Header Ads

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ: Έχω την εντύπωση πως ο Δήμος Κορινθίων έ­χει αφήσει τους δρόμους και τις οικίες – Πολυκατοικίες της κάτω πόλεως, επί χρόνια χωρίς επίβλεψη. Αν κάνει μία έρευ­να η Δημοτική Αρχή, θα βρει πως ένας μεγάλος αριθμός σπι­τιών στερείται ή έχει παραποιημένους αριθμούς στην πόρτα ή την είσοδο πολυκατοικίας. Ψάχνεις να βρεις την οδό στη γωνία και δεν τη βρίσκεις, ενώ είναι περισσότερα σπίτια χω­ρίς αριθμό. Να επιβάλλει και ελέγξει ο Δήμος την τακτοποίη­ση του προβλήματος, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε με­ρικές περιπτώσεις. Να συστήσει και στους διαχειριστές πολυ­κατοικιών να επιμεληθούν του θέματος.

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ: Είχα καταγγείλει πέρυσι ότι ¨Πληροφορήθηκα ότι ο Εισαγγελέας Κορίνθου ερευνά το θέμα της προχειρό­τητας με την οποίαν οργανώθηκε φέτος ο διάπλους της Δι­ώρυγας Κορίνθου από κολυμβητές. Επειδή παρακολούθησα τους αγώνες νομίζω πως αυτό ήταν αναγκαίο να γίνει, αφού υπήρξε προχειρότητα με κινδύνους όσον αφορά τους συμ­μετασχόντες αθλητές. Δεν είμαι σε θέση να πω τι πρέπει να αποδοθεί στους οργανωτές, αλλά μία επίσημη σύσταση θα ήταν αναγκαία. Αυτό θα ικανοποιούσε και την κοινή γνώμη, που έχει υπόψη της την αθλητική εκδήλωση του καλοκαι­ριού 2017. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο…

ΝΕΜΕΑ: Διάβασα στην εφημερίδα σας ότι κάνατε συστάσεις στο Δήμο Βέλου – Βόχας να ερευνήσει ο Δήμαρχος τον τρό­πο ενημέρωσης της ιστοσελίδας του Δήμου, που δεν φαινό­ταν να γίνεται καλά από τον αρμόδιο υπάλληλο, δεν ήταν ε­νημερωμένος, αλλά περιείχε παλαιές ειδήσεις, όπως το εί­δα κι εγώ. Να λάβετε υπόψη σας ότι κάτι περίπου παρόμοι­ο συμβαίνει και στην ιστοσελίδα του δικού μας Δήμου Νεμέ­ας. Εκτός από τη διαφάνεια και τις εκδηλώσεις, που έχουν ή­δη γίνει δύσκολα βρίσκεις κάτι πιο σύγχρονο. Γράψτε το ό­πως σας το λέγω και ο κ. Δήμαρχος θα καταλάβει και ελπί­ζω να παρέμβει... 

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ: Τώρα που καλοκαιριάζει και θα αρχίσουν πάλι τα θαλάσσια μπάνια με τους πολλαπλούς επι­σκέπτες θα πρέπει η παραλία του Δήμου μας να είναι πεντα­κάθαρη απ΄άκρη σε άκρη. Κατά μήκος της ακτογραμμής από το Ξυλόκαστρο μέχρι τα Μαύρα Λιθάρια. Να το δούμε να γί­νεται κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι θέμα Δημοτι­κής Αρχής και ζητάμε εκ νέου την παρέμβαση των αρμοδί­ων. Να σταματήσει μέχρι εδώ το κακό με τα συσσωρευμένα φερτά σκουπίδια της Θάλασσας. Να μην μας βγει κακό όνο­μα. Να σεβαστούμε το περιβάλλον σαν τα μάτια μας, αν θέ­λουμε να έχουμε επισκέπτες...

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ: Ως Στυμφάλιος, που κατοικώ στο Κιάτο αναρω­τιέμαι γιατί η Κόρινθος και οι Εταιρείες νερού να παίρνουν το πόσιμο νερό της Στυμφαλίας ή να το εκμεταλλεύονται οικο­νομικά κι εμείς οι κάτοικοι του Κιάτου στο Δήμο, που υπάγε­ται η περιοχή Στυμφαλίας να μην έχουμε το δικαίωμα να πί­νουμε νερό από αυτήν την περιοχή Είναι καθόλα παράξε­νο και ιδιώνυμη περίπτωση, που τόσοι και τόσοι Δήμαρχοι δεν το σκέφθηκαν πριν από τους Κορίνθιους. Θα ήθελα να θέσει μεγάλο θέμα προς κάθε κατεύθυνση ο σημερινός Δή­μαρχος, ώστε να πάρουμε κι εμείς καθαρό νερό ύδρευσης. Καιρός είναι...

ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ: Κύριοι της Φωνής της Κορινθίας, μας είχα­τε πει το καλοκαίρι ότι θα παίρνατε μία συνέντευξη τύπου α­πό τον Δήμαρχο Βέλου – Βόχας κ. Αννίβα Παπακυριάκο σχε­τικά με την όλη πορεία και διαδικασία που ακολουθεί το έρ­γο του Αλιευτικού Καταφυγίου Βραχατίου. Έχει περάσει αρ­κετός καιρός και ακόμη δεν την είδαμε να δημοσιεύεται στην έγκριτη εφημερίδα σας. Γιατί αυτή η καθυστέρηση, ακόμη δεν το ζητήσατε από τον Δήμαρχο; Θέλουμε να πληροφορη­θούμε τα καθέκαστα γι’ αυτό το θέμα και μας ενδιαφέρει πο­λύ. Το περιμένουμε εγώ και κάποιοι άλλοι φίλοι μου.... Αυτά σας είχα πει προ καιρού και χαίρομαι που μας είπατε πως θα γίνει η συνάντηση εντός μηνός…

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ: Όλοι μιλάνε για την ανάγκη υλοποίησης της δι­αδικασίας περισυλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων προς Ανακύκλωση με στόχο την εκμετάλλευση των σκουπι­διών, αλλά οι γειτονιές της Κορίνθου, μερικές τουλάχιστον δεν έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν προς τούτο. Υπάρ­χουν κάδοι κοινών απορριμμάτων σε μερικά σημεία, αλλά χωρίς αυτούς με την ένδειξη “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ”. Παρακαλεί­ται ο δήμαρχος Κορινθίων να επιληφθεί του θέματος και να αναθέσει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχος να εφοδιάσει παντού τα κενά με κάδους Ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια