Header Ads

Προγραμματικές Δεσμεύσεις Για Την Κοινότητα Περιγιαλίου - ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ


Έργα - Υπηρεσίες - Καθημερινότητα 

Δεσμευόμαστε για την πραγματο­ποίηση έργων και δράσεων στην περι­οχή του Περιγιαλίου και ειδικότερα:
-Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέ­της και εκτέλεση έργων ανάπλασης στο παραλιακό μέτωπο του Περιγιαλί­ου, με χώρους πεζοδρομίων, αθλοπαι­διών, περιπάτου, αναψυχής. 
-Κατασκευή αποχετευτικών έργων ομβρίων και ακαθάρτων στα πλαίσια ολοκληρωμένης μελέτης για τη Δημο­τική Ενότητα Άσσου-Λεχαίου 
-Εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης για όλη την οικιστική περιοχή του Πε­ριγιαλίου.
-Απόκτηση παλαιού παραδοσια­κού ακινήτου επί της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών (πρώην ιατρείο Ρουφογάλη Τσακωτού) και δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού και Αγρο-τουριστικού πε­ριπτέρου και Γραφείου αγροτικής ανά­πτυξης. Παράλληλα διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με καλλωπιστι­κά φυτά, παγκάκια κλπ, για διάφορες εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση και των τοπικών προϊόντων (σταφυ­λιού, σταφίδας, κλπ).
-Κατασκευή Κροκίδειου αθλητικού κέντρου σε ιδιόκτητο δημοτικό χώρο.
-Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Ε­λευθερίας , με τοποθέτηση παιδικής χαράς, συντριβανιού και χώρου εκδη­λώσεων.
-Επέκταση και συντήρηση του νε­κροταφείου
-Συντηρήσεις και καθαρισμός σε ε­τήσια βάση των αρδευτικών αυλάκων για τα κτήματα των αγροτών
-Τοποθέτηση οδοκαθαριστού για τον καθαρισμό της παραλίας Περιγια­λίου όλη τη θερινή περίοδο.
-Τοποθέτηση νέων σύγχρονων κα­λαίσθητων κάδων απορριμμάτων.
-Τοποθέτηση νέων σύγχρονων πα­γκακιών στην παραλία και στους κοι­νόχρηστους χώρους της κοινότητας.
-Σύνδεση των οικιών με νέες παρο­χές νερού.
-Δημοτική και Αγροτική οδοποιία, με ασφαλτοστρώσεις των βασικών α­γροτικών δρόμων για την εξυπηρέτη­ση των αγροτών συνδημοτών μας.
-Τοποθέτηση σημάτων ΚΟΚ και α­ντικατάσταση φθαρμένων
-Διαμόρφωση χώρου δίπλα στο σταθμό του τραίνου πάνω από το θέα­τρο Περιγιαλίου.
-Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στον ιδιόκτητο δημοτικό χώρο που πρόσφατα αποκτήθηκε από το Δήμο.ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 

Μία ακόμα προγραμματική δέσμευ­σή μας ανακοινώνουμε στους συμπο­λίτες μας. 
- Με κανονιστική απόφαση του Δη­μοτικού Συμβουλίου και σε συνεργα­σία με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κο­ρινθίας θα καθιερωθεί η υποχρεωτι­κή τοποθέτηση κιονόκρανων Κορινθι­ακού Ρυθμού σε όλα τα νέα δημοτικά, δημόσια και κοινωφελούς χαρακτήρα κτίρια που θα κατασκευαστούν εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων.
- Ουσιαστικά θα υλοποιήσουμε την 268/2013 ομόφωνη απόφαση του Δη­μοτικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη ύστερα από εισήγηση του Νίκου Σταυ­ρέλη, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υλο­ποιηθεί από τη Δημοτική Αρχή.
- Η εφαρμογή αφορά πάσης φύσε­ως δημοτικά και δημόσια κτίρια , όπως σχολεία, πνευματικά κέντρα, αθλητι­κά κέντρα, παιδικοί σταθμοί κλπ.Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Λεχαίου-Περιγιαλίου ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Αποτελεί δέσμευσή μας η τουρι­στική ανάπτυξη του παραλιακού με­τώπου του Λεχαίου και του Περιγια­λίου.
Για το σκοπό αυτό θα προβούμε στις εξής ενέργειες:
-Προκήρυξη πανελλήνιου αρχιτε­κτονικού διαγωνισμού για την εκπό­νηση μελέτης ενιαίας ανάπλασης της παραλιακής ζώνης στο Λέχαιο και το Περιγιάλι. 
-Δημοπράτηση κατασκευής των έργων που θα προβλεφθούν από την αρχιτεκτονική μελέτη (πεζοδρόμια, φωτιστικά, παγκάκια, ντουζιέρες, απο­δυτήρια λουομένων, παιδική χαρά Λε­χαίου, κλπ)
-Ο προϋπολογισμός του έργου ε­κτιμάται σε 1.500.000 € .

(ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) 

Προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγω­νισμού με παράδοση πλήρους μελέ­της εφαρμογής (1 έτος)
Δημοπράτηση του έργου (Απόφα­ση Οικονομικής Επιτροπής καθορι­σμού όρων, Προκήρυξη διεθνούς δια­γωνισμού, Κατακύρωση αποτελέσμα­τος, Προσυμβατικός έλεγχος από Ελε­γκτικό Συνέδριο, Υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου (6 μήνες)
Εκτίμηση πραγματικού κόστους μετά την έκπτωση 750.000 € από πό­ρους Δήμου ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων.
Κατασκευή του έργου (1 έτος)
Παράδοση σε χρήση του έργου (2,5 έτη από την ανάληψη της νέας Δημο­τικής Αρχής)

Δεν υπάρχουν σχόλια