Header Ads

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Νέες Υποψηφιότητες Δημοτικού Συμβούλου του Συνδυασμού ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣΓεννήθηκε στη Κόρινθο , όπου και δι­αμένει μόνιμα με την οικογένειά του.
Είναι παντρεμένος με τη γυμνάστρι­α Φωτούλα Βασιλείου και έχουν ένα γιό , το Γιώργο που σπουδάζει στο Πανεπι­στήμιο Θεσσαλίας.
Ήταν πολλά χρόνια έμπορος στο κέ­ντρο της Κορίνθου με επιχείρηση ανταλ­λακτικών γεωργικών μηχανημάτων και στη συνέχεια επιχειρηματίας με κατα­στήματα εστίασης και διασκέδασης στην Κόρινθο.
Πλούσια η δράση στα κοινά και ιδιαί­τερα στο χώρο του αθλητισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Διετέλεσε Γενικός Αρχηγός της πο­δοσφαιρικής ομάδας της κραταιάς Κο­ρίνθου στην Α΄ εθνική την περίοδο 1980-82.
Έφορος επί 10ετία στην ομάδα μπά­σκετ του ΚΑΟ Κορίνθου.
Έχει διατελέσει δημοτικός σύμ­βουλος και Αντιδήμαρχος την οκταετία 1990-98 επί δημαρχίας Τάκη Δαλακλεί­δη και τη τετραετία 2002-2006 επί δη­μαρχίας Θωμά Θωμαϊδη.
Έχει διατελέσει Νομαρχιακός σύμ­βουλος και Αντινομάρχης τη τετραετί­α 1998-2002 επί Νομάρχη Άγγελου Μα­νωλάκη.
Έχει διατελέσει μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρμονικής επί προε­δρίας Κώστα Φιλιππίδη και δημαρχίας Δαλακλείδη.
Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητι­κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ επί δημαρ­χίας Τάκη Δαλακλείδη και Αλέξανδρου Πνευματικού
Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητι­κού Συμβουλίου του ΚΕΠΑΠ την περίο­δο 2014-2017. 


ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΤΖΕΝΗ Γεννήθηκα στο Λέχαιο Κορινθί­ας και είμαι παντρεμένη με τον Δημή­τρη Σακελλαρίου, με τον οποίο έχου­με τρία παιδιά.
Είμαι κόρη του Λάκη Παρασκευό­πουλου, του οποίου φέρω βαθιά μέσα μου την κληρονομιά του ονόματος.
Είμαι απόφοιτη της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας, του τμήματος με­τεκπαίδευσης δασκάλων του Μαρά­σλειου Διδασκαλείου Αθηνών, του Α­νοικτού Πανεπιστημίου Πάτρας (θερι­νά τμήματα, με αντικείμενο την Πολ­λαπλή Νοημοσύνη και το animation) και του ιδιωτικού φορέα alfametono πάνω στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συ­στήματα στην Ευρώπη.
Κάτοχος πτυχίων στην Αγγλική και στη Γαλλική Γλώσσα.
Μέλος της ερευνητικής Ομάδας υ­πό την καθοδήγηση του δρ. Στεφανή, Υπουργού Υγείας και διευθυντή του Ε­πιστημονικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υ­γείας για την πρόληψη των εξαρτήσε­ων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Υπήρξα για χρόνια μαθήτρια και αρ­γότερα συνεργάτης της δρ. Μαρίας Φραγκή, καθηγήτριας θεατρολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Υπεύθυνη έκδοσης των εκπαιδευτι­κών περιοδικών «Απόπειρα στην εκπαί­δευση» και «Μαρασλειακό βήμα».
΄Εχω εκδώσει το βιβλίο «Γραπτή ΄Εκ­φραση για την Α΄ Δημοτικού», εκδόσεις Σπουδή.
Υπηρέτησα την ιδιωτική και τη δη­μόσια εκπαίδευση για 25 χρόνια και ήμουν διευθύντρια στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου απ΄ όπου και συνταξι­οδοτήθηκα.
Μαζί με τον άντρα μου δημιουργή­σαμε ένα χώρο μελέτης για παιδιά του δημοτικού και του γυμνασίου, το «Ανα­γνωστήριο Αλφαβητάριο» στο Λέχαιο, που λειτούργησε για 7 χρόνια.
Αποφάσισα να ασχοληθώ με την το­πική αυτοδιοίκηση όταν γνώρισα το Νί­κο Σταυρέλη και διέκρινα την ανθρω­πιά, την εντιμότητα και την αίσθηση δικαίου που τον διακρίνει, θεμελιώδη χαρακτηριστικά ενός ηγέτη σε συνδυ­ασμό με τη βαθιά γνώση στα αυτοδιοι­κητικά θέματα λόγω της μακρόχρονης παρουσίας του .
Στόχος μου ήταν πάντα η προσφο­ρά στον συνάνθρωπο και στον τόπο μου και το έχω αποδείξει με τη συμμε­τοχή μου σε συλλόγους του χωριού.
Σας καλώ να στηρίξετε την «πνοή δημιουργίας» για να φυσήξει ένας άλ­λος άνεμος στον τόπο μας και όλοι μα­ζί να προχωρήσουμε στη νέα μετά κρί­ση εποχή, για να παραδώσουμε στα παιδιά μας με περηφάνεια την κληρο­νομιά που τους αξίζει.


Ο Τιμολέων Πιέτρης  Υποψήφιος Δήμαρχος Κορινθίων του Συνδυασμού «Μαζί Μπορούμε» 

Το πρόγραμμά του για τις Επενδύσεις, την αύξηση εσόδων, την Ανάπτυξη, τον Πολιτισμό

Δημοτικό Θέατρο

Αποκλειστική Χρήση ως Δημοτικό Θέ­ατρο & πολυχώρου πολλαπλών εκδη­λώσεων του κτιρίου στην Δαμασκηνού για οργάνωση πολιτιστικών και συνεδρι­ακών δρωμένων.
Παραλιακό Μέτωπο
Ανάπλαση του θαλάσσιου μετώπου με δημιουργία ενιαίου παραλιακού άξο­να.

Καθιέρωση Εορτών, Φεστιβάλ και Εκ­δηλώσεων

Οι γιορτές της πόλης και των χωριών θα διοργανώνονται από πολιτιστικούς και ιδιωτικούς φορείς που ενδιαφέρο­νται σε θέματα μουσικής, χορού, θεατρι­κών παραστάσεων, ζωγραφικής (πχ φε­στιβάλ αρχαίου δράματος, εορτή της Α­πελευθέρωσης Κορίνθου, Γιορτή κρα­σιού κλπ).
Αποκατάσταση Φωτισμού Ακροκορίν­θου
Spa στα Λουτρά Ωραίας Ελένης
Αναβαθμίζουμε και αξιοποιούμε την Ιαματική Πηγή στα Λουτρά Ωραίας Ελέ­νης με σκοπό να δημιουργηθεί ένα σύγ­χρονο λουτροθεραπευτήριο SPA.

Για τον Αθλητισμό

Μητροπολιτικό Πάρκο στην Κόρινθο
Δημιουργούμε Μητροπολιτικό Πάρκο για αναψυχή και άθληση σε μέρος του οικοπέδου του πρώην Στρατοπέδου Κο­ρίνθου.
Κλειστοί Χώροι Αναψυχής και Άθλη­σης
Δημιουργούμε ειδικά διαμορφωμέ­νους κλειστούς χώρους που θα παρέ­χουν, κυρίως τους χειμερινούς μήνες, στην Κόρινθο και στα χωριά αναψυχή και άθληση για όλες τις ηλικίες.
Ανακαίνιση Σταδίου Κορίνθου
Ολοκληρωμένο Σύστημα Κοινόχρη­στων Ποδηλάτων έναντι συμβολικού α­ντιτίμου
Δημιουργούμε σταθμούς σε όλο τον Δήμο για τη χορήγηση ποδηλάτων και ε­πεκτείνουμε το υπάρχον δίκτυο ποδη­λατοδρόμων και βελτιώνουμε τις συν­θήκες ασφάλειας τους.

Καινούργια υπαίθρια γυμναστήρια

Νέο Κλειστό Γυμναστήριο στην Κό­ρινθο
Δημιουργία κλειστού και ανοιχτού κολυμβητηρίου
Δημοτικές Κατασκηνώσεις
Δημιουργούμε δύο δημοτικές κατα­σκηνώσεις μία στα ορεινά και μία στα παραλιακά.
Ανοιχτά Προαύλια Σχολείων
Ανοίγουμε τα προαύλια των σχολεί­ων κάθε απόγευμα για να μπορούν να παίζουν και να διασκεδάζουν τα παιδιά υπό την επίβλεψη δημοτικού υπαλλή­λου.
Για το Περιβάλλον
Ανάπλαση Κέντρου Κορίνθου
Προγραμματίζουμε μεγάλες ανα­πλάσεις στο κέντρο της Κορίνθου μιας και ως βιτρίνα του Δήμου Κορινθίων θα πρέπει να αναβαθμιστεί με αντικατάστα­ση πεζοδρομίων, εκτεταμένες ασφαλ­τοστρώσεις και αντικατάσταση του δι­κτύου ηλεκτροφωτισμού
Εθελοντικές Δενδροφυτεύσεις
Καθιερώνουμε συστηματικές εκτετα­μένες Εθελοντικές Δενδροφυτεύεις σε ολόκληρο τον Δήμο Κορινθίων
Αντικατάσταση Δημοτικού Φωτισμού
Εκσυγχρονίζουμε και επεκτείνουμε τον δημοτικό φωτισμό, με την αντικατά­σταση των υπαρχόντων λαμπτήρων και τοποθέτηση νέων, τύπου led, με σκοπό τον καλύτερο και οικονομικότερο φωτι­σμό.
Ομορφαίνουμε και πρασινίζουμε τις αυλές σχολείων.

Αδέσποτα

Άμεση αντιμετώπιση του προβλήμα­τος με τα αδέσποτα ζώα, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία με τη φιλοξενία τους σε κατάλληλο καταφύγιο με τη συνεργασί­α των φιλοζωικών οργανώσεων και πό­ρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια