Header Ads

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ φ. 1666


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ξυλόκαστρο 22-10-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                          Αριθ. πρωτ. 12026
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Φραντζή 2 - Ξυλόκαστρο    
Τ.Κ.      : 20400                                   
Τηλέφωνο  :2743360200     
Fax : 27430 28261
Email: info@xylokastro.gov.gr
                                           
 24.10.2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), άρθρου 27 Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (αριθμός μελέτης 128/2019), συνολικού προϋπολογισμού 92.790,46€ με ΦΠΑ 13 & 24%.
Προβλέπεται η προμήθεια των απαραίτητων τροφίμων και πρώτων υλών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου (παροχή γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό-Κοινωνικό Παντοπωλείο), του ΝΠΔΔ «Ηλίας Κατσούλης»  (Παιδικοί Σταθμοί στο Ξυλόκαστρο και στο Δερβένι) και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2020.
Η δαπάνη χρηματοδοτείται: α) για το Δήμο ΙΔ. ΠΟΡΟΙ και δωρεά κ. JOCHEN SCHREIER, β) για το Ν.Π.Δ.Δ.  «Ηλίας Κατσούλης» ΙΔ. ΠΟΡΟΙ και  Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»  και γ) για τις Σχολ. Επιτροπές ΙΔ. ΠΟΡΟΙ.
CPV: 03000000-1 & 15000000-8.
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής και τόπου εκτέλεσης: EL652
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στην ελληνική γλώσσα, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, δηλαδή έως την 11-11-2019 και ώρα 12:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά: 15-11-2019 και ώρα 11:00.
Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες/ή και υποομάδες ειδών που περιλαμβάνονται στη μελέτη, όμως για όλα τα είδη που περιλαμβάνονται σε αυτές.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία, εφόσον:
- υφίσταται εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3.1 της διακήρυξης
- έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή/και του έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου από το Σ.Ε.Π.Ε. για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας (άρθρο 2.2.3.2 της διακήρυξης)
- βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 2.2.3.4  της διακήρυξης
- του έχει επιβληθεί με την Κ.Υ.Α. άρ. 74 ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού.
Οι προσφορές ισχύουν για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί του προϋπολογισμού (της μελέτης) εκτός Φ.Π.Α. ή ίση με το 1% επί του επί του προϋπολογισμού/προϋπολογισμών της/των Ομάδας-δων/Υποομάδας-δων για τις οποίες κατατίθεται προσφορά. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της κάθε σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και δεν απαιτείται για συμβάσεις κάτω των 20.000€.
Διάρκεια της σύμβασης έως 31-12-2020.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, μετά την παραλαβή των ειδών.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πλην ΦΠΑ καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης στον ελληνικό τύπο. Προκαταβολή δεν χορηγείται.
Οι προδικαστικές προσφυγές κατά πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής ασκούνται ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με την κατάθεση παραβόλου. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίηση ή γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.xylokastro.gov.gr.
Επίσης η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ελληνικό τύπο.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση τη σύναψη της σύμβασης και οι ανταλλαγές πληροφοριών, εκτελούνται μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
Τα τεύχη της μελέτης, αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ξυλοκάστρου – 

                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


               ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ

  παρακαλούμε για δημοσίευσή της  στην εφημερίδα σας μέχρι και την 30η του μηνός Οκτωβρίου 2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια