Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 18193

Κόρινθος, 23-05-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Διακηρύττει ότι : 

Εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 1.230.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 18190/2019 διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων για το παρόν έργο. Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’), -Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147), -Ν.4497/2017, όπως ισχύουν.
Η χρηματοδότηση για το ανωτέρω έργο θα γίνει από πόρους του Δήμου Κορινθίων.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ) και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
-Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
- Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να διαθέτουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που ορίζεται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 107 του ν. 4199/2013, οι οποίες θα είναι αντίστοιχες με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας Σύμβασης.
Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς ως προς την κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ θα πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να διαθέτουν, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Τα πάγια αυτά στοιχεία αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτήρια, μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ’ επιλογή της επιχείρησης είτε η αντικειμενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πιστοποιούμενη από συμβολαιογράφο είτε η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά συμβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία της επιχείρησης. Για τον εξοπλισμό και τα μεταφορικά μέσα, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 3669/2008.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
- Ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) η τεχνική ικανότητα καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη ΜΕΕΠ, αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας Σύμβασης.
Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς:
ως προς την κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ θα πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον ένα (1) τεχνικό της Δ’ περίπτωσης ή δύο (2) τεχνικούς της Γ’ περίπτωσης, ή ένα (1) τεχνικό της περίπτωσης Γ΄ και δύο (2) τεχνικούς της περίπτωσης Β΄, σύμφωνα με τους παρακάτω ΠΙΝΑΚΕΣ (1 & 2).
ως προς την κατηγορία των Η/Μ ΕΡΓΩΝ θα πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον ένα (1) τεχνικό της Β’ περίπτωσης ή δύο (2) τεχνικούς της Α’ περίπτωσης, σύμφωνα με τους παρακάτω ΠΙΝΑΚΕΣ (1 & 2).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (Οι διπλωματούχοι μηχανικοί ή οι πτυχιούχοι μηχανικοί ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατατάσσονται στις κάτωθι περιπτώσεις βάσει της εμπειρίας τους):
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (Οι πτυχιούχοι υπομηχανικοί, πτυχιούχοι τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανωτέρων τεχνικών σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παραγωγή έργων κατατάσσονται στις κάτωθι περιπτώσεις βάσει της εμπειρίας τους):
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 19.838,71 ευρώ.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δ/νση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, ΤΚ 20131, αρμόδια υπάλληλος Θεοδοσίου Αναστασία, τηλ. 27413-62807 Fax 27413- 62830, e-mail: a.theodosiou@korinthos.gr.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http://www.korinthos.gr .
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 03/06/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 06/06/2019.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η/Μ) και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
-Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
- Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να διαθέτουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που ορίζεται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 107 του ν. 4199/2013, οι οποίες θα είναι αντίστοιχες με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας Σύμβασης.
Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς ως προς την κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ θα πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να διαθέτουν, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Τα πάγια αυτά στοιχεία αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτήρια, μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ’ επιλογή της επιχείρησης είτε η αντικειμενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πιστοποι-ούμενη από συμβολαιογράφο είτε η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά συμβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία της επιχείρησης. Για τον εξοπλισμό και τα μεταφορικά μέσα, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 3669/2008.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
- Ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) η τεχνική ικανότητα καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη ΜΕΕΠ, αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας Σύμβασης.
Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς:
ως προς την κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ θα πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον ένα (1) τεχνικό της Γ’ περίπτωσης ή δύο (2) τεχνικούς της Β’ περίπτωσης, ή ένα (1) τεχνικό της περίπτωσης Β΄ και δύο (2) τεχνικούς της περίπτωσης Α΄, σύμφωνα με τους παρακάτω ΠΙΝΑΚΕΣ (1 & 2).
ως προς την κατηγορία των Η/Μ ΕΡΓΩΝ θα πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον ένα (1) τεχνικό της Β’ περίπτωσης ή δύο (2) τεχνικούς της Α’ περίπτωσης, σύμφωνα με τους παρακάτω ΠΙΝΑΚΕΣ (1 & 2).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

(Οι διπλωματούχοι μηχανικοί ή οι πτυχιούχοι μηχανικοί ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατατάσσονται στις κάτωθι περιπτώσεις βάσει της εμπειρίας τους):
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 16.290,32 ευρώ.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δ/νση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, ΤΚ 20131, αρμόδια υπάλληλος Θεοδοσίου Αναστασία, τηλ. 27413-62807 Fax 27413- 62830, e-mail: a.theodosiou@korinthos.gr.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http://www.korinthos.gr .
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 04/06/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 07/06/2019.


Ο Δήμαρχος Κορινθίων


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Διακηρύττει ότι

Εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμέ­νες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οι­κονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η εκτέλε­ση του έργου «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» [CPV : 45214210-5], προϋπολογισμού μελέτης 2.419.354,83 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 3.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις σχετικές ισχύ­ουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και ό­πως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 17972/2019 Α­ναλυτική διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’), -Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 147), -Ν.4497/2017.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Α­νάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια ένταξης της πράξης με τίτλο «Σχολικό Συγκρό­τημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» και κωδικό ΟΠΣ 5028314 στον Ά­ξονα Προτεραιότητας «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε.Π. «Πελοπόννησος» Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έρ­γου είναι 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους. Ο κωδικός εγγρα­φής της πράξης στο ΠΔΕ είναι 2018ΕΠ02610027 .
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε­θνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομη­νία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρ­χει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυ­τών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ και που είναι ε­γκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται α­πό τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετι­κού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς καιδ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα­ραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένω­ση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένω­σης.,
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση α­ναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξα­σφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την έ­νωση (πχ κοινοπραξία).
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστα­σής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσε­ων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου. Οι προ­σφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω­σης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς επίσης θα πρέπει κατά την υποβολή της προσφο­ράς να διαθέτουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που ορί­ζεται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 107 του ν. 4199/2013, οι οποίες θα είναι αντίστοιχες με την εκτιμώμε­νη αξία της παρούσας Σύμβασης.
Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς ως προς την κατηγορία των ΟΙΚΟ­ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ θα πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να διαθέ­τουν ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (375.000) ευρώ και να διαθέτουν πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ. Τα πάγια αυτά στοιχεία αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτήρια, μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυ­τοκίνητα. Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ’ επιλογή της επιχεί­ρησης είτε η αντικειμενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αί­τησης, πιστοποιούμενη από συμβολαιογράφο είτε η αξία αυτών, όπως προσ­διορίζεται από τα οριστικά συμβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία της επιχείρησης. Για τον εξοπλι­σμό και τα μεταφορικά μέσα, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση τις διατά­ξεις του άρθρου 99 του ν. 3669/2008.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υ­πολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
Ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) η τεχνική ικανότητα καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ­θρο 100 του Ν.3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη ΜΕΕΠ, αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της παρούσας Σύμβασης.
Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς: 
ως προς την κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ θα πρέπει να περι­λαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον ένα (1) τεχνικό της Δ’ περίπτωσης και έναν (1) τεχνικό της Γ’ περίπτωσης, σύμφωνα με τους παρα­κάτω ΠΙΝΑΚΕΣ (1 & 2). 
ως προς την κατηγορία των Η/Μ ΕΡΓΩΝ θα πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον ένα (1) τεχνικό της Β’ περίπτω­σης ή δύο (2) τεχνικούς της Α’ περίπτωσης, σύμφωνα με τους παρακάτω ΠΙ­ΝΑΚΕΣ (1 & 2).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 [Οι διπλωματούχοι μηχανικοί ή οι πτυχιούχοι μηχανικοί ανώ­τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατατάσσονται στις κάτωθι περιπτώσεις βά­σει της εμπειρίας τους]
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 [Οι πτυχιούχοι υπομηχανικοί, πτυχιούχοι τεχνολογικών εκπαι­δευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανωτέρων τεχνικών σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παραγωγή έργων κατατάσσονται στις κάτωθι περιπτώσεις βάσει της εμπειρίας τους.]
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 48.387,10 ευρώ.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δ/νση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, ΤΚ 20131, αρμόδιος υπάλληλος: Νικόλαος Κακάβας, τηλ. 27413-62802 Fax. 27413- 62830, e-mail: kakavasnikolaos@gmail.com
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www . promitheus.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http ://www. korinthos. gr .
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 30/05/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 04/06/2019.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 Κιάτο 22-05-2019

Αριθ. Πρωτ: 6089

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑ­ΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και με κριτήριο ανά­θεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ­σφορά βάσει τιμής. 
Αναλυτικά ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εξο­πλισμού με σκοπό την παροχή προσβασιμότητας ανθρώπων με κινητικές α­ναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα σε δύο (2) παραλίες του Δήμου Σι­κυωνίων και συγκεκριμένα στην παραλία του Κ. Διμηνιού και στην παραλί­α που προσδιορίζεται μεταξύ των οδών Σωφίλου και Παπαφλέσσα (ευρύ­τερη περιοχή), στο Κιάτο (CPV: 33193000-9), με συνολικό προϋπολογισμό 102.790,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 119.957,60 € (συμπ/νου των Φ.Π.Α. 13 % και 24 %).
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Φορέας χρηματοδότησης της πα­ρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και η σύμβαση χρηματο­δοτείται από τη ΣΑ Ε1551 (κωδικός εναρίθμου έργου 2018ΣΕ15510090). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 02.60.7135.001 σχετι­κή πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Σι­κυωνίων (υπ’ αριθμ. 309/2019 ΑΑΥ).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ­μα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με βάση την από­φαση ένταξης με αρ. πρωτ. 8135/2726/Α3/30.11.2018 του Υπουργείου Οικο­νομίας & Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5022254.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι­κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α Συστήματος: 73980).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονι­κά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 23-05-2019 και ώρα 15:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10-06-2019 και ώρα 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τρεις (3) εργάσι­μες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 13-06-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οι­κονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά και που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των υπό προμήθεια ειδών, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Εμπορικό ή Βιομηχανικό επιμελητήριο.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ένα τοις εκατό (1 %) επί της εκτιμώ­μενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι χίλια είκοσι οκτώ ευρώ (1.028,00 €).
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομι­κούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διε­νέργειας του διαγωνισμού.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομη­νία υπογραφής του συμφωνητικού.
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία και χρή­ση, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Τα έντυπα του διαγωνισμού αναρτώνται και παρέχονται ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων στην ηλεκτρονική διεύ­θυνση: www.kiato.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υ­ποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α Συστήματος: 73980).

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια