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Οδός : Λ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39Β
Ταχ.Κώδ. : 20500
Τηλ. : 2746360119-125
Telefax : 2746360134 
E-mail : nemeaota@otenet.gr
Πληροφορίες : ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη 􀁚􀁚􀁚􀁓􀁋􀁘􀁖􀁙www.promitheus.gov.grτου συστήματος, με ημε­ρομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 19-7-2018 ημέρα Πέμπτη και ώ­ρα 15.00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26-7-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεμέας, www.nemea.gr 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ΟΔΟΠΟΙΪΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήμα­τος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Έ­νωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος έ­νωσης.
Κριτήριο για τη ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρ­θρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχε­ται στο ποσό των 4.839,00 ευρώ. 
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι: Δ.Κ. ΝΕΜΕΑΣ.
Το έργο χρηματοδοτείται 300.000,00 € ΤΟ Π.Δ.Ε. ΣΑΕ5712014­ΣΕ57100004 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗ­ΝΕΣ από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες, από την ημερο­μηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι­τροπή του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝ.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

1. Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, δι­αμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4412/2016).
2. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπο­γραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να δια­τηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Λ. Αθηνών 53,ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20131
Πληροφορίες : Στ. Κολοκώτσιου, Ειρ. Καρυώτη 
ΤΗΛ. 2741 361 503, - 835 ,FAX: 2741020529
e-mail: prom@hospkorinthos.gr 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 18170/18-6-2018 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΡ. 14/2018 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Χειρουργείου για το Γ. Ν. Κορίνθου 
Συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 255.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α., ΚΑΕ 9914 στο Ε.Π. «Πελοπόννησος»- Άξονας Προτεραιότητας 2Β «Υποδο­μές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), σύμφωνα με την αρ. πρ. 2998/24.11.2017 Πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ» και την 449/27-3-2018 (ε­σωτ.πρωτ.11391/2-4-2018) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε­ΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5016107 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».
α) ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟ­ΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια ενός (1) κλιβάνου ατμού με ατμογεννήτρια », εκτι­μώμενης αξίας 92.741,935€ πλέον ΦΠΑ 24%, CPV 42942200-3
ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια ενός (1) φορητού ακτινοσκοπικού μηχανήμα­τος τύπου c-arm», εκτιμώμενης αξίας 72.580,645€ πλέον ΦΠΑ 24%, CPV -33111000-1
ΤΜΗΜΑ 3 : «Προμήθεια ενός (1) αναισθησιολογικού συγκροτήματος πλή­ρες», εκτιμώμενης αξίας 40.322,581€ πλέον ΦΠΑ 24%, CPV -33192340-7
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της ανωτέρω προ­μήθειας, για κάθε τμήμα ξεχωριστά ή για περισσότερα τμήματα.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οι­κονομική άποψη προσφοράς, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής.
β) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός 
γ) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις ( 3) μήνες
δ) Οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση στα τεύχη της διακήρυξης μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, του «Διαύγεια» και της Ιστοσελίδας του Νοσοκομείου. Επίσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική αποστο­λή των τευχών, κατόπιν υποβολής αιτήματος στο Τμήμα Προμηθειών του Γε­νικού Νοσοκομείου Κορίνθου (e_mail: prom@hospkorinthos.gr). 
ε) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr
στ) Τόπος – Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού:


ζ) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισμό: Το ύψος των εγγυητικών επι­στολών συμμετοχής ορίζεται στη Διακήρυξη (Εγγύηση συμμετοχής)
η) Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομι­κούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέρ­γειας του διαγωνισμού όπως ορίζεται στη Διακήρυξη.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της δι­ακήρυξης. 
Για την ακρίβεια 
Τμ. Γραμματείας

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  
ΔΗΜ.ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια