Header Ads

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΘΝΙΚΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ


Τι μας λέει ο Γερμανός…
Η «Συμφωνία των Πρεσπών είναι Ιστορική» και πρέπει να την σεβαστείτε 

27 Μαΐου 2019 
Η «Συμφωνία των Πρε­σπών» είναι μια «πάρα πολύ σημαντική και ιστο­ρική επιτυχία της εξωτε­ρικής πολιτικής της ση­μερινής κυβέρνησης» της Ελλάδας, δήλωσε ο υφυ­πουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Μίχαελ Ροτ, τονίζοντας την πεποίθη­σή του ότι θα πρέπει την σεβαστεί και οποιαδήπο­τε μελλοντική κυβέρνη­ση της χώρας. «Θεωρού­με ακράδαντα ότι η κάθε κυβέρνηση που θα ακο­λουθήσει στην Ελλάδα θα αρθεί στο ύψος των ευθυνών της για ειρήνη, συμφιλίωση και σταθε­ρότητα στην περιοχή.
Και η συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί μια πολύ σημαντική «άγκυ­ρα» σταθερότητας και συμφιλίωσης», δήλω­σε ο Γερμανό νωρίτε­ρα σήμερα, κατά την δι­άρκεια συζήτησης με ξέ­νους ανταποκριτές στο υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ροτ διευκρίνισε πά­ντως ότι εκφράζει με αυ­τόν τον τρόπο την ελπί­δα του, αλλά δεν επιθυ­μεί να προκαταλάβει την εξέλιξη της προεκλογι­κής περιόδου και το ε­κλογικό αποτέλεσμα.Σχόλιο: καλόμαθε ο Γερ­μαναράς με τους Συριζαί­ους και μας λέει να την σεβαστούμε …αυτό ό­μωςπως το λέμε εμείς στην Ελλάδα; Βρε αει στον αγύριστο Φρίτση­δες του Κερατά !..


Κόλαφος για τον κυβερνητικό συνασπισμό της Μέρκελ

Τα κόμματα του συνα­σπισμού της καγκελαρί­ου της Γερμανίας Αγγελα Μέρκελ αναμένεται από σήμερα κιόλας να αντλή­σουν τα διδάγματα από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, στις οποί­ες έλαβαν ιστορικά χαμη­λά ποσοστά τα οποία βα­θαίνουν την κρίση ταυτό­τητας της κυβέρνησης.
Η κεντροδεξιά πα­ράταξη της καγκελαρί­ου (CDU-CSU) εξασφά­λισε 28,6%, το οποίο εί­ναι το χαμηλότερο ποσο­στό στην ιστορία της, μο­λονότι παρέμεινε πρώ­το κόμμα στην Γερμανί­α. Την ίδια ώρα ο εταίρος της στον κυβερνητικό συ­νασπισμό, οι Σοσιαλδη­μοκράτες (SPD), υπέστη­σαν πραγματική πανω­λεθρία, εξασφαλίζοντας ποσοστό 15,3%, με τους Πράσινους να τους ξε­περνούν και να καταλαμ­βάνουν τη δεύτερη θέση με ποσοστό 20,9%.
Παράλληλα η ακροδε­ξιά Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) εξασφα­λίζει 10,8% και Η Αριστε­ρά (Die Linke) και το Κόμ­μα των Ελεύθερων Δημο­κρατών (FDP) από 5,4%, σύμφωνα με εκτιμήσεις και προβολές που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα μέχρι τώρα.


Άνοδος του φιλοτουρκικού μειονοτικού κόμματος σε Ξάνθη και Ροδόπη

Εκλογές 2019: Το μουσουλμανικό μειονο­τικό κόμμα, που στηρίζει το Τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής, σημείω­σε μεγάλη άνοδο σε Ξάν­θη και Ροδόπη στις ευρω­εκλογές.
Συγκεκριμένα, το «Κόμμα Ισότητας Ειρή­νης και Φιλίας», το κόμμα, που είχε ιδρύσει ο Σαδίκ στη Θράκη, φαίνεται να συγκεντρώνει ποσοστά κοντά στο 40% στην Ρο­δόπη, κερδίζοντας έτσι την πρώτη θέση, ενώ εί­ναι δεύτερη δύναμη στην Ξάνθη, με 22,8%.
Το «Κόμμα Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας» είναι το μειονοτικό κόμμα της Θράκης, με πρόεδρο την Τσιγδέμ Ασάφογλου, το οποίο κατήλθε ως ανε­ξάρτητο στις Ευρωεκλο­γές.

https://www.thepressroom.gr
Οι ΗΠΑ προσέγγισαν την Αλεξανδρούπολη με 4,5 χιλιάδες στρατιώτες !

Αμερικανικό πλοίο έμφορτο στρατιωτικού εξοπλισμού ει­σήλθε στο λιμάνι της Αλεξαν­δρούπολης της Ελλάδας. Η κίνηση αυτή έφερε στο μυα­λό το σχόλιο “Οι ΗΠΑ συγκε­ντρώνουν στρατό στις γειτονι­κές της Τουρκίας χώρες Ελλά­δα και Βουλγαρία.” που εδώ και καιρό ακούγεται. Η πρε­σβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα ανακοίνωσε πως το πλοίο και ο στρατιωτικός εξοπλισμός ει­σήλθε στην Αλεξανδρούπολη για να μετάσχουν σε ασκήσεις που θα γίνουν σε βαλκανικές χώρες.
Η αμερικανική ταξιαρχί­α Stryker εισήλθε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
Ο αμερικανικός στρατός με το πλοιο Green Ridge μετέφερε χτες στο λιμάνι τα 800 οχήμα­τα της Ταξιαρχίας Stryker και τα υπόλοιπα της υλικά.
Το κοινοποίησε ο πρέσβης
Ο Τζέφρι Παιατ-πρεσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ανέφερε πως το πλοίο εισήλθε για να μετάσχει στις ασκήσεις Sabre Guardian και Decisive Strike που θα γίνουν σε βαλκανικές χώρες. Εξωτερικοί αναλυτές όμως σχολίασαν πως λαμβά­νοντας υπόψη την κλιμάκω­ση της στρατηγικής αξίας του λιμανιού της Αλεξανδρούπο­λης της δυτικής Θράκης, “κι­νούνται προς έναν διαφορετι­κό στόχο”.
Η μεταφορά τόσο μεγάλου αριθμού όπλων και εξοπλι­σμού του αμερικανικού στρα­τού στις γειτονικές χώρες της Τουρκίας Ελλάδα και Τουρκία, εκλαμβάνεται ως αντίμετρο κατά της Τουρκίας για την έ­νταση που υπάρχει στην Με­σόγειο.
Η άσκηση Decisive Strike 2019 θα πραγματοποιηθεί στο κέ­ντρο στρατιωτικής εκπαίδευ­σης του Κρίβολακ στην “Βό­ρεια Μακεδονία”.
Στον αμερικανικό στρατό συ­νολικά υπάρχουν εννέα ταξι­αρχίες Stryker κάθε ταξιαρχί­α περιλαμβάνει 4.500 στρατι­ώτες.

https://m.yeniakit.com.tr Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019

Συρία: Άνοιχτη σύγκρουση Τουρκίας – Ρωσίας για το Ιντλίμπ 

Η Τουρκία, σύμφωνα με το Reuters, εξοπλίζει τους μα­χητές – επαναστάτες στη Συρία που υποστηρίζει με προμήθειες και όπλα όπλων προκειμένου να αντιμετω­πίσουν την επίθεση που έ­χει εξαπολύσει η Συρία με την υποστήριξη της Ρωσίας.
Η Ρωσία υποστηρίζει τη με­γάλη εναέρια και επίγεια ε­πίθεση του Συριακού Στρα­τού, καθώς επιδιώκει να α­ποκτήσει τον έλεγχο του τελευταίου μεγάλου τμή­ματος του εδάφους των ε­παναστατών στο βορειο­δυτικό τμήμα της χώρας.
Ο πρόεδρος της Συρίας, Μπα­σάρ αλ-Ασαντ, ξεκίνησε την επίθεση τον περασμένο μή­να, λέγοντας ότι οι αντάρτες είχαν παραβιάσει μια υφι­στάμενη κατάπαυση του πυ­ρός. Κατά τη διάρκεια των ε­πιχειρήσεων του Άσαντ βομ­βαρδίστηκε σφοδρά η περι­οχή του Ιντλίμπ με μεγάλη μερίδα των αμάχων να α­ναγκάζονται να εγκαταλεί­ψουν τα σπίτια τους. Ήταν η μεγαλύτερη κλιμάκωση α­πό το περασμένο καλοκαίρι μεταξύ του Assad και των ε­χθρών του στην επαρχία Idlib και την ευρύτερη περιοχή.Η Άγκυρα ενίσχυσε τις προ­μήθειες τις τελευταίες ημέ­ρες, αφού δεν κατάφερε να πείσει τη Ρωσία σε πρόσφα­τες συναντήσεις μιας κοι­νής ομάδας εργασίας ότι θα πρέπει να σταματήσει η κλι­μάκωση της προκειμένου να αποφευχθεί μια μεγάλη εισροή προσφύγων που ει­σέρχονται στην Τουρκία, ό­πως ανέφεραν δύο αξιωμα­τούχοι της αντιπολίτευσης.
Η Τουρκία σημείωσε την πρόθεσή της να διατηρήσει την επιρροή της στη βορει­οδυτική Συρία, όπου έχει ε­νισχύσει την παρουσία της στρατιωτικής δύναμης σε δώδεκα στρατιωτικές βάσεις που δημιουργήθηκαν με μια συμφωνία αποξένωσης με τη Ρωσία, δήλωσε ένας ανώτε­ρος διοικητής των ανταρτών.
Οι Τούρκοι μετά τις τελευ­ταίες επιθέσεις του Συρια­κού Στρατού μετέφεραν με στρατιωτικό κομβόι στρα­τιωτικό εξοπλισμό στη βό­ρεια Χάμα που αποτελεί μια περιοχή που έχει βρεθεί στο στόχαστρο του Συριακού Στρατού εδώ και εβδομάδες.
Η παράδοση δεκάδων τεθω­ρακισμένων οχημάτων, ε­κτοξευτών πυραύλων Grad, αντιαρματικών πυραύλων και των πυραύλων TOW εί­χε ως αποτέλεσμα την α­νάκτηση εδαφών που εί­χαν προηγουμένως κατα­ληφθεί από από τον Άσα­ντκαι τους συμμάχους του. 
Οι πύραυλοι TOW ήταν το πιο ισχυρό όπλο των α­νταρτικών ομάδων που πο­λεμούν κατά του Άσσαντ κατά τη διάρκεια της σύ­γκρουσης. Έφτασε στα χέ­ρια τους από δυτικούς αλ­λά και Άραβες εχθρούς του Άσσαντ, από τη CIA – που ε­ξόπλιζε τους μη εξτρεμιστές μαχητές μέχρι και το 2017.
Χαρακτηριστικά, δυτικές υ­πηρεσίες είχαν δώσει το πράσινο φως στην Τουρ­κία να στέλνει στους ε­παναστάτες τους συγκε­κριμένους πυραύλους.
Εκτυλίσσεται επομένως μια κανονική σύγκρουση δια α­ντιπροσώπων στη Συρία α­νάμεσα σε Τουρκία και Ρω­σία και μένει να φανεί ε­άν πρόκειται για μεμονω­μένο σημείο διαφωνίας των δύο πλευρών ή θα ε­πηρεάσει την πορεία των σχέσεών τους.

Πηγή: Reuters


Στο κατεχόμενο από αλβανούς Κοσσυφοπέδιο συνεχίζεται το εμπόριο οργάνων

Στο χωριό Τσαγκλάβι­τσα, κοντά στην πρωτεύ­ουσα του Κοσσυφοπεδί­ου, χθες η αστυνομία συ­νέλαβε δύο ξένους πο­λίτες και έναν Αλβανό του Κοσόβου. Η αστυνο­μία αναφέρει ότι οι συλ­ληφθέντες είναι ύποπτοι για οργάνωση και δια­κίνηση ανθρώπινων ορ­γάνων, σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορεί­ο Bgnes.
«Αστυνομική μονάδα και υγειονομική υπηρεσία έ­λεγξαν μια ιδιωτική κλι­νική και κατέλαβαν αντί­γραφα ιατρικών αρχεί­ων και άλλων εγγράφων ως αποδεικτικά στοιχεία» σημειώνεται στην ανα­κοίνωση της αστυνομίας.
Με εντολή της Εισαγγε­λίας της Πρίστινα, τα τρία άτομα συνελήφθησαν.
trud.bg

ΠΗΓΕΣ: ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, greeknation.blogspotgr, el.gr, voicenews.gr, militaire.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια