Header Ads

Μια απρόοπτη συνάντηση με τον Υποψήφιο Δήμαρχο Σικυωνίων Δημήτρη Παπαγεωργίου που μας έδωσε μία ενδιαφέρουσα σύντομη Συνέντευξη με καυτά ερωτήματα


Μετά την μεγάλη σε προσέλευση και παλμό παρουσίαση του συνδυασμού «Δύ­ναμη Αλλαγής» από τον υποψήφιο Δήμαρ­χο Σικυωνίων Δημήτρη Παπαγεωργίου και με αφορμή το διαρκώς αυξανόμενο ενδια­φέρον των πολιτών για τον ίδιο και το πρό­γραμμά του, αποφασίσαμε να γνωρίσουμε από κοντά τον υποψήφιο δήμαρχο και να λύσουμε κάποιες από τις απορίες μας.Μια απρόοπτη συνάντηση μαζί του αποτέλεσε για μας την ευκαιρία να τον αιφνιδιάσουμε και ιδού το αποτέλεσμα.

Κύριε Παπαγεωργίου είστε ένα νεο­εμφανιζόμενο πρόσωπο στην σκηνή του Δήμου Σικυωνίων. Τι θα απαντούσατε σε όλους όσους πιστεύουν ότι είστε άπει­ρος στα αυτοδιοικητικά;

Άπειρος; δεν θα το έλεγα. Η εμπλοκή μου στα αυτοδιοικητικά ξεκινάει από το 2002, όταν οι συμπολίτες μου με τιμούν με την ψήφο τους και με εκλέγουν Δημοτικό Σύμβουλο στον πρώην Δήμο Στυμφαλίας.Ήμουν ο μικρότερος δημοτικός σύμβου­λος της περιοχής μια και ήμουν τότε μόνο 21 ετών. Επανεκλέγομαι το 2002 (έκτακτες επαναληπτικές εκλογές) και το 2006. Το 2005 εκλέγομαι από την πλειοψηφία Πρό­εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και επα­νεκλέγομαι ομόφωνα το 2007 για την ίδια θέση και για τη διετία 2007-2008. Τα τε­λευταία χρόνια μπορεί να μην είχα άμεση και έντονη εμπλοκή με τα αυτοδιοικητικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει απειρία και έλλει­ψη γνώσης για τα προβλήματα του τόπου μου. Ήμουν και είχα από κοντά τη ζωή, τα προβλήματα και τα οράματα για το Δήμο Σικυωνίων και τους συμπολίτες μου.

Ακούσαμε στις ομιλίες σας να τονίζε­τε ότι αν εκλεγείτε και πριν παραλάβετε το Δήμο θα κάνετε διαχειριστικό έλεγχο με ορκωτούς λογιστές στα οικονομικά του. Η δήλωσή σας αυτή ακούγεται σαν απειλή ή κάνω λάθος;

Σίγουρα αυτή σας η ανάγνωση είναι λανθασμένη. Οδηγηθήκαμε στην απόφαση αυτή μετά από όσα μας εξιστόρησε στην απολογιστική του φιέστα ο απερχόμενος δήμαρχος. Εκτός όλων των άλλων δια­φήμισε και ταμειακό πλεόνασμα περίπου 4.000.000 €. Από τότε τον έχω καλέσει επανειλημμένα να μας παρουσιάσει τους λογαριασμούς που το αποδεικνύουν, αλλά πεισματικά το αρνείται. Ποιο είναι αλήθεια το πλεόνασμα που θα παραλάβει η νέα δη­μοτική αρχή; Μετά από την πρωτοφανή δι­αστρέβλωση της αλήθειας που επιχειρείται από τον κ. Σταματόπουλο, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν όλα αυτά τα χρήματα; Δεν πρέπει να ξέρουμε και εμείς και οι δημό­τες, αν υπάρχει και πόσο πραγματικά είναι το πλεόνασμα; Αυτό μας οδήγησε στην α­πόφαση να ελέγξουμε τα οικονομικά του δήμου, αλλά και των δημοτικών επιχειρή­σεων, πριν τον παραλάβουμε και πιστεύω ότι κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να υπάρ­χει ήθος και διαφάνεια στη διοίκηση του δήμου, το ίδιο θα έκανε. 

Διακρίνω μια έντονη αμφισβήτηση εκ μέρους σας στα λεγόμενα του κ. Σταμα­τόπουλου ή κάνω λάθος;

Ο απερχόμενος μετά από 9 χρόνια δή­μαρχος έχει κάνει κάποια βήματα σε ορι­σμένους τομείς για το Δήμο. Όχι όμως στους κυριότερους εξ αυτών και κυρίως μίκρυνε όλα αυτά τα χρόνια την πόλη και τα χωριά μας. Δεν αμφισβητώ τις προθέ­σεις του και δεν μηδενίζω το όποιο έργο του. Αλλά η συνειδητή διαστρέβλωση της αλήθειας και η παραπληροφόρηση των δη­μοτών το τελευταίο διάστημα έχει ξεπερά­σει κάθε όριο. Δείτε το πανό στο δημαρχεί­ο και τις εισόδους της πόλης για το νερό. Διαφημίζει το πόσιμο νερό Στυμφαλίας, που πίνουν πλέον οι δημότες. Και ξέρετε πολύ καλά ότι μόνο Στυμφαλίας δεν είναι. Και η παραπλάνηση επεκτείνεται και στις τρυφερές και ευαίσθητες ηλικίες, μοιράζο­ντας στα παιδιά παγουράκια με την επιγρα­φή πόσιμο ΝΕΡΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ. Δείτε αυτή την ανάρτηση και θα καταλάβετε τι εννοώ (φωτό). Στα ίδια πανό βλέπουμε ότι τα τέ­λη ύδρευσης μειώθηκαν 40%. Ψάξτε τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΣ των 3 τελευταί­ων χρόνων και πείτε μου εσείς, πόσο και αν μειώθηκαν. Δεν θα σας πω κι άλλα γιατί νομίζω ότι καταλαβαίνει ο καθένας γιατί δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στα λεγό­μενα του απερχόμενου δημάρχου. Εμείς επαγγελλόμαστε μια νέα μορφή διοίκησης στο δήμο, με κυρίαρχα στοιχεία την εργατι­κότητα, το ήθος και τη διαφάνεια. Γι’ αυτό τα οικονομικά του δήμου πρέπει να είναι κρυστάλλινα από την πρώτη μέρα. 

Κύριε Παπαγεωργίου, σας ακούσα­με να δηλώνετε ότι όταν αναλάβετε τη διοίκηση του δήμου θα καταργήσε­τε τη θέση του Γενικού Γραμματέα του δήμου, όπως αυτή λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή θα υπάρχει Γ.Γ. αλλά με άλλες αρμοδιότητες;

Όχι και είμαι κάθετος σε αυτό. Η άνευ ουσίας και αντικειμένου καλοπληρωμένη θέση του Γ.Γ. καταργείται οριστικά. Παράλ­ληλα το αντικείμενο όλων των έμμισθων θέσεων του Δήμου, που υπήρξαν το λά­φυρο εκλογικών συναλλαγών, θα επανε­ξεταστούν και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την εξυπηρέτηση των δημοτών. Το γραφείο του Γ.Γ. θα αντικατασταθεί με 2 νέα γραφεία που θα δημιουργήσουμε από τις πρώτες μέρες της θητείας μας. Πρόκει­ται για τα γραφεία του “ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ Α­ΓΡΟΤΗ” και του “ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥΔΗΜΟΤΗ”. Στον Συνεργάτη του Αγρότη θα απευθύνο­νται οι αγρότες μας προσωπικά,τηλεφω­νικά ή ακόμα και ηλεκτρονικά για να πά­ρουν πληροφορίες και οδηγίες για θέματα αποζημιώσεων, αγροτικώνπρογραμμάτων, επιδοτήσεων, ασφαλιστικώνζητημάτων και παραπόνων για την αγροτική οδοποιία. Ε­ξίσου σημαντικός θα είναι και ο ρόλος του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ στον οποίο θα μπορούν να απευθύνονται, με κάθε τρόπο, οι δημότες για να καταθέσουν τα παράπο­να τους και τις καταγγελίες που αφορούν στην καλή λειτουργία του δήμου, όπως η ύδρευση, ο φωτισμός, τα απορρίμματα, η λειτουργία των υπηρεσιών του και οι α­σφάλεια από φυσικές καταστροφές, που τις ζήσαμε πέρυσι στην ανοχύρωτη πόλη του Κιάτου κλπ. Και το πιο σημαντικό, οι επικεφαλής αυτών των γραφείων θα λογο­δοτούν απευθείας στο Δήμαρχο.

Είπατε ότι οι επικεφαλής αυτών των γραφείων θα λογοδοτούν μόνο στο Δή­μαρχο και παράλληλα στο πρόγραμμά σας βλέπουμε να τονίζετε την προσω­πική σας εμπλοκή σε διάφορες διοικητι­κές διαδικασίες. Είστε συγκεντρωτικός σαν άνθρωπος; 

Προφανώς αναφέρεστε στη δέσμευσή μου για την προσωπική μου επαφή, ως Δημάρχου, με τους εκπροσώπους των μα­θητών κάθε σχολείου και των καθηγητών τους ή στην παρουσία μου στις εθελοντι­κές δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, όπως οι καθαρισμοί παραλιών, οι δενδροφυτεύ­σεις κ.α. Σας λέω ξεκάθαρα πως όχι, δεν είμαι συγκεντρωτικός, έχω απόλυτη εμπι­στοσύνη στους συνεργάτες μου και στο εξαιρετικό έμψυχο δυναμικό του δήμου μας, όμως υπάρχουν δύο ζητήματα: Το πρώτο είναι η ευθύνη της θέσης. Ο πρώτος πολίτης στις ευθύνες του δήμου πρέπει να αποτελεί πρότυπο, άρα πρέπει να είναι αυ­τός που θα δίνει το παράδειγμα. Και δεύτε­ρον σε θέματα που βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα μας και αποτελούν καινοτο­μίες για το δήμο, ο δήμαρχος πρέπει να δώσει την σημασία που τους αρμόζει μέ­χρι οι υπηρεσιακοί παράγοντες να αποκτή­σουν τον βηματισμό τους. Μην ξεχνάτε ότι η καλή απόδοση των υπηρεσιών εξαρτάται από την σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους και αυτό είναι ευθύνη του επικεφαλής, δηλαδή του Δημάρχου. 

Μια και μιλήσατε για προτεραιότη­τες, ποια άλλα θέματα έχουν για σας ιδιαίτερη προτεραιότητα σαν αυριανή δημοτική αρχή;

Το σύνθημα του συνδυασμού μας τα λέει όλα. Δίκαιος δήμος για όλους. Και ο δίκαιος δήμος ξεκινάει για μας από το «δια­φάνεια παντού». Διαφάνεια κατ’ αρχάς στα οικονομικά, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να τα εξυγιάνουμε και να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Τέλος οι απευθείας ανα­θέσεις, όλα τα δημοτικά έργα θα γίνονται μεδημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό. Κατ’ εξαίρεση όταν γίνονται απευθείας αναθέ­σεις για κάτι έκτακτο, θα χρησιμοποιούνται εξίσου όλοι οι επαγγελματίες εκάστου είδους και δεν θα δημιουργήσουμε «μο­νοπώλια» δημοτικού εύκολου χρήματος, κάτι που διαταράσσει στις δύσκολες αυτές μέρες τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επαγγελματιών. 
Εξίσου σημαντική για μας είναι η φροντί­δα για τα παιδιά. Όλα τα παιδιά θα έχουν θέση στους παιδικούς σταθμούς και τα με­γαλύτερα θα απολαμβάνουν τα σύγχρονα σχολεία που τους αξίζουν. Ιδιαίτερη προ­σοχή θα δοθεί σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ΑμεΑ, πολύτεκνους και αναξιο­παθούντες. Αν δεν έχουμε χρήματα, όσα έχουμε θα δοθούνε σ’ αυτούς. Έχουμε δεσμευτεί για μείωση των δημοτικών τε­λών κατά 50% για τους συμπολίτες μας με σοβαρά προβλήματα υγείας και τις πολύτε­κνες οικογένειες και μείωση κατά 20% για όλα τα νοικοκυριά. Και να είστε σίγουρος ότι θα το υλοποιήσουμε σε βάθος τετραε­τίας. Πρώτη προτεραιότητα αποτελούν α­κόμα η δημόσια υγεία και η καθημερινότη­τα του δημότη. Η καθαριότητα ενός τόπου δεν είναι μόνο απόδειξη πολιτισμού, είναι πρωταρχικό θέμα υγείας. Θα καταργήσου­με άμεσα και οριστικά τους σκουπιδότο­πους. Η απόρριψη σκουπιδιών σε ποτάμια και βουνά είναι για μας ποινικό αδίκημα και οι παραβάτες θα υποστούν τις συνέπειες. Άφησα τελευταία την καθημερινότητα του δημότη, όχι γιατί έχει μικρότερη σημασία από τα προηγούμενα, αλλά γιατί γι’ αυ­τό το θέμα θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Γι’ αυτό σας παραπέμπω στο πρό­γραμμά μας. Ένα πρόγραμμα γραμμένο από τους συνεργάτες μου και εμένα και όχι από επικοινωνιολόγους, για να είναι περιε­κτικό, εύληπτο και ξεκάθαρο. Σας το δίνω, και σας παρακαλώ, εσάς και όλους τους δημότες, είτε με στηρίξουν είτε όχι, να το κρατήσετε και στο τέλος της τετραετίας να μας δείξετε τι δεν υλοποιήσαμε από όσα εξαγγέλλουμε.

Δείχνετε πολύ σίγουρος για τις δυ­νατότητές σας, όμως το νέο εκλογικό σύστημα δεν σας δίνει τη δυνατότητα, που είχαν οι προηγούμενες διοικήσεις του δήμου, να έχετε την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πώς λοιπόν θα τα καταφέρετε;

Την απάντηση σας την έδωσα ήδη. Με διαφάνεια, χωρίς συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, χωρίς εξαγορές και εκβιασμούς. Η βάση μας είναι και πρέπει να είναι η συ­ναίνεση, η συνεννόηση, η σύγκλιση και όχι η συναλλαγή. Και αυτά θα επιδιώξουμε. Συζήτηση πάνω στα καυτά θέματα του δή­μου και συναπόφαση στα πλαίσια των προ­γραμματικών μας θέσεων, χωρίς αποκλει­σμούς. Δεν είμαστε δογματικοί, επιζητού­με το διάλογο με τις υγιείς δυνάμεις του δήμου και σας λέω ότι είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε και να υιοθετήσουμε τις απόψεις τους, εφόσον αυτές δεν προσκρούουν στις κόκκινες γραμμές μας που είναι: ήθος, δια­φάνεια, ειλικρίνεια.

Πριν ολοκληρώσουμε θα ήθελα να σας θέσω δύο ακόμα ερωτήσεις. Πρώ­τον πως κρίνετε την μέχρι τώρα προ­εκλογική εκστρατεία των υποψηφίων του Δήμου Σικυωνίων και δεύτερον πό­σο αισιόδοξος είστε για το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής;

Δεν έχω κανένα παράπονο από τους άλ­λους διεκδικητές του δήμου που δίνουν τη μάχη τους με ήθος και πολιτικό πολιτισμό και πιστεύω ότι και αυτοί πιστεύουν το ί­διο για μας. Βέβαια δεν μπορώ να πω τα ίδια και για τον απερχόμενο δήμαρχο, που δεν αποφεύγει τα κτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Θέλω να πιστεύω ότι οι τελευταίες μέρες θα κυλήσουν στο ίδιο καλό κλίμα που υπάρχει μέχρι σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι η απλή αναλογική απαιτεί συνεργασίες και συναινέσεις και όχι αντιπαλότητες και συγκρούσεις. Όσον αφορά στο δεύτερο ε­ρώτημά σας δηλώνω ξεκάθαρα και κατηγο­ρηματικά: Θα διεκδικήσουμε στο δεύτερο γύρο το Δήμο με ήθος και χωρίς πολιτικές συναλλαγές. Γι’ αυτό θα αναζητήσουμε τις προγραμματικές εκείνες συγκλίσεις που θα μας επιτρέψουν να βάλουμε τέρμα στην εικονική πραγματικότητα του κ. Σταμα­τόπουλου και να χτίσουμε όλοι μαζί ένα Δήμο που θα υπηρετεί τους δημότες και όχι τους διοικούντες. Γι’ αυτό καλώ όλους όσους ονειρεύονται μια νέα εποχή για το δήμο Σικυωνίων και το Κιάτο να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να βάλουν τέλος στην περίοδο της στασιμότητας και της πα­ρακμής. Ο Δήμος μας τα τελευταία χρόνια έχει αδικηθεί…
Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, που διεξήχθη μέσα σε μια ζεστή και φιλι­κή ατμόσφαιρα και έχοντας ακούσει τον Δημήτρη Παπαγεωργίου να απαντάει με περίσσια άνεση και πάθος στις ερωτήσεις μου, σκέφτηκα ότι θα ήταν παράλειψή μου να μην τον ακούσω να αναπτύσσει τις θέ­σεις και τις απόψεις σε κάποια από τις προ­σεχείς ομιλίες του. 

Δεν υπάρχουν σχόλια