Header Ads

ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΙΔΑ ΚΑΛΛΙΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ


Ξεχωρίζει για τη μακρά πορεία του σε θέσεις υψηλής ευθύνης και καθήκοντος, στις οποίες πραγματι­κά υπηρέτησε με διαφάνεια και α­ποτελεσματικότητα.
Ξεχωρίζει για τη γνώση και την ε­μπειρία του σε όλες τις βαθμίδες δι­ακυβέρνησης.
Ξεχωρίζει ως ήρεμη δύναμη αυ­τών των εκλογών.
Ξεχωρίζει ως επιλογή σύνθεσης, που αποτελεί προϋπόθεση για τη διοίκηση του Δήμου Κορινθίων με την απλή αναλογική.
Ξεχωρίζει για το ισχυρό του ψη­φοδέλτιο.
Ξεχωρίζει και λόγω της στήριξης της Νέας Δημοκρατίας στην υποψη­φιότητά του.
Ο Πελοπίδας Καλλίρης φαίνεται να είναι το μεγάλο αουτσάιντερ το οποίο τελικά τερματίζει εντυπωσια­κά στον α’ γύρο των δημοτικών ε­κλογών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκα το 1963. Σπούδασα στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκη­σης Επιχειρήσεων του Πανεπιστη­μίου Πειραιά. Επί σειρά ετών, εργά­στηκα ως Οικονομολόγος στον ιδι­ωτικό τομέα. Από το 1989 έως το 2004, εργάστηκα Ολυμπιακή Αερο­πορία, ενώ αργότερα διετέλεσα Δι­ευθύνων Σύμβουλος στο Ινστιτού­το Επαγγελματικής Κατάρτισης & Ε­πιμόρφωσης του Οικονομικού Επι­μελητηρίου της Ελλάδας και Αντι­πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου­λίου του Οργανισμού Εργατικής Ε­στίας. Το 2004 ορίστηκα Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ορ­γανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδας (Ο.Δ.Ι.Ε.), όπου παρέμεινα για δύο χρόνια. Το 2006 ανέλαβα ε­πικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υπο­στήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Από το 2005 είμαι μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Οικο­νομικού Επιμελητηρίου της Ελλά­δας, ενώ το Μάιο του 2008 εξελέ­γην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ­βουλίου στο οποίο επανεξελέγην το 2011. Είμαι Πρόεδρος της Δημο­κρατικής Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδος. Διετέλεσα μέλος του Δι­οικητικού Συμβουλίου του Ινστιτού­του Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κα­ραμανλής. Τον Ιούλιο του 2012 ο­ρίστηκα Γενικός Γραμματέας του Υ­πουργείου Υγείας. Από το 2014 υ­πηρετώ την Τοπική Αυτοδιοίκηση α­πό τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας.
Φίλες και φίλοι,
Είναι μόλις 5 μήνες από τη στιγ­μή που αποδέχθηκα τη σπουδαί­α τιμή και ευθύνη να διεκδικήσω ως επικεφαλής τη στήριξη σας για το Δημαρχιακό αξίωμα του τόπου μας. Είναι κάτι λιγότερο από 4 μή­νες που γεννήθηκε η «ΔΥΝΑΜΗ Ε­ΞΕΛΙΞΗΣ». Συνοδοιπόροι σε μια γνή­σια προσπάθεια για να το Δήμο που μας αξίζει. Πολίτες με ικανότητες και ειλικρινή διάθεση προσφοράς, που συνδεόμαστε με μια συμφωνί­α αρχών για το καλό του τόπου και ισχυρό το αίσθημα του καθήκοντος απέναντι στις δίκαιες προσδοκίες των συντοπιτών μας. 
Αποφασισμένοι να διανύσουμε αυτή την προεκλογική περίοδο α­ποφεύγοντας πρακτικές άκαρπης αντιπαράθεσης ή απαξίωσης της γιορτής της Δημοκρατίας μας, που καμία σχέση δεν έχουν με τον πο­λιτικό πολιτισμό και υποβαθμίζουν το πολιτικό επίπεδο. 
Προσωπικά, είμαι πολύ περή­φανος και για τους συνοδοιπόρους μου, όπως και για τον αγώνα μας. Είμαι όμως και ευγνώμων σε όλες και όλους εσάς για τη συγκινητική αποδοχή που έχει λάβει μέχρι σή­μερα η προσπάθειά μας. 
Η προσπάθειά μας να κάνουμε πράξη το αυτονόητο. Δεν ισοπεδώ­νουμε και δε μηδενίζουμε το όποιο καλό έχει γίνει στον τόπο. Εξελίσ­σουμε. Δεν υποσχόμαστε κοσμογο­νικές αλλαγές με μαγικές λύσεις. Ε­ξελίσσουμε. Δεν εγκρίνουμε πρό­σωπα και πρακτικές που στοιχειοθε­τημένα έχουν βλάψει τον τόπο. Ε­ξελίσσουμε. Σε επίπεδο προσώπων, πολιτικών και οράματος.
Με τη δύναμη που μας δίνετε, το όραμα μας, που δεν είναι άλλο από την εξέλιξη, γίνεται εφικτό γιατί εί­ναι ρεαλιστικό. 
Με τη δύναμη που μας δίνετε, οι πολιτικές που σχεδιάζουμε και θα υλοποιήσουμε, κάνουν πράξη την εξέλιξη. 
Με τη δύναμη που μας δίνετε, πετυχαίνουμε ήδη την εξέλιξη του τοπικού πολιτικού συστήματος, σε σχέση με τα δεδομένα των προη­γούμενων ετών. 
Με την ολοκλήρωση της πρώ­της φάσης της διαβούλευσής μας με τους πολίτες «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟ­ΝΟΗΤΟ», όπου 
α) μέσα από το οδοιπορικό μας με το #vanaki μας είχαμε την ευ­καιρία να βρεθούμε σε όλες τις κοι­νότητες του Δήμου Κορινθίων και να συζητήσουμε με τους συντοπί­τες μας, 
αλλά και β) μέσα από διαβου­λεύσεις με την Κοινωνία των Πολι­τών, όπου συζητήσαμε με συλλογι­κότητες και φορείς, συγκροτήσαμε το Πρόγραμμά μας για να πετύχου­με μαζί το αυτονόητο, χωρίς απο­κλεισμούς και ανισότητες.
ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ: 
-την ανθρωποκεντρική οικονομι­κή και κοινωνική ανάπτυξη, 
-τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του Δημότη και την προστασί­α του περιβάλλοντος, 
-την εδραίωση αισθήματος α­σφάλειας, 
-τη διοικητική και οικονομική α­νασυγκρότηση του Δήμου,
- την επένδυση στη νέα γενιά, 
-τη βελτίωση των υποδομών και τη δημιουργία νέων, 
-την καθιέρωση του τόπου μας ως κορυφαίου τουριστικού προορι­σμού, 
-την ανάδειξη του πολιτιστικού υποβάθρου και της ιστορίας μας.
ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΟΡΑ­ΜΑ ΜΑΣ 
-Με υπερπροσπάθεια, μαχητικό­τητα και υπερβάσεις. 
-Με επίκεντρο των άνθρωπο.
-Με σύνθεση όλων των δυνάμε­ων του τόπου.
-Με διαφάνεια και λογοδοσία. 
-Με συνοχή, ανταποδοτικότητα και αναλογικότητα. 
-Με συνεργασίες και συνέργει­ες. 
-Με αξιοποίηση της συλλογι­κής ευφυΐας του τόπου, με έμφα­ση στην συναισθηματική της διά­σταση.
-Με αξιοποίηση των υποδομών, των καλών πρακτικών του ιδιωτικού τομέα, του ανθρώπινου δυναμικού το τόπου και όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. 
-Με στοχευμένο στρατηγικό σχεδιασμό, συλλογική διαχείριση των στόχων, θεσμική ενθάρρυνση των πολιτών για συμμετοχή, συνε­πή υλοποίηση, διαρκή παρακολού­θηση και αξιολόγηση. 
-Με θεσμικές συμμαχίες σε εθνι­κό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που α­πέκτησα και διατηρώ από τη μέχρι σήμερα πορεία μου σε θέσεις υψη­λής ευθύνης και καθήκοντος.
-Με πραγματικό αποτέλεσμα.
Βελτιώνουμε το σήμερα, σχεδι­άζουμε και υλοποιούμε με προσα­νατολισμό το μέλλον. Επενδύου­με όλα τα εφόδια και τις δυνάμεις μας στο να κάνουμε πράξη το αυ­τονόητο. 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α­ΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
Διαφάνεια, λογοδοσία, εξωστρέ­φεια, κοινωνική συναίνεση, εκσυγ­χρονισμός, εξορθολογισμός, αμε­σότητα με τον πολίτη, ισχυροποίη­ση των δημοτικών και τοπικών συμ­βουλίων.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Βελτίωση δομών, δημιουργία νέ­ων, επένδυση στην κοινωνική ευαι­σθητοποίηση, ενίσχυση δικτύων αλ­ληλεγγύης, υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες, υγεία για όλους.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ : Ενέργεια/ Καθαριό­τητα παντού / Θάλασσα και ακτές /Πράσινο/ Υδρευση – Άρδευση – Βι­ολογικός / Δημοτική Προστασία α­πό φυσικές ζημιές -Καταστροφές / Κοινωνική συμμετοχή

ΠΑΙΔΕΙΑ
Με ισχυρό το αίσθημα του καθή­κοντος απέναντι στη νέα γενιά
Διαμόρφωση πολιτών. Βελτίωση και επέκταση σχολικών εγκαταστά­σεων. Δια βίου μάθηση. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ -ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΑΡΑΔΟ­ΣΗ
Πολυχώροι πολιτισμού /Ανάδει­ξη της ιστορίας και της παράδοσής /Ενίσχυση φορέων και συλλόγων

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – Υπόθεση παιδεί­ας, πολιτισμού και υγείας 
Βελτίωση, συντήρηση και επέ­κταση αθλητικών εγκαταστάσε­ων/ Ενίσχυση συλλόγων / διεθνή events

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕ­ΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Υποδομές - Έργα Ανάπτυξης
Κυκλοφοριακό – Υπόγειο parking – Οδοποιία – Σήμανση
Βελτίωση και Αξιοποίηση Υποδο­μών – Δημιουργία Νέων 
Έργα – Παρεμβάσεις υψηλής α­νταποδοτικότητας 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: 

-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟ 2021!
-ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΙ­ΜΑΝΙΟΥ
-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙ­ΝΑΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ισχυρό BRAND NAME σε διεθνές επίπεδο / ανάπτυξη όλων των μορ­φών τουρισμού/ ανάπλαση παραλι­ακών μετώπων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΠΑΣΧΟ­ΛΗΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέες ευκαιρίες εργασίας/ προ­σέλκυση επενδύσεων / υποστήριξη επιχειρηματικότητας

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ -Υποστή­ριξη και Ενίσχυση του πρωτογενή τομέα

ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑ­ΛΕΙΑΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ : Έ­νας πραγματικά έξυπνος Δήμος 

Φίλες και φίλοι,
Στην πορεία μου έχω αποδεί­ξει ότι έχω την ικανότητα και την εμπειρία να συνθέτω δυνάμεις και να διοικώ με αποτέλεσμα και δια­φάνεια.
Στην πορεία μου έχω αποδείξει ότι έχω τη θέληση και τη δύναμη να διεκδικώ για τον τόπο μου με ε­πιτυχία.
Είμαι αποφασισμένος να συνεχί­σω να το κάνω. Να συνεχίσω να α­γωνίζομαι για τον τόπο μου. Είναι η δική μου παρακαταθήκη στα παιδιά μου. ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΙ­ΜΗΣ!

Δεν υπάρχουν σχόλια