Header Ads

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΟΖ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΘΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΡΝΗΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ φ.1709

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ψηφοφορία ΑΟΖ Ελλάδας – Αιγύπτου θα στοιχειώσει τους αρνητές Βουλευτές…
Αρχαίαι Σικυών 
τη 31° Αυγ. 2020 

 Κύριε Διευθυντά

Η κυβέρνησις δραστηρίως ενεργείσασα, έναντι των υπό της Τουρκίας παρανόμων προς το Διεθνές Δίκαιον ενεργειών, προέβη εις συμφωνίαν μετά της Αιγύπτου δια την οριοθέτησιν της ΑΟΖ. Η ενέργεια αυτή εξερέθισε τα μάλα τον εξ Ανατολών Σουλτάνο και τα ενεργούμενα του, οίτινες απειλούντες την Ελλάδα προέβησαν εις τας γνωστάς των παρανομίας κατά θάλασσαν σκοπόν έχοντας όπως την πτοήσουν.

Την Πέμπτην 27ην Αυγούστου συνήλθεν η Βουλή δια την κύρωσιν της ως άνω συμφωνίας. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εθνομητέρων και εθνοπατέρων, δύναται να χαράκτηρισθή ως βαθύτατα ανθελληνικά. Εκ των 285 παρόντων βουλευτών, εψήφισαν υπέρ της κύρωσης 178, οι βουλευταί της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ και κατά 107 ήτοι 81 του ΣΥΡΙΖΑ και 26 του ΚΚΕ, του ΜΕΡΑ25 και της Ελληνικής Λύσεως.

Εις ό,τι αφορά την στάσιν των κομμουνιστών, εν προκειμένω, δύναται αυτή να χαράκτηρισθή ως φυσιολογική, αφού ο κομμουνισμός από της το πρώτον εμφανίσεως του εις τον ελλαδικόν χώρον, κατά Νοέμβριο του 1918, υπήρξεν μονάς κρούσεως του μπολσεβικισμού εν Ελλάδι και ουδέποτε υπεστήριξε τα δίκαια αυτής. Επολέμησε δι’όλων των μέσων της προσπάθειαν της Ελλάδας ολοκληρώσεως των εθνικών της πόθων, κατά τον Α’ Παγκόσμιον Πόλεμον εις την Μικρασιατικήν εκστρατείαν. Επεδίωξεν δια των στρατιωτικών πυρήνων και των εφημερίδων τας οποίας εξέδιδον αυτοί όπως ενσπείρεν την αμφιβολίαν και ηττοπάθειαν εις το στράτευμα. Έδρασε δηλαδή ως πράκτωρ των Τούρκων εις την Ελλάδα, διότι αυτό επέτασσε το συμφέρον της Σοβιετικής Ενώσεως. Κατά την κατοχήν κατετυράννησε και κατέσφαξε χιλιάδες αθώων Ελλήνων δια των εγκληματικών του οργανώσεων ΕΛΑΣ και ΟΠΛΑ και επέβαλε δια του καταστροφικού και αιματηρότατου συρματοπολέμου όπως η Ελλάς αγωνίζεται μέχρι τέλους Αυγούστου του 1949 δια να αποφύγει την ένταξίν της εις το «Σιδηρούν Παραπέτασμα» και παραμένει ελευθέρα, ενώ από την Ελλάδα οι κατακτηταί είχαν αποχωρήσει το τέλος του 1944. Τέλος κατά την 5η ολομέλεια του ΚΚΕ της 30ης Ιανουαρίου του 1949 διεκήρυξε το σύνθημα περί ενιαίας και ανεξάρτητης Μακεδονίας και Θράκης. Τα ανωτέρω αποτελούν ελάχιστα δείγματα των προδοσιών του κομμουνισμού εις βάρος της Ελλάδος, τα οποία δικαιολογούν την στάσιν του γενικώς.

Απορίας και ερωτηματικά γεννά όμως η στάσις κατά την ψηφοφορία, της μη κομμουνιστικής Ελληνικής Λύσεως, Δεν αντελίφθη ο Βελόπουλος και οι βουλευταί του ότι το ζήτημα δ΄ εκλήθησαν όπως αποφασίσουν ήταν ΕΘΝΙΚΟ και ως εκ τούτου μη επιδεχόμενον πολιτικάντικη αντιπολίτευσι. Δεν αντελήφθησαν ότι δια της αρνητικής ψήφου εξυπηρετούσαν τα σχέδια του Ερτνογάν αφ’ενός και εδείκνυον ασέβειαν προς το έτερον συμβληθέν μετά της Ελλάδας μέρος. Δυστυχώς μια μεγάλη ευκαιρία εχάθη. Διότι, ουδεμία ψηφοφορία, είτε ονομαστική όπως είχε ζητήσει ο Τσίπρας, είτε μυστική έδει όπως λάβη χώραν, αλλ’άπαντες εν τη Βουλή την 27ην Αυγούστου 2020 βουλευταί, δι’ ανατάσεως της χειρός και στεντορεία τη φανή να επικύροναν την συμφωνίαν, διακηρύσσοντες ταυτοχρόνως προς πάσαν κατεύθυνσιν ότι οι Έλληνες ηνωμένοι « θ’αγωνισθώμεν ως εις άνθρωπος», εάν χρειασθή και θα νικήσωμεν, όπως και άλλοτε επράξαμε.

Μετά τιμής 

Ανδρέας Ντάνος 
Αντισμήναρχος ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια