Header Ads

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΘΝΙΚΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Οι αλβανικές αρχές δεν επέτρεψαν 6 Έλληνες δημοσιογράφους να παραστούν στο μνημόσυνο του Κατσίφα

Έξι μήνες μετά τη δολοφονία του μέλους της ελληνικής μειονό­τητας Κωνσταντίνου Κα­τσίφα στο χωριό Βουλια­ράτες έγινε τρισάγιο για την ανάπαυση της ψυ­χής του. Εν τω μεταξύ, στο συνοριακό σημείο διέλευσης, στην Κακα­βιά, η αλβανική πλευρά αρνήθηκε την είσοδο σε 22 Έλληνες, όπως ανα­φέρει η ιστοσελίδα «Ξύ­πνα Αλβανέ»/»Zgjohu Shqiptar!»
Δήλωσαν ότι έρχο­νται στην Αλβανία για το μνημόσυνο του Κων­σταντίνου Κατσίφα. Έξι από αυτούς αναγκάστη­καν να επιστρέψουν με το επιχείρημα ότι ήταν απειλή για την δημόσι­α ασφάλεια, ενώ άλλοι έξι επειδή δεν πληρού­σαν τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα μας, γράφει το δημοσίευμα.
Πληροφορίες του (αλβανικού) ιστολογί­ου αναφέρουν ότι 6 α­πό εκείνους που τους είπε η συνοριακή αστυ­νομία να γυρίσουν πίσω ήταν δημοσιογράφοι, που, μετά τη δολοφο­νία του Κατσίφα, υποκι­νούσαν σε βία με τις δη­μοσιεύσεις και τα γρα­πτά τους.
Ο Κωνσταντίνος Κα­τσίφας σκοτώθηκε α­πό την αστυνομία κα­τά τη διάρκεια ανταλλα­γής πυρών στα τέλη Ο­κτωβρίου του περασμέ­νου έτους, ενώ το γεγο­νός προκάλεσε διπλω­ματικές εντάσεις μετα­ξύ των δύο χωρών, ση­μειώνεται χαρακτηριστι­κά.
Την κηδεία του ακο­λούθησαν επεισόδια το Νοέμβριο του 2018, ενώ η Αλβανία χαρακτήρισε ως «Persona non Grata» 52 Έλληνες εξτρεμι­στές, καταλήγει το δη­μοσίευμα.ΕΛ.ΑΣ: Ακόμη 90.000 αλλοδαποί κατέκλυσαν τη χώρα το 2018 –Μη αναστρέψιμη πλέον η αλλοίωση του πληθυσμού

Εκτός ελέγχου συνεχί­ζει να είναι η απαράδεκτη κατάσταση με την πλή­ρη αποσύνθεση του «συ­στήματος» ασφάλειας στα σύνορα της χώρας. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεί­α που έδωσε σήμερα η Ε­ΛΑΣ, αναφορικά με τις πα­ράνομες εισόδους αλ­λοδαπών στη χώρα, ως να μην υπάρχουν σύνο­ρα, κάτι που ισχύει τελικά στην πραγματικότητα.
Πιο συγκεκριμένα σύμ­φωνα με την ΕΛΑΣ από τις αστυνομικές και λιμενικές Αρχές «συνελήφθησαν» το 2018 93.367 παράνο­μοι μετανάστες για πα­ράνομη είσοδο στη χώρα (σημ. τουλάχιστον ακόμη παραδέχονται ότι πρόκει­ται περί παράνομης εισό­δου!) έναντι 68.112 αλ­λοδαπών το 2017.
Βέβαια η λέξη «σύλλη­ψη» είναι εντελώς τυπική και άνευ σημασίας, αφού στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για συλλήψεις αλλά για απλή καταγρα­φή στοιχείων που και αυ­τά είναι άγνωστο εάν ισχύ­ουν και στη συνέχεια μόνι­μη εγκατάσταση.
Μάλιστα σύμφωνα με τον υπουργό «μετανα­στευτικής πολιτικής» Δ.Βί­τσα για το 2019 προβλέ­πονται ακόμη 90.000 αλ­λοδαποί στη «χώρα»,(μόνο για χώρα με την ουσιαστι­κή έννοια δεν πρόκειται πλέον) περιγράφοντας μια κατάσταση που δεν έ­χει προηγούμενο σε καμί­α άλλη χώρα του κόσμου. Η κυβέρνηση η οποία δεν ανησυχεί αφού αυτός εί­ναι και ο τελικός της στό­χος, δηλαδή η συγκέντρω­ση του μέγιστου αριθμού αλλοδαπών στην Ελλάδα στους ελάχιστους μήνες που της απομένουν στην εξουσία, μιλά φιλολογικά για «ροές», για «προσπά­θειες διαχείρισης του προ­βλήματος» και άλλα τέτοια συναφή, χωρίς φυσικά να κάνει τίποτα για την πρό­ληψη ή αποτροπή εισόδου των αλλοδαπών, αφού, ό­πως αναφέρθηκε αυτός είναι και ο στόχος: Πλήρης κατάργηση των συνόρων με όσο το δυνατόν περισ­σότερους αλλοδαπούς.
Μάλιστα δεν επιχει­ρούν πλέον καν να κρύ­ψουν το στόχο αυτό: Το λένε σχεδόν ανοικτά. Έ­τσι εάν στην Ελλάδα μπή­καν το 2017, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ 68.112 αλλοδα­ποί, το 2018 93.367 ενώ το 2019 προβλέπονται α­κόμη 90.000 και χωρίς να λάβουμε τα στοιχεία του 2016 και πιο πίσω ο Δ.Βί­τσας έχει ένα σταθερό α­ριθμό των 75.000 αλλοδα­πών που ζουν στη χώρα μας όπως λέει!


ΟΑΣΕ για Αλβανία: Απαράδεκτη η βία κατά αξιωματούχων διεθνών οργανισμώνΟ υπηρεσιακός επικεφαλής του ΟΑΣΕ καιυπουργός Εξω­τερικών της Σλοβακίας, Μίρο­σλαβ Λάιτσακ, ο γενικός Γραμ­ματέας του ΟΑΣΕ,Τόμας Γκρέ­μινγκερ, ο πρόεδρος της Κοινο­βουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ, Γκέργκι Τσετερέρλι και γενικός γραμματέας της κοινο­βουλευτικής συνέλευσης του ΟΑΣΕ, Ρομπέρτο Μοντέλα, κα­ταδίκασαν σήμερα απερίφρα­στα τη χρήση βίας, κατά τη δι­άρκεια της διαμαρτυρίας αυτό το Σαββατοκύριακο στα Τίρανα, καθώς και απειλές και απόπει­ρες εκφοβισμού κατά του επι­κεφαλής εκπροσώπου του ΟΑ­ΣΕ στην Αλβανία.
Οι Λάιτσακ, Τσετερέλι και Γκρέ­μινγκερ τόνισαν ότι «το δικαίω­μα ειρηνικής συναθροίσεως και διαμαρτυρίας αποτελεί προϋ­πόθεση για ένα δημοκρατικό κράτος. 
Ωστόσο, οι ισχυροί εσωτερι­κοί θεσμοί, συμπεριλαμβανο­μένου ενός αποτελεσματικού Κοινοβουλίου, είναι οι ακρο­γωνιαίοι λίθοι της δημοκρατίας και είναι ουσιώδεις για την πο­λιτική σταθερότητα και το κρά­τος δικαίου. Η βία και οι απει­λές εναντίον αξιωματούχων δι­εθνών οργανισμών είναι απα­ράδεκτες»
Ευχαρίστησαν τις αλβανικές αρχές για την προστασία του ε­πικεφαλής εκπροσώπου του Ο­ΑΣΕ και ενθάρρυναν όλα τα μέ­ρη να συμπεριληφθούν στη δι­αδήλωση σήμερα.
«Οι βίαιες διαμαρτυρίες δεν υ­ποκαθιστούν τις δημοκρατι­κές πολιτικές δεσμεύσεις. Η ε­πέκταση της κρίσης θα υπονο­μεύσει αναπόφευκτα τις εσω­τερικές και εξωτερικές στρατη­γικές προτεραιότητες της Αλ­βανίας. 
»Είναι καιρός να δημιουργηθεί μια εσωτερική πλατφόρμα για διάλογο με όλα τα εμπλεκόμε­να μέρη, μαζί με τα κόμματα, την κοινωνία των πολιτών και την Ακαδημία, προκειμένου να ξεπερασθούν οι διαφορές και να συνεργασθούν για το κα­λύτερο συμφέρον της Αλβα­νίας», σημειώνει ο ΟΑΣΕ σύμ­φωνα με το κρατικό πρακτο­ρείο ειδήσεων της Αλβανίας.

The Hellenic Information TeamΕλικόπτερα του τουρκικού στρατού μετέφεραν εκατοντάδες τρομοκράτες στο μέτωπο Β Χάμα/ Ν ΙντλίμπΕλικόπτερα του τουρκικού στρατού μετέφεραν σημαντι­κές ενισχύσεις τρομοκρατών των »ειδικών μονάδων» της Front National de Libération (FNL), από το Βορρά Χαλεπί­ου στα μέτωπα της μάχης σε Idlib και Hama. Γίνεται λόγος για εκατοντάδες τρομοκράτες που προωθήθηκαν με αυτό τον τρόπο στον επίμαχο άξονα των μαχών.
O SAA συνεχίζει την προέλασή του κι ανέκτησε τα χωριά Al-Tawbah,Al-Shaykh Idris 
Jep Soulaiman στη Β Χάμα. Δε­κάδες τρομοκράτες της Jaysh Al Izza νεκροί στον άξονα της Al Hamamiat επίσης στη Χά­μα μετά από συγκρούσεις με στρατό. O SAA απέκρουσε ι­σχυρή επίθεση των τρομοκρα­τών στην Al–Hamamiyat στο Β Χάμα και τους υπέβαλε σε βα­ριές απώλειες.
Πηγές ανέφεραν ότι τούρκι­κα ελικόπτερα μετέφεραν τρο­μοκράτες από το βορρά της ε­παρχίας Χαλεπίου στο πλαίσιο της διακομιδής σε νοσοκομεί­α τραυματιών συντρόφων τους ενώ άλλες πηγές από Idlib δι­ατείνονται ότι οι τρομοκράτες προσεδαφίστηκαν από τουρκι­κά ελικόπτερα χωρίς αυτά τα τελευταία να προσγειωθούν και απορρίπτουν τους ισχυρι­σμούς ότι εκκενώθηκαν τραυ­ματίες τρομοκράτες.


Φόβους για επίθεση του Ιράν, εάν κλιμακωθεί η ένταση με ΗΠΑ, εκφράζει Ισραηλινός υπουργόςΈνας υπουργός της ισραηλινής κυβέρνησης προειδοποίησε σή­μερα για το ενδεχόμενο ιρανι­κών επιθέσεων στο Ισραήλ αν κλιμακωθεί η σύγκρουση ανά­μεσα στην Τεχεράνη και την Ου­άσινγκτον.
Οι ΗΠΑ έχουν εντείνει την οι­κονομική και στρατιωτική πίε­ση προς το Ιράν με τον πρόε­δρο Ντόναλντ Τραμπ να καλεί την Πέμπτη την ιρανική ηγεσία να τον διαβεβαιώσει για την ε­γκατάλειψη του πυρηνικού προ­γράμματος της χώρας και να α­πειλεί ότι δεν αποκλείεται μια έ­νοπλη αντιπαράθεση.
Η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νε­τανιάχου, η οποία υποστηρίζει την σκληρή στάση του Τραμπ ε­νάντια στον μεγαλύτερο εχθρό της, εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς την κλιμακούμενη έ­νταση.
Σε μια σπάνια δήλωση ο ισραη­λινός υπουργός Ενέργειας Γιού­βαλ Στάινιτς είπε ότι στον Κόλπο “αυξάνεται η ένταση”.
“Αν υπάρξει έκρηξη ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ, ανάμεσα στο Ιράν και στους γείτονές του, δεν αποκλείω ότι θα ενεργοποι­ήσουν την Χεζμπολάχ και τον Ι­σλαμικό Τζιχάντ από την Γάζα ή ακόμη ότι θα επιχειρήσουν να εξαπολύσουν πυραύλους από το Ιράν προς το Κράτος του Ισ­ραήλ”, είπε στο ισραηλινό τη­λεοπτικό δίκτυο Ynet TV ο Στά­ινιτς, ο οποίος είναι μέλος του υπουργικού συμβουλίου ασφα­λείας του Ισραήλ.
Η Χεζμπολάχ και ο Ισλαμικός Τζιχάντ είναι ένοπλες οργανώ­σεις που χρηματοδοτούνται α­πό το Ιράν και δρουν στα σύνο­ρα του Ισραήλ -η πρώτη είναι ε­νεργή στη Συρία και στον Λίβα­νο και η δεύτερη στα παλαιστι­νιακά εδάφη.
Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει ερωτηθείς αν κά­νει προετοιμασίες ενάντια σε πι­θανές απειλές που συνδέονται με την κόντρα Ιράν-ΗΠΑ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters 12/05/2019


ΠΗΓΕΣ: ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, greeknation.blogspotgr, el.gr, voicenews.gr, militaire.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια