Header Ads

Θρησκευτικά Θέματα : Ο ακήρυχτος πόλεμος στους χριστιανούς

ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝΤΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ 
Πριν από έναν χρόνο, την Κυριακή των Βαΐων, δύο χρι­στιανικές εκκλησίες στην Αί­γυπτο έγιναν στόχος τρομο­κρατικών επιθέσεων. Είκο­σι επτά χριστιανοί έχασαν τη ζωή τους στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και άλλοι 17 δολοφονήθηκαν στην εκκλη­σία του Αγίου Μάρκου. Οι διώ­ξεις και οι γενοκτονίες εναντί­ον των χριστιανών το 2017 ή­ταν οι χειρότερες στην Ιστο­ρία, σύμφωνα με μελέτη του καθολικού οργανισμού «Aid to the Church in Need». 
Οι χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις στην καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιω­μάτων ήταν, όπως ήταν ανα­μενόμενο, οι μουσουλμανι­κές της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Ο ένας στους 12 χριστιανούς στον κόσμο υφίσταται κάποιου εί­δους δίωξη, που μπορεί ξε­κινά από απλή παρενόχληση και να φτάνει στους βασανι­σμούς, ακόμα και στη σταύ­ρωση - κάτι που συνηθίζουν να επιλέγουν ως μέθοδο βα­σανισμού και εξόντωσης οι ι­σλαμιστές. Αν η αναλογία «έ­νας στους 12» δεν ακούγεται ως μεγάλος αριθμός, θα ήταν ωφέλιμο να διευκρινίσου­με ότι μιλάμε για πάνω από 215.000.000 ανθρώπους. 
Σε έρευνα του Pew Research Center είχε αποκα­λυφθεί ότι οι χριστιανοί υπό­κεινται σε διώξεις σε 130 χώ­ρες του κόσμου, ενώ στις 104 από αυτές τις χώρες οι διώξεις γίνονται από κυβερνήσεις και επίσημες οργανώσεις. Μπο­ρεί η χειρότερη περιοχή για τους χριστιανούς να είναι η Μέση Ανατολή, η χειρότερη όμως χώρα είναι η κομμουνι­στική Βόρεια Κορέα, όπου συ­στηματικά οι χριστιανοί στέλ­νονται σε στρατόπεδα συγκέ­ντρωσης, βασανίζονται και ε­κτελούνται. 
Αν οι διώξεις εναντίον των χριστιανών βρίσκονται σε ι­στορικά υψηλό σημείο, αυτό που κάνει εντύπωση είναι η εκκωφαντική σιωπή των ΜΜΕ για ένα θέμα το οποίο αφορά το 1/3 της ανθρωπότητας. Και δεν είναι μόνο το γεγονός ε­νός παγκόσμιου φαινομένου που θα έπρεπε να απασχολή­σει τα ΜΜΕ... Τα εγκλήματα ε­ναντίον των χριστιανών αρχί­ζουν να παρουσιάζουν σημα­ντική αύξηση στην Ευρώπη, την ήπειρο όπου θα ήταν ανα­μενόμενο οι χριστιανοί να εί­ναι ασφαλείς. Η πολιτική ορ­θότητα καθορίζει τη δημοσιο­γραφική κάλυψη των γεγονό­των. Η δημοσίευση των διώ­ξεων θα χαλούσε το αφήγη­μα του κακού Ευρωπαίου και του πάντοτε αγαθού και τα­πεινού ξένου. 
Σύμφωνα με το κατεστη­μένο, οι Ευρωπαίοι θα πρέ­πει οπωσδήποτε να αποδε­χθούν τις τεράστιες μετανα­στευτικές ροές ως κάτι ανα­πόφευκτο και αναμφισβήτητα θετικό. Το γεγονός ότι η «με­ταφορά» της Μέσης Ανατολής στην Ευρώπη έχει ως αποτέ­λεσμα να αποκτά όλο και πε­ρισσότερο η Ευρώπη τα χαρα­κτηριστικά και τα προβλήματα της Μέσης Ανατολής για κά­ποιον λόγο δεν πρέπει καθό­λου να μας ανησυχεί... 
Σε γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ένας Σύρος χριστιανός αποκάλυψε τον λόγο που τον έκανε να επιστρέψει από την Αυστρία στη Συρία, ενώ είχε ήδη ξοδέψει 3.000 ευρώ: Ο­ταν έφτασε στην Αυστρία, δι­απίστωσε πόσοι από τους λε­γόμενους «πρόσφυγες» ήταν υποστηρικτές και μέλη ακραί­ων ισλαμικών οργανώσεων και τρομοκρατικών ομάδων. Αποφάσισε, λοιπόν, ότι θα ή­ταν πιο ασφαλές γι’ αυτόν να επιστρέψει στη Συρία 

* Ο Ναπολέων Λιναρδά­τος, γεννήθηκε και μεγάλω­σε στα Βαλσαμάτα/Φραγκά­τα Κεφαλλονιάς. Zεί και ερ­γάζεται στη Νέα Υόρκη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια