Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Κόρινθος, 26-02-2019

Αριθμ. Πρωτ.: 6925 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ διακηρύττει ότι :

Εκτίθεται σε δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κρι­τήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο­ρά μόνο βάσει τιμής αποκλειστικά, η εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ­ΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) (επαναληπτικός) προϋπολογισμού μελέτης 180.816,54€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες κείμενες δι­ατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 6923/2019 διακήρυξη Δημάρχου Κοριν­θίων για την παρούσα προμήθεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’), -Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’), -Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’), -Ν.4254/2014(Φ.Ε.Κ. 85Α/07-04-2014), -Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/ 8- 8-2016), όπως ισχύουν. 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια : ΕΙΔΩΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ για το Δήμο Κορινθίων για το έτος 2019. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

Α/Α : 1

CPV : 39831200-8 

ΕΙΔΟΣ : ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
Οι συνολικές ποσότητες των ειδών αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολο­γισμό της υπ’ αριθμ. 42/2018 σχετικής μελέτης. 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ταμείο Ευρωπαϊ­κής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμμα­τος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), για το έτος 2019. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι­κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδι­κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευ­σης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ   26/02/2019      

         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  26/02/2019 και ώρα 14:00ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/03/2019 και ώρα 14:00   
   
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρού­σας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δρα­στηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έ­χουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέ­ων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα­ραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρι­νών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Χρόνος ισχύος προσφορών εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυ­νης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αριθμ. αποφ. 158/2016 – ΦΕΚ Β΄ 3698/2016). 
Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από ένα (1) τμήμα, όπως αυτό προσδιορί­ζεται στην σχετική αρ. 42/2018 μελέτη. Προσφορές υποβάλλονται για τη συ­νολική προϋπολογισθείσα ποσότητα ανά είδος του συνόλου των ειδών για το ένα τμήμα. Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των ειδών είναι απαράδεκτη. Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 
Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέρο­ντα ορίζεται σε ένα (1). 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβα­σης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέρο­ντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του εκτι­μώμενου ποσού του τμήματος χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή: ΤΜΗΜΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ Απαιτούμενη  εγγυητική επιστολή (€)

Ολογράφως


1 ΠΑΝΕΣ (συσκ..20-30 τεμ)
2.916,40
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ
ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
2 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (συσκ.50-80τμχ.)
3 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (συσκ. 10-14μεζ)
4 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (συσκ.400-500ml)
5 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (συσκ. 1lt)
6 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (συσκ.75-100gr)
7 ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ
8 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ (συσκ.10-14τμχ)
9 ΣΑΜΠΟΥΑΝ (συσκ.400ml)

10 ΣΑΠΟΥΝΙ (1 τεμ)Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περι­λαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικο­νομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η διάρκεια της σύμβασης ή των συμβάσεων ορίζεται έως 12-12-2019 .Υπάρ­χει δυνατότητα παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης σε περίπτωση πα­ράτασης του Φυσικού Αντικειμένου της Πράξης, προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας. Ο ως άνω όρος θα ισχύσει μόνο αν δεν υπάρχει κατά το χρόνο αυτό υπέρβαση των α­νά είδος ποσοτήτων ή της προϋπολογισθείσας κατά ομάδας δαπάνης. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του αντικειμένου της προμήθειας, όπως πιο πάνω ορίζεται, έως 12-12-2019 από την ημερομηνία υπο­γραφής της σύμβασης και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Μέχρι το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η τελευταία παράδοση. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη τμηματικά. 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή α­πό http://www.korinthos.gr 
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: αρμόδια υ­πάλληλος Καμτσιώρα Έλλη, τηλ. 2741362808, φαξ 2741362830, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e.kamtsiora@korinthos.gr . 
Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστο­σελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http://www.korinthos.gr , στην ηλεκτρονι­κή πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και του ΕΣΗΔΗΣ. 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύνα­ψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλε­κτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συ­στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυα­κής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προ­σφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Αιτήματα πα­ροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγ­γεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που δι­αθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ε­ρωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσε­ων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων 


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 6897/25-02-2019

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 4 , Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:
«Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελοκάστρου» 

[CPV : 45233120-6]

Ο Δικαιούχος Δήμος Κορινθίων διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η εκτέλεση του έργου «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου» προϋπολογισμού μελέτης 480.000,00€, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 6895/25-02-2019 Αναλυτική διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων για το παρόν έργο. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’), -Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147), -Ν.4497/2017, όπως ισχύουν.
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 0006161248 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , με προϋπολογισμό 373.875,06 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με ημερομηνία θεώρησης 30/06/2017 από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, ανέρχεται στο ποσό των 387.096,76 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 480.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.promitheus.gov.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :28/03/2019 και 
ώρα 10:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 21/03/2019 και 
ώρα 14:00


Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 7.742,00 ευρώ.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δ/νση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, ΤΚ 20131, αρμόδια υπάλληλος: Νικόλαος Κακάβας, τηλ. 27413-62802 Fax. 27413- 62830, e-mail: kakavasnikolaos@gmail.com.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http://www.korinthos.gr .
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 11/03/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 15/03/2019.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1, στα πλαίσια ένταξης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου» και κωδικό ΟΠΣΑΑ «0006161248».
Η συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου είναι από το ΕΓΤΑΑ και από Εθνικούς Πόρους. Ο Κωδικός εγγραφής της πράξης στο ΠΔΕ είναι 2018ΣΕ08210025 .
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.

Κόρινθος, 25/02/2019

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δικαιούχου

Δήμαρχος Κορινθίων

Αλέξανδρος Πνευματικός

Δεν υπάρχουν σχόλια