Header Ads

ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ


ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ 

Αποτελεί δέσμευσή μας η ανακατασκευή του πο­δοσφαιρικού γηπέδου Κάτω Άσσου το οποίο χρησι­μοποιείται από τα ποδοσφαιρικά σωματεία της περι­οχής (Ολυμπιακός Άσσου, Προοδευτική Περιγιαλίου) αλλά και από δεκάδες μαθητές των Ακαδημιών.
Συγκεκριμένα προτιθέμεθα
-Να αντικαταστήσουμε τον χλοοτάπητα που το­ποθετήθηκε το 2013 και καταστράφηκε στο μεγαλύ­τερο μέρος από την πλημμύρα της 29ης Σεπτεμβρί­ου, με αποτέλεσμα να γίνει αδύνατη η χρησιμοποίη­σή του από τους αθλητές.
-Να κατασκευάσουμε νέα σύγχρονα αποδυτήρια αθλητών, διαιτητών.
-Να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφαλείας για το συγκεκριμένο γήπεδο ώστε να μην δημιουργηθούν στο μέλλον νέα προβλήματα από πλημμύρα. Για το σκοπό αυτό θα κατασκευαστεί νέα γέφυρα μεγαλύ­τερης διατομής ανάντι του γηπέδου στον χείμαρρο Ράχιανη
-Ο προϋπολογισμός του έργου του γηπέδου εκτι­μάται σε 250.000 €
(ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) 
Δημοπράτηση κατασκευής του χλοοτάπητα και των αποδυτηρίων (2 μήνες)
Έγκριση πίστωσης 250.000 € προϋπολογισμός με­λέτης εκτέλεσης του έργου και καθορισμός χρόνου εκτέλεσης και απορρόφησης πίστωσης (1 μήνας)
Κατασκευή του έργου (4 μήνες)
Παράδοση έργου προς χρήση 6 περίπου μήνες α­πό την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής.
Εκπόνηση μελέτης κατασκευής – επέκτασης της γέφυρας στο χείμαρρο Ράχιανη (3 μήνες)
Δημοπράτηση κατασκευής του έργου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, διαγωνισμός, κατακύρωση, σύμβαση) (6 μήνες)
Κατασκευή του έργου της γέφυρας (6 μήνες)
Παράδοση της γέφυρας σε χρήση 1,5 περίπου χρό­νια από την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής.


ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αποτελεί δέσμευσή μας η ανάπλαση του και η αξιο­ποίηση του άλσους ΠΡΟΝΟΙΑΣ στο Συνοικισμό.
Πρόκειται για το πευκόφυτο αλσύλλιο στο τρίγω­νο μεταξύ των οδών Λουτρακίου – Κοραή – Χαριτωνί­δη κάτω από τον Α΄ Παιδικό Σταθμό Συνοικισμό. Η έ­κταση είναι συνολικού εμβαδού 2.057,25 τ.μ. και εί­ναι απαλλοτριωμένη από το 1927 για τους πρόσφυ­γες της Μικράς Ασίας.
Πρόθεσή μας είναι πέραν της ανάπλασης να κατα­σκευαστεί μικρό τουριστικό περίπτερο για την αναψυ­χή των κατοίκων του Συνοικισμού αλλά και την προ­στασία του πάρκου, καθώς και τοποθέτηση σύγχρο­νης παιδικής χαράς για τη κάλυψη των αναγκών των μικρών φίλων της περιοχής.
Για το σκοπό αυτό θα προβούμε στις εξής ενέργει­ες:
Προβλέπεται η ανάπλαση και η ανάδειξη του υπάρ­χοντος χώρου του αλσυλλίου με τα πεύκα, η τοπο­θέτηση συστημάτων πυρασφάλειας, ιδιαίτερος φωτι­σμός, η τοποθέτηση σύγχρονης παιδικής χαράς, πα­γκάκια, παρτέρια, κλπ.
Πέραν τούτων προβλέπεται η κατασκευή αναψυ­κτηρίου εμβαδού 80 τ.μ.
-Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 600.000 € 
(ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Εκπόνηση τεχνικοοικονομικής μελέτης και όρων δημοπράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (3 μήνες)
Έγκριση πίστωσης 600.000 € προϋπολογισμός με­λέτης εκτέλεσης του έργου και καθορισμός χρόνου ε­κτέλεσης και απορρόφησης πίστωσης (1 μήνας)
Δημοπράτηση κατασκευής του έργου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής κα­τάρτισης όρων, κατακύρωσης αποτελέσματος, κλπ) (6 μήνες)
Συμβασιοποίηση του έργου (Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμβαση) (2 μήνες)
Κατασκευή του έργου (12 μήνες)
Εκτίμηση πραγματικού κόστους μετά την έκπτω­ση 400.000 € από πόρους του Δήμου
Παράδοση έργου προς χρήση 2 περίπου χρόνια α­πό την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής.


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ


Αποτελεί πρωταρχική δέσμευσή μας η λήψη μέ­τρων για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου της πρωτεύουσας του Δήμου μας για τη βελτίωση της κα­θημερινότητας των Κορινθίων πολιτών. 
Για το σκοπό αυτό: 
-Ο Δήμος θα λάβει τις αναγκαίες κανονιστικές α­ποφάσεις για:
-Συγκεκριμένο ωράριο φορτώσεων και εκφορτώ­σεων στο κέντρο της Κορίνθου.
-Για τη λειτουργία μουσικών οργάνων
-Για τη τήρηση των υγειονομικών κανόνων των κα­ταστημάτων και επιχειρήσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους νόμους.
-Για τη τήρηση των όρων χορήγησης αδειών κα­τάληψης κοινόχρηστων χώρων προς όφελος των πε­ζών.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Έργα Υπηρεσίες Καθημερινότητα 

Δεσμευόμαστε για την πραγματοποίηση έργων και δράσεων στην περιοχή του ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ και ειδι­κότερα: 
-Αγορά οικοπέδου και κατασκευή πλατείας στο κέ­ντρο του χωριού.
-Υδροδότηση σε μόνιμη βάση με νερό Στυμφαλί­ας.
-Επέκταση και συντήρηση του νεκροταφείου
-Συντήρηση και ανάδειξη του δημοτικού σχολείου και του περιβάλλοντος χώρου
-Κατασκευή νέας σύγχρονης παιδικής χαράς
-Αγροτική οδοποιία σε ετήσια βάση με ασφαλτό­στρωση διπλής σφραγιστικής και συντήρηση των α­γροτικών δρόμων με γκρέϊντερ δύο φορές το χρόνο
-Κατασκευή γηπέδου μίνι σόκερ
-Ανάδειξη κάστρου Αγγελοκάστρου
-Κατασκευή Περιφερειακού δρόμου Αγγελοκά­στρου
-Κατασκευή Δρόμου Αγγελοκάστρου-Αγ. Ιωάννη.

Δεν υπάρχουν σχόλια