Header Ads

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - Γιορτάστηκε σε όλη την Χώρα και στον Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Παύλου στη Κόρινθο - Ίδε άρθρο του Υποστρατήγου ε.α. Χρήστου Φαραντάτου

Ἡ ἑορτή τῶν Ἐνόπλων ΔυνάμεωνΓιορτάστηκε σε όλη την Χώρα και στον Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Παύλου στη Κόρινθο παρουσία πιστών, του κλήρου και εκπροσώπων Τοπικών Αρχών, Δικαιοσύνης, Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, με Δοξολογία και κατάθεση στεφάνων. Ίδε άρθρο του Υποστρατήγου ε.α. Χρήστου Φαραντάτου

Η 21η Νοεμβρίου έχει ξε­χωριστή σημασία για εμάς τους Έλληνες, διότι κατ’αυ­τήν εορτάζουμε με πίστη και βαθειά κατάνυξη τα ιερά Ει­σόδια της Θεοτόκου, αλλά τιμούμε και τις Ένοπλες Δυ­νάμεις (Ε.Δ.) μας, όπως παγί­ως καθιερώθηκε ο ετήσιος ε­ορτασμός τους από την Πο­λιτεία. 
Σήμερα η Πάναγνος και υ­πέρλαμπρος θεόνυμφος Δέ­σποινα προσάγεται εις το κα­τοικητήριοτου Θεού και ως τριετίζουσα δάμαλις εισάγε­ται εις τα άγια των αγίων. 
Σήμερα, όμως, ολόκλη­ρο το φιλόχριστο έθνος των Ελλήνων τιμά και δοξάζει και τις ευκλεείς και ένδοξες Ε.Δ. του, οι οποίες πάντοτε τόσον εν πολέμω, όσον και εν ειρή­νη εστάθησαν εις το ύψος της εθνικής αποστολής των. 
Η σύμπτωσις των δύο ε­ορτών δεν είναι τυχαία. Η υ­περαγία Θεοτόκος είναι η προστάτις και βοηθός των Ε.Δ. μας, είναι η μεγάλη και υπέρμαχος στρατηγός του Γένους των Ελλήνων, είναι η οδηγήτρια και κραταιά σκέπη του Έθνους μας, η στοργική μητέρα όλων μας, που πά­ντοτε επικαλούμεθα την α­ρωγή και τη βοήθειά της. 
Οι Ε.Δ. μας πάντοτε εδό­ξασαν τα όπλα τα ιερά, έ­δρεψαν δάφνες στα πεδία των μαχώνκαι εφάνησαν άξι­ες της Πατρίδος. Αποτελούν εκλεκτή μερίδα της ελληνι­κής κοινωνίας, επιτελούσες το καθήκον τους με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Η ισχύς και η αποτρεπτική τους δύ­ναμις είναι ικανές να αντιμε­τωπίσουν οποιαδήποτε απει­λή, συμβάλλουσες στην ά­σκηση επιτυχούς εξωτερικής και εθνικής πολιτικής. 
Οι Ε.Δ. μας υπερηφανεύ­ονται για την πολεμική αρε­τή των ανδρών τους, τη μα­χητικότητά τους, την ανδρεί­α και ευψυχία τους, το κύ­ρος και την προσήλωσή τους στην εκτέλεση του καθήκο­ντος, την πειθαρχία τους, αλ­λά και την πολεμική τους ε­τοιμότητα. 
Είναι παγκοσμίως γνωστή η πολεμική αρετή των Ελλή­νων μαχητών. Είναι η ψυχική των διάθεσις και προθυμία για τη θυσία προς υπεράσπι­ση της τιμής, της αξιοπρέπει­ας και της ακεραιότητοςτης Πατρίδος. Είναι η ενεργός πί­στις εις τον Θεόν και στη μη­τέρα του Χριστού μας, αλλά και η αυτοθυσία για τα μεγά­λα πατριωτικά και ανθρωπι­στικά ιδανικά. Είναι το ρέον αίμα στις φλέβες των Ελλή­νων, όλων των τάξεων και ό­λων των εποχών. Η πολεμική αρετή είναι βαθειά ριζωμένη στη ψυχοσύνθεση των Ελλή­νων και θα αποτελεί πάντοτε τον ακρογωνιαίο λίθο του ε­θνικού μας οικοδομήματος. 
Στη μακραίωνη ιστορία της Ελλάδος οι Ε.Δ. μας έδω­σαν επικούς αγώνες για την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδος μας.Ουδέποτε η Ελλάς περιεπλάκη σε κα­τακτητικούς πολέμους, όλοι οι πόλεμοι διά μέσου των αι­ώνων ήταν ή αμυντικοί ή α­πελευθερωτικοί. Οι Έλληνες μαχητές αντιμετώπισαν με­γάλους και ισχυρούς εχθρι­κούς στρατούς με ανδρείαν, αυταπάρνηση, θάρρος, γεν­ναιότητα και περιφρόνηση προς τονθάνατο. 

* Ο κ. Χρίστος Φαραντά­τος, είναι Υποστράτηγος ε.α. διαμένων στην Αθήνα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια