Header Ads

«Απόλυτη εμμονή στον αλυτρωτισμό» Υπόμνημα-σοκ της Επιτροπής Ιστορικής Αλήθειας για τη Μακεδονία


Προς : ΟΗΕ, Ε.Ε. και Βουλή για τις σκοπιανές βλέψεις


Υπόμνημα-βόμβα για το Μακεδο­νικό έστειλε στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, στην Ε.Ε., στο ΝΑΤΟ (κλπ.) αλλά και στους 300 Έλληνες βουλευ­τές η Επιτροπή Ιστορικής Αλήθειας για τη Μακεδονία.
Οι Αντώνιος Κουνάδης, πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Απόστολος Παπασλιώτης, ε.τ. πρέσβυς, Εμμανου­ήλ Μεγαλοκονόμος, ε.τ. πρέσβυς, Πε­ρικλής Νεάρχου, ε.τ. πρέσβυς, Κων­σταντίνος Βάσσης, ε.τ. πρέσβυς, Αρι­στέα Τόλια, ομότιμη καθηγήτρια, Πα­ναγιώτης Καραφωτιάς, τ. διευθύνων σύμβουλος του γραφείου του ΟΗΕ για Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ και καθη­γητής Διεθνών Σχέσεων, Δημήτριος Γράψας, εχ αρχηγός ΓΕΕΘ Α Εμμανου­ήλ Μικρογιαννάκης, ομότιμος καθη­γητής, Νικόλαος Παπαποστόλου, τ. υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Παπανδρόπουλος, επίτιμος διεθνής πρόεδρος της Ένωσης Ευρω­παίων Δημοσιογράφων, στο κείμενο τους επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η άρνηση της πολιτειακής και της πολτυκής ηγεσίας της FYROM αμέσως μετά και παρά τη συμφωνία της Νέας Υόρκης και των Βρυξελλών, να προβεί στην αλλαγή των κρίσιμων διατάξεων του Συντάγματος:
α. Αποδεικνύει την απόλυτη εμμο­νή της στις αλυτρωτικές και επεκταη­κές της βλέψεις. Οποιαδήποτε πιθανο­λογούμενη συγκυριακή υποχώρησή της στο θέμα αυτό προς προκείμενη/επιθυμουμενη ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. σε καμία περίπτωση δεν κατοχυρώνει τη μη επιστροφή της, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στις σημερι­νές αλυτρωπκές και επεκταπκές της θέσεις.
β. Επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η, μετά τη δεκαετή διακυβέρνηση της χώρας αυτής από τον Νίκολα Γκρού­εφσκι, οποιαδήποτε μία, μέχρι το 2008, ελληνική αποδοχή σύνθετης ονομασίας περιλαμβάνουσα το όνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ τέστω και αν αυτή έγινε για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας- ήταν ανεδαφική για τα συμφέροντα της Ελλάδος και του Ελληνισμού και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ε­παναληφθεί!»
Στο κείμενο τους χτυπούν καμπα­νάκι ακόμη και για την περίπτωση που γίνει αποδεκτό το όνομα «Gorna Makedonija», επισημαίνοντας πως «κανείς δεν μπορεί καταρχήν να δι­ανοηθεί ότι το μικρό κράτος GORNA MAKEDONIJA ως Macedonia, πια μπο­ρεί να απειλήσει την Ελλάδα, διεκδι­κώντας την Ελληνική Επαρχία Μακε­δονία, με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονί­κη. Εάν όμως κάποια ισχυρή οντότητα της ευρύτερης Βαλκανικής συμμα­χήσει με την GORNA MAKEDONIJA-Macedonia και ερωτευθεί την ελ­κυστική Θεσσαλονίκη και την προς Αιγαίο έξοδο; Η απάντηση για όσους γνωρίζουν Ιστορία είναι πόλεμος».
Στο υπόμνημα τονίζουν ότι «για 500.000 σλαβικής καταγωγής πολίτες του κράτους των Σκοπίων βρίσκεται σε αναστάτωση εδώ και 25 χρόνια η Διεθνής Πολιτική σκηνή, όλοι οι Διε­θνείς Οργανισμοί, όπου γράφονται και σβήνονται ονόματα, λαμβάνουν χώρα συνέδρια και διασκέψεις για το μέλ­λον της Βαλκανικής, λόγω της εμμο­νής των κυβερνώντων τη χώρα αυτή σε μια ψευδεπίγραφη και ανιστόρητη ονομασία; Δυστυχώς είναι σαφής ο α­πώτερος σκοπός της χρήσης του ονό­ματος Μακεδονία. Είναι η χρησιμοποί­ησή του ως οχήματος αλυτρωτισμού. Αυτός είναι και ο λόγος που αποδέχο­νται σύνθετη ονομασία, αλλά αρνού­νται την απάλειψη των αλυτρωτικών άρθρων στο Σύνταγμά τους».
Και καταλήγει το Υπόμνημα στην παρακάτω πρόταση του ονοματολο­γικού:
Μέχρι τη στιγμή που γράφεται το κείμενο αυτό, η FYROM έχει αποδε­χθεί να αλλάξει την ονομασία της, τουλάχιστον ως προς τις διεθνείς σχέ­σεις και συναλλαγές. Ως εκ τούτου και οι 140 χώρες που την ανεγνώρισαν ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας», θα υ­ποχρεωθούν να αλλάξουν την ονομα­σία στις σχέσεις τους και να δεχθούν νέα, συμφωνημένη ονομασία.
Για τους κινδύνους που αναφέρθη­καν παραπάνω, θεωρούμε ότι το όνο­μα που τελικώς θα επιλεγεί δεν πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία. Θα πρέπει να είναι εντελώς ουδέτερο και να μην παραχαράσσει την Ιστορία, γεγονός που εκ των πραγμάτων θα εμπεριέχει τα προβλήματα και τους κινδύνους που αναφέρθηκαν. Ονο­μασία όπως Δημοκρατία των Σκοπί­ων, Δημοκρατία της Vardarska, Δημο­κρατία της Κεντρικής Βαλκανικής θα ήταν ονομασία σε αυτό το πνεύμα.
Μια ουδέτερη ονομασία αποτρέπει εσωτερικές διενέξεις μεταξύ των δύο εθνοτήτων, της Σλαβικής και της Αλ­βανικής, και προάγει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, ακόμη και εντός των κόλπων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στο μέλλον.
Την πραγματικότητα της ύπαρξης των κινδύνων αυτών, προφανώς, τη γνώριζαν και τη γνωρίζουν οι ηγέτες της Δημοκρατίας αυτής. Θα πρέπει να πεισθούν ότι μόνος εγγυητής της μελ­λοντικής εσωτερικής γαλήνης του κράτους και της ειρήνης της περιοχής είναι η ιστορική Αλήθεια. Θα πρέπει να αποδεχθούν ενώπιον του όποιου αριθμού φανατικών «Μακεδόνων», ότι η Σλαβική αυτή εθνότητα δεν έχει κα­μία σχέση με το Μέγα Αλέξανδρο και τον Αριστοτέλη και ότι πρέπει, με την ορθή επιλογή, αλλαγή και συγγραφή σχολικών βιβλίων και εγχειριδίων, η νέα γενιά να γνωρίσει και να είναι πε­ρήφανη για την πραγματική της εθνι­κή καταγωγή.
Σλαβική και Αλβανική κοινότητα θα πρέπει να ζουν και να συνεργάζονται ειρηνικά για το μέλλον και την ευημε­ρία της Δημοκρατίας τους. Η Ελλάδα και οι Έλληνες, που έμπρακτα, ιδίως μετά το 1995, στηρίζουν οικονομικά, με σημαντικές επιχειρηματικές επεν­δύσεις, τον, κατά τα άλλα, φίλο γει­τονικό τους λαό, θα καταστούν, τότε, όχι μόνο ο στενότερος σύμμαχος, αλ­λά και η Βαλκανική εγγυήτρια δύναμη για την ασφάλεια και την περαιτέρω ανάπτυξη της Δημοκρατίας αυτής.


ΠΗΓΗ: Ρεπορτάζ Ν. Ελευθέρογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια