Header Ads

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ


Του Ιωάννη Ασλανίδη * 

<<Αρίστη Δημοκρατία είναι εκείνη που δεν επιτρέπεται, ούτε στους κακούς να άρχουν, ούτε στους καλούς να μην άρ­χουν>> [ΠΙΤΤΑΚΟΣ] 

Δυστυχώς η νοσογόνος πολι­τική νοοτροπία, συνεχίζεται στην χώρα μας, με οιανδήποτε μανδύ­α και αν είναι ενδεδυμένη η εκά­στοτε Κυβέρνηση. Συμπέρασμα θλιβερό και αξεπέραστο είναι ότι, μέχρι σήμερα μετά την μεταπολί­τευση δεν υπήρξε Κυβέρνηση, να παραδειγματισθεί από τα πολιτι­κά λάθη του παρελθόντος και να πράξει αναλόγως. 
Το σημερινό μας θέμα δεν είναι να εντοπίσουμε τους υπεύθυνους που έφεραν την χώρα, από από­ψεως οικονομικής κατάστασης και όχι μόνον , σ’ αυτήν την άθλια και θλιβερή από πάσης πλευράς εικό­να. Η Κρίση και καταδίκη αυτών α­νήκει στο μέλλον. 
Σήμερα θα προσπαθή­σουμε να θίξουμε, υπό την πα­ρούσα κατάσταση, το άμεσο, καυ­τό και αναγκαίο προς επίλυση θέ­μα «Τι μέλλει γενέσθαι». 
Σήμερα που ζούμε δυ­στυχώς υπό την απειλή του φά­σγανου των Μνημονίων ένα εί­ναι βέβαιο ότι, ο Ελληνικός λα­ός χρειάζεται μια δίκαιη, αντικει­μενική και προ παντός Εθνική Κυ­βέρνηση (εννοώ όλες οι παρατά­ξεις μαζί), με οράματα και αποφα­σιστικότητα, να πάρει τα λιγότε­ρο οδυνηρά μέτρα, που προαπαι­τούνται, για όσο θα χρειασθεί, ώ­στε να μην υπάρχουν εκκωφαντι­κές κορώνες ανεύθυνων και ηρω­ικών πράξεων εκ του ασφαλούς, μέχρις ότου η Ελλάς ορθοποδή­σει. 
Προτού παραθέσω παρα­κάτω τις απόψεις μου, θα ήθελα ακόμη να επισημάνω ότι, είναι βέ­βαιο μόνο στο άκουσμα της επί­σημης πτώχευσης της χώρας μας θα προέκυπταν αμέσως τεράστι­ες ελλείψεις σε είδη πρώτης ανά­γκης και το επόμενο στάδιο είναι, ότι θα επικρατήσει χάος στη χώρα μας. Σήμερα πλέον, τα μέτρα που απαιτούνται στην κατάσταση αυ­τή που βρίσκεται η χώρας μας, κα­τά τη γνώμη μου, είναι: 
ΠΡΩΤΟΝ: Οι πολιτικοί άν­δρες της χώρας μας και όσοι άλ­λοι τεχνοκράτες ασχοληθούν με την εξουσία, θα πρέπει να κάμουν την Υπέρβαση, δηλαδή να ξεπε­ράσουν τις στενές κομματικές ι­δεοληψίες και αγκυλώσεις, να α­ποκτήσουν μια ιδεολογία, όλοι μαζί, την ιδεολογία της Σωτηρίας της Πατρίδος. Αυτή, η συνεργασία που λείπει σ’ εμάς τους Έλληνες, ήταν, και είναι ιστορικά, η Αχίλ­λειος πτέρνα του όλου προβλή­ματος της χώρας μας. 
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Θα πρέπει οι διά­φοροι Κρατικοί Οργανισμοί ν’ α­ποκτήσουν ουσιαστική Ιεραρχί­α (τμηματάρχες, Διευθυντές, Επι­θεωρητές, Γεν. Επιθεωρητές κλπ.) με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η Ιεραρχία θα βγαίνει μέσα από τον αντίστοιχο χώρο, όπως στις Ένο­πλες Δυνάμεις, χωρίς δυνατότητα κομματικής επέμβασης, αξιοκρα­τικά με κριτήρια επαγγελματικά, πνευματικά, κλπ. 
Να μην απολυθεί κανέ­νας δημόσιος υπάλληλος σήμερα. Να κλείσουν όλες οι άχρηστες και παθητικές Κρατικές Υπηρεσίες και το προσωπικό αυτών να κατανε­μηθεί σ’ άλλες της χώρας Κρατι­κές Υπηρεσίες, που έχουν ανάγκη από προσωπικό. Με την προϋπό­θεση η νέα αυτή Ιεραρχία τουλά­χιστον για 10 χρόνια δεν θα προ­σλάβει υπαλλήλους στο Δημόσιο και θα μειώσει την γραφειοκρατία στο 50%. 
Ακόμη οι προσλήψεις στο Δημόσιο, πρέπει να γίνονται, με προκηρύξεις διαγωνισμών, κάθε χρόνο για θέσεις που χηρεύουν για διάφορους λόγους. Επίσης! κάποτε πρέπει να γίνει κατανοη­τό στους κομματανθρώπους και στους συνδικαλιστές, το Κράτος διοικείται με τα όργανά του και την ιεραρχία του και όχι από τους Υπουργούς ή ακόμη χειρότερο με το εκβιαστικό όπλο των συνδικα­λιστών. Ο Συνδικαλισμός σύμφω­να με τον νομοθέτη έχει άλλη α­ποστολή και όχι εκβιασμούς, ή καταστροφές περιουσιών άλλων, για συντεχνιακά οφέλη, εις βάρος των άλλων πολιτών. 
ΤΡΙΤΟΝ: Σε μια ελεύθερη Δη­μοκρατική Κοινωνία για να δημι­ουργηθούν θέσεις εργασίας πρέ­πει να υπάρχει μια λογική αρμονί­α μεταξύ εργοδότη και εργαζομέ­νου. Κάποτε πρέπει να γίνει κατα­νοητό ότι η Πολιτεία πρέπει εξ ί­σου να φροντίζει για τον εργοδό­τη με τον εργαζόμενο, διότι πώς θα υπάρχει εργασία, όταν ο ερ­γοδότης αδυνατεί ν’ ανταπεξέλ­θει όχι μόνο στην υπερβολή των φόρων, κλπ., αλλά και την μήνιν των υπερασπιστών κάποιων οικο­νομικών Κοσμοθεωριών που απέ­τυχαν ακόμη και στην γενέτειρά των. 
Άρα! Βασική προϋπόθεση για ανάπτυξη είναι να δημιουργη­θεί και στη χώρα μας, φιλικό πε­ριβάλλον προς το επιχειρείν. Σή­μερα στην Ελλάδα συμβαίνει α­κριβώς το αντίθετο παρ’ όλο ό­τι η ανεργία έχει φθάσει σε όρι­α ρεκόρ, συνεχίζουν να υπάρχουν οι χρονοβόρες διαδικασίες ιδρύ­σεως Επιχειρήσεων και η φορο­λογία των επιχειρήσεων να γίνε­ται όλο και πιο επαχθής. Με απο­τέλεσμα της αρνητικής αυτής κα­τάστασης να φεύγουν πολλοί νέ­οι και δημιουργικοί άνθρωποι από τη χώρα, με παράλληλη μετεγκα­τάσταση Ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, όπου το φορολο­γικό καθεστώς είναι πολύ πιο φι­λικό για τις Επιχειρήσεις. Και! Το χειρότερο η Ελλάδα χάνει καθη­μερινά το άνθος της[80.000 Ελ­ληνόπουλα έφυγαν στο εξωτερι­κό με διδακτορικά] και αντικαθί­στανται αυτοί, με λαούς διαφο­ρετικής νοοτροπίας από την Ασία, με προβλήματα για την χώρα μας πλέον μη αντιμετωπίσιμα. 
ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Παράλληλα με τα μέτρα που θα ληφθούν, θα πρέ­πει σύσσωμη η πολιτική δύναμη του τόπου μας, από την άκρα αρι­στερά έως την άκρα δεξιά να προ­σπαθήσει να πείσει τους Ευρωπαί­ους εταίρους μας ότι, εάν δεν μει­ώσουν το χρέος μας για να γίνει βιώσιμο, δεν επεκτείνουν τις ημε­ρομηνίες εκπληρώσεως των υπο­χρεώσεών μας και δεν παράξουν βοήθεια σε οικονομική ανάπτυ­ξη και επενδύσεις στη χώρα μας, η Ελλάς είναι βέβαιο ότι θα φτω­χαίνει, αλλά δυστυχώς θα παρα­συρθεί σε σοβαρές περιπέτειες και η Ευρώπη, συμπαραμαρτού­ντων και των άλλων υπαρχόντων σοβαρών προβλημάτων της 
Τέλος! σήμερα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, περισσό­τερο από κάθε άλλη φορά, συ­μπεραμαρτούντων και των από­ψεων του σημερινού Υπουργού Παιδείας, διότι: Τα Έθνη δεν φο­νεύονται, ούτε από την πείνα, ού­τε με τις χρεοκοπίες, ούτε και με την ήττα, φονεύονται μόνο με τις ιδέες. Και! Κοινωνίες με ριζικά α­ποδυναμωμένη και φθαρμένη ε­θνική συνείδηση, δεν έχουν πεδί­ο λογικής Στρατηγικής και θέτουν αναμφίβολα σε κίνδυνο την Ιστο­ρική ύπαρξη του Κράτους. 
<<Αρίστη Δημοκρατία είναι ε­κείνη στην οποία όλοι φοβούνται τον νόμο, όπως τον τύραννο>>. [ΒΙΑΣ] 

*Ο κ.Ιωάννης Μ. Ασλανίδης, είναι Αντ/γος ε.α., Επίτιμος Διοι­κητής της Σ.Σ.Ε. από την Δράμα διαμένων στην Αθήνα.


Δεν υπάρχουν σχόλια