Header Ads

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : Επιστροφή στο 2010...


ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝΤΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ *

Αν κάποιος έχει αποφασί­σει ότι μπορεί ακόμα να πι­στεύει τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, θα πρέπει τότε να πιστέψει το τελευταίο ψέμα τους, που δεν είναι τίποτε άλλο από το ότι, ύστερα από όσα συνέβη­σαν τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, επιστρέφουμε αισίως στο έτος 2015. Δηλαδή, χρει­αστήκαμε δύο νέα Μνημό­νια, νέα μέτρα 15 δις, ευρώ, κλειστές τράπεζες, Υπερτα­μείο υπό τον έλεγχο των ξέ­νων και όλα τους με επιπλέ­ον φόρους και περικοπές, για να επιστρέψουμε εκεί όπου ήμασταν το 2015. Αυτό είναι το θετικό σενάριο που διαφη­μίζει η κυβέρνηση για το πού φτάσαμε και πού πάμε. 
Η κατάσταση, όμως, της Ελλάδας σήμερα έχει πολλά περισσότερα κοινά στοιχεία με το 2010 παρά με το 2015. Δηλαδή ο Έλληνας πολίτης υπέστη μια ανελέητη λεηλα­σία της εργασίας και της πε­ριουσίας του αυτά τα τέσσε­ρα χρόνια, για να επιστρέψει η χώρα στην κατάσταση στην οποία ήταν το 2010. Συνοπτι­κά, το χρέος της Ελλάδας έχει ξεπεράσει και πάλι τα 300 δι­σεκατομμύρια ευρώ. Και ου­σιαστικά είμαστε σε χειρότε­ρη θέση από ότι το 2010, για­τί έχουμε μια σαφώς μικρό­τερη και πιο αδύναμη οικο­νομία από το 2010. Εδώ αξί­ζει πραγματικά να δοθεί η δέ­ουσα προσοχή. Ενώ βασικά έ­χουμε επιστρέφει στο 2010, οι συνθήκες 
μιας νέας κρίσης θα είναι σαφώς χειρότερες από αυτές του 2010. Οι καταθέσεις των Ελλήνων είτε κατέληξαν στο εξωτερικό είτε περισσότερες περιπτώσεις απορροφήθηκαν για να καλύψουν χαμένο ει­σόδημα και, ακόμα χειρότερα, ένα σημαντικό ποσοστό σπα­ταλήθηκε σε φόρους. Εκα­τοντάδες χιλιάδες Έλληνες, στην πλειονότητα τους οι πιο παραγωγικοί, έφυγαν για το εξωτερικό. Χιλιάδες παραγω­γικές επιχειρήσεις είτε έκλει­σαν είτε μετέφεραν την έδρα τους σε κράτη που δεν έχουν ως κύρια ασχολία τη φορο­κλοπή του πολίτη. 
Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί το γε­γονός ενός χειρότερου διε­θνούς περιβάλλοντος. Ο κ. Ντράγκιμόλις ανακοίνωσε το τέλος της ποσοτικής χαλά­ρωσης. Αυτό θα οδηγήσει σε μια γενική αύξηση των επιτο­κίων. Τα ελληνικά επιτόκια ή­δη βρίσκονται σε απαγορευτι­κά -δηλαδή μη βιώσιμα για το μέγεθος του χρέους μας και της οικονομίας μας- επίπεδα. Και, φυσικά, αν λάβουμε υπό­ψη την κατάρρευση της πα­ραγωγικότητας της ελληνι­κής οικονομίας, σε συνδυα­σμό με ένα σαφώς πιο εχθρι­κό πολιτικά διεθνές περιβάλ­λον, τότε μπορούμε να πού­με ότι είναι πλέον δυνατόν να οδηγούμαστε σε μια δραματι­κά χειρότερη κρίση από αυτή του 2010. 
Επιστροφή λοιπόν στο 2010, αλλά αυτή τη φορά υ­πάρχει η πιθανότητα οι συνέ­πειες και όσα υπέστημεν το 2010 να μοιάζουν με βόλτα στο πάρκο. Ο πυρήνας της υ­πόσχεσης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ή­ταν η διατήρηση του παρα­σιτικού κράτους της Μετα­πολίτευσης. Μπορεί οι υπο­σχέσεις που διάνθιζαν αυ­τή την κεντρική υπόσχεση να μην πραγματοποιήθηκαν, αλ­λά με όλα τα μέσα που διέ­θεταν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ εφάρμο­σαν πολιτικές προς όφελος ε­νός λαίμαργου και καταστρο­φικού κρότους, που διέλυσε ό,τι είχε απομείνει από τον ι­διωτικό τομέα. 

* Ο Ναπολέων Λιναρδά­τος, γεννήθηκε στα Βαλσα­μάτα/Φραγκάτα Κεφαλλο­νιάς. Είναι Τραπεζικός, ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια