Header Ads

Βαρυσήμαντη Συνέντευξη Πέτρου Τατούλη : Η επόμενη τετραετία ανήκει στην Κορινθία, με τους αρίστους στο τιμόνι της


ΕΡ: Γιατί να ψηφίσει κάποιος για τρίτη φορά τη Νέα Πελοπόν­νησο και τον Πέτρο Τατούλη;

-Ασφαλώς για να συνεχίσουμε το έργο μας και να κεφαλαιοποιήσου­με τα οφέλη για όλους τους πολί­τες. Ξέρετε, αυτήν την μακριά περί­οδο, στην πιο δύσκολη στιγμή της χώρας, η Πελοπόννησος κατάφερε να κάνει βήματα προς τα εμπρός, κι αυτό γιατί αντισταθήκαμε στην μι­ζέρια των μνημονίων, που ορισμέ­νοι τα αντιμετώπισαν ως μια πρόφα­ση απραξίας. Σήμερα έρχεται η ώρα για το επόμενο μεγάλο βήμα. Διαθέ­τουμε την τεχνογνωσία , το ειδικός βάρος , τις διεθνείς σχέσεις, προκει­μένου ο τόπος μας να πρωταγωνι­στήσει στην μεταμνημονιακή Ελλά­δα, δημιουργώντας ένα νέο μοντέ­λο διακυβέρνησης, της περιφερεια­κής διακυβέρνησης, μακριά από το αθηνοκεντρικό κράτος και ανεξάρτη­τα από τις κυβερνήσεις που οδηγούν την χώρα προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση. Η Πελοπόννησος έχει βρει την δική της ρότα, με συνεργα­σίες, αλλά και με συγκρούσεις όταν πρόκειται να διεκδικήσουμε τα συμ­φέροντα του τόπου μας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Στην Πελοπόννη­σο οι πολίτες επιλέγουν το συνδυα­σμό και τον ηγέτη που θα πάει μπρο­στά τον τόπο και όχι αυτόν που θα παίξει το ρόλο ενός κομματάρχη πα­λιάς κοπής. Αντιτάσσουμε το σχέδιό μας, την εργατικότητά μας, την απο­φασιστικότητά μας και τη σχέση αξι­οπιστίας και εμπιστοσύνης που έχου­με δομήσει με τους πολίτες απένα­ντι σε έναν ακραίο κομματισμό, που εκφράζεται από μια παρακμή ήθους και περιεχομένου. Αντιστεκόμαστε στην προσπάθεια κομματικοποίη­σης της νομής της εξουσίας, που ό­χι μόνο αδιαφορεί για τα πραγματι­κά προβλήματα των πολιτών, αλλά τους θεωρεί δεδομένους, ώστε να ε­ξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι ιδιοτε­λείς σκοποί και όχι το δημόσιο συμ­φέρον. Πίστευα ανέκαθεν ότι οι πο­λίτες είναι πιο ώριμοι από τους κομ­ματικούς αυτούς σχεδιασμούς. Πρώ­τα από όλα γιατί στην κάλπη δεν θα υπάρχουν ψηφοδέλτια των κομμά­των. Θα υπάρχουν ψηφοδέλτια συν­δυασμών, που το πρόγραμμα τους α­φορά τον τόπο τους.

ΕΡ: Τι έχει πετύχει ο Πέτρος Τα­τούλης αυτά τα εννιά χρόνια που είναι Περιφερειάρχης Πελοποννή­σου;

Το σημαντικότερο επίτευγμά μας είναι ότι καταφέραμε να δημιουρ­γήσουμε Περιφερειακή συνείδηση στους Πελοποννήσιους. Τους δεί­ξαμε τόσο προσωπικά ο καθένας α­πό εμάς στην Νέα Πελοπόννησο ό­σο και συλλογικά μέσα από το Περι­φερειακό Συμβούλιο ότι οι αποφά­σεις λαμβάνονται εδώ. Όχι στην Α­θήνα ή μέσα από κομματικές αδια­φανείς διαδικασίες. Μεγαλύτερο έρ­γο από την θεσμική αναβάθμιση του ρόλου της Περιφέρειας στην συνεί­δηση των πολιτών δεν υπάρχει. Κυ­ρίως σε μια εποχή που η αξιοπιστί­α του κράτους, της πολιτικής και και των λοιπών θεσμών καταρρέουν. Η πολυσυλλεκτικότητα της Νέας Πε­λοποννήσου μάλιστα βασίστηκε σε μια κοινωνική συμφωνία με τους πο­λίτες. Στην Πελοπόννησο υποσχεθή­καμε το 2010 ότι μπορούμε να ζή­σουμε με αξιοπρέπεια και ότι μπο­ρούμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας στον τόπο μας. Και μέσα σε εννέ­α χρόνια πετύχαμε η Πελοπόννησος να έχει τη μικρότερη ανεργία σε όλη τη χώρα μετά την Κρήτη και τα νη­σιά του Ιονίου. Η Πελοπόννησος εί­ναι 3η στο σύνολο των 13 Περιφε­ρειών στις εξαγωγές αγροτικών προ­ϊόντων, ενώ το 2012 ήταν τρίτη α­πό το τέλος. Εκατό εκατομμύρια ευ­ρώ ήταν η αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό για το 2018. Μετατρέ­ψαμε το ξεχασμένο αεροδρόμιο της Καλαμάτας σε «Διεθνή Αερολιμένα Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπου­λος» και πρωταγωνιστή σε ρυθμό α­νάπτυξης στη χώρα. Υποδομές, όπως λιμάνια, οδικά δίκτυα, δομές υγείας, σχολικές μονάδες, δίκτυα ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης, προϋ­πολογισμού 2 δις ευρώ κοσμούν την Πελοπόννησο και την ωθούν στην α­νάπτυξη. Δώσαμε οριστική λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης απορριμ­μάτων και αυξήσαμε κατακόρυφα τις εξαγωγές του πρωτογενή τομέα. Α­ναφέρομαι σε αριθμούς, αν και η α­νάπτυξη δεν είναι απλή στατιστική. Δεν παύουν όμως οι αριθμοί να δεί­χνουν τις τάσεις και την δυναμική. Σήμερα , είναι η πιο κρίσιμη ώρα για την Πελοπόννησο να διαβεί το κατώ­φλι των αναπτυγμένων περιφερειών της Ευρώπης, ως ένα ισότιμο και δυ­νατό μέλος.

ΕΡ: Γιατί να επιλέξουν οι Κορίν­θιοι τον Πέτρο Τατουλη και όχι τον Γιώργο Δέδε;

Σε συνέχεια της Περιφερειακής συνείδησης ένα από τα πιο σημα­ντικά επιτεύγματα αυτής της περιό­δου είναι η κατάκτηση της Πελοπον­νησιακής μας ταυτότητας. Εγώ είμαι Αρκάς, ο άλλος είναι Κορίνθιος , κά­ποιος τρίτος Μεσσήνιος. Το 2010, ό­ταν έθεσα τον εαυτό μου στην κρίση των Πελοποννησίων, ξεκαθάρισα ε­ξαρχής ότι πιστεύω στον θεσμό αυ­τό. Πιστεύω βαθιά στις ισχυρές πε­ριφέρειες, που καταφέρνουν και εν­σωματώνουν τις τοπικότητες και τα ι­διαίτερα χαρακτηριστικά σε ένα ισχυ­ρό μπραντ που έχει την δυνατότητα να διεκδικήσει αυτόνομη και πετυχη­μένη πορεία σε μια εξαιρετικά αντα­γωνιστική ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Πιστεύω και στην απλή α­ναλογική που καθιερώνεται σήμερα, θεωρώντας ότι επιβάλει συνεργασίες σε κοινές ατζέντες που υπηρετούν κοινούς στόχους. Δεν αντιλαμβάνο­μαι καθόλου πώς κάποιος θέλει να υ­πηρετήσει έναν θεσμό που δεν τον πιστεύει είτε γιατί είναι νοσταλγός ε­νός διορισμένου με κομματικά κριτή­ρια νομάρχη, είτε γιατί πιστεύει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις δύ­σκολες συνθήκες και τις πολιτικές ι­κανότητες που απαιτεί ένα δημοκρα­τικό σύστημα, όπως αυτό που επιβά­λει ο νέος νόμος. Αναφορικά με τον κύριο Δέδε. Ο κ. Δέδες ήταν προσω­πική μου επιλογή το 2010 γιατί θεώ­ρησα ότι θα μπορούσε να ανταποκρι­θεί σε αυτό το κάλεσμα. Δεν το έκα­νε ποτέ του, γιατί το μυαλό του ήταν σε άλλες σκέψεις, σε άλλες αντιλή­ψεις. Απέδειξε μετά τις εκλογές του 2014 ότι δεν μπορεί να φανεί πολι­τικά συνεπής απέναντι στους πολί­τες της Πελοποννήσου. Δε σεβάστη­κε την εντολή τους να καθίσει στα έ­δρανα της αντιπολίτευσης, εγκατέ­λειψε το Περιφερειακό Συμβούλιο και προτίμησε τον έμμισθο διορισμό του στη θέση του Γενικού Γραμματέ­α. Θα πρέπει σήμερα λοιπόν να πεί­σει ο ίδιος τους ψηφοφόρους στους οποίους αναφέρεστε ότι δύναται να τους εκπροσωπήσει. Γιατί προσωπικά πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρεται. Το δι­κό μας κάλεσμα απευθύνεται σε ό­λους τους Πελοποννησίους που θέ­λουν πρόοδο στον τόπο τους και ό­χι τον διχασμό και την μικροπρέπεια της δραπέτευσης από τις ευθύνες.

ΕΡ: ποιο είναι το πολιτικό σας πρόγραμμα για την Κορινθία και τι έχετε κάνει ως σήμερα στην Κο­ρίνθια;

Το πολιτικό μας πρόγραμμα για την πύλη της Πελοποννήσου, την Κορινθία, είναι πολυεπίπεδο και πο­λυδιάστατο. Στοχεύουμε στην ισόρ­ροπη ανάπτυξή της και την έχουμε προσδιορίσει ως πολιτιστική και πε­ριβαλλοντική. Για να το πετύχουμε αυτό προνοήσαμε και δημιουργήσα­με την πρώτη Ολοκληρωμένη Χωρι­κή Επένδυση της Κορινθίας, την ο­ποία χρηματοδοτούμε με 12 και πλέ­ον εκατομμύρια ευρώ και η οποία θα αποτελέσει το συγκριτικό πλεονέ­κτημα της Κορινθίας για τη διεκδίκη­ση ακόμα μεγαλύτερων χρηματοδο­τήσεων στις επόμενες προγραμματι­κές περιόδους. Εξασφαλίσαμε 15 ε­κατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμά μας για έργα ύδρευσης, ποσό προ­νομιακό για την Κορινθία, και ακόμα 11 εκατομμύρια ευρώ για τη βελτίω­ση της εισόδου της Κορίνθου. Οι ε­πενδύσεις μας στη σχολική στέγη και στις δομές υγείας είναι επίσης καθο­λικές και πολύ σημαντικές, καθώς καλύπτουν σημαντικά κενά στις υπο­δομές που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το σχέδιό μας για τη δημιουργία του πρώτου Α­στρονομικού πάρκου, εξασφαλίζου­με το πρόγραμμα ανάδειξης της Δι­όλκου και του λιμανιού των Κεχριών με 3 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε ήδη εξασφαλίσει 4 εκατομμύρια ευ­ρώ για το δρόμο Ισθμός - Επίδαυρος, ώστε να βελτιώσουμε την ασφάλει­α και την άνεσή του. Παράλληλα έ­χουμε προβεί σε άμεσες εργασίες α­ντιμετώπισης του προβλήματος της διάβρωσης των ακτών του Κορινθι­ακού κόλπου με 5 εκατομμύρια ευ­ρώ στις περιοχές Διμηνιού, Ξυλοκά­στρου, Δερβενίου, Λυκοποριάς, Με­λισσίου, Νεράτζας, Σχοίνου και αλ­λού, και επεξεργαζόμαστε το ολο­κληρωμένο σχέδιό μας για τη ευρύ­τερη περιοχή. Πέραν τούτων, ολο­κληρώνεται ο φάκελος για την υπο­βολή του έργου του αλιευτικού κα­ταφυγίου στους Αγίους Θεοδώρους και ήδη έχουμε καταθέσει το φάκε­λο για την αδειοδότηση του καταδυ­τικού πάρκου στο Λουτράκι. Γίνεται αντιληπτό ότι η ανάπτυξη της Κοριν­θίας υπακούει στο σχέδιό μας το ο­ποίο έχει εξασφαλισμένες χρηματο­δοτήσεις, ώριμες μελέτες και δρο­μολογημένες λύσεις σε χρόνια προ­βλήματα και το οποίο θα δώσει ταυ­τότητα στην οικονομία, τον πολιτι­σμό και την κοινωνία της. Στην Κο­ρινθία έχουμε επενδύσει τα τελευ­ταία 9 χρόνια 250 εκατομμύρια ευ­ρώ σε υποδομές. Αν όμως θέλετε να είμαι ειλικρινής, η επόμενη τετραε­τία θα στεφθεί με τα καλύτερα απο­τελέσματα, γιατί αυτήν την φορά τα πρόσωπα που πλαισιώνουν την ομά­δα της «Νέας Πελοποννήσου» έχουν όλες και όλοι εξαιρετικές δυνατότη­τες. Και είμαστε πια αποδεσμευμένοι από κάθε υποχρέωση ή εξάρτηση.

ΕΡ: Ποια είναι η ανάγκη ίδρυσης της Περιφερειακής Τράπεζας;

Την ώρα που το ελληνικό τραπεζι­κό σύστημα παραπαίει αδυνατώντας να δώσει ρευστότητα στην οικονομί­α ιδρύουμε τη δική μας τράπεζα για να χρηματοδοτήσουμε κυρίως τη μι­κρή αλλά και μικρομεσαία επιχείρη­ση στην Πελοπόννησο. Ο νέος αγρό­της, και ο μικρός επαγγελματίας που χρειάζονται τις πέντε ή δέκα χιλιάδες ευρώ για να κάνουν τα πρώτα βήμα­τα, που αναζητούν την εγγυητική των δυο χιλιάδων ευρώ, αποκτούν τον δικό τους συνεργάτη. Ο φάκελος της αίτησης ίδρυσης της Περιφερει­ακής Τράπεζας της Πελοποννήσου θα κατατεθεί τις επόμενες εβδομά­δες στην Τράπεζα της Ελλάδος για αδειοδότηση. Και για να είναι ξεκά­θαρο, αυτό που κάνουμε δεν «πα­ντρεύεται» καμία άποψη, αλλά λει­τουργεί στα πρότυπα των πετυχημέ­νων περιφερειακών γερμανικών τα­μιευτηρίων. Ιδρύουμε μια 100% Ελ­ληνική Τράπεζα που θα λειτουργεί ε­κτός των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας. 

ΕΡ: Και μετά από σήμερα τι; Ποια είναι τα σχέδια σας εφόσον εκλεγείτε στο τιμόνι της Περιφέ­ρειας Πελοποννήσου; 

Ήρθε η ώρα η Περιφερειακή μας Οικονομία να κινηθεί αυτόνομα στη βάση του δικού της Επιχειρησιακού Σχεδίου. Ήρθε η ώρα να κεφαλαιο­ποιήσουμε τις υποδομές που κατα­σκευάσαμε, να δημιουργήσουμε ι­σχυρές συνέργειες μεταξύ της του­ριστικής δραστηριότητας, του πρω­τογενή τομέα και της μεταποίησης. Ι­δρύουμε σε συνεργασία με τους Κι­νέζους εταίρους μας το Ελληνο–Κινεζικό Επιχειρηματικό Πάρκο στην Πελοπόννησο. Πρόκειται για επέν­δυση της τάξεως των 700 εκατ. ευ­ρώ που καθιστά την περιφέρειά μας κόμβο στον παγκόσμιο μεταφορικό διάδρομο Ασίας – Ευρώπης. Επιδιώ­κουμε η Περιφέρεια Πελοποννήσου να βρεθεί στο τραπέζι των αποφάσε­ων για τους υδρογονάνθρακες της α­νατολικής Μεσογείου και τον αγωγό EastMed. Μεγεθύνουμε την περιφε­ρειακή μας οικονομία. Εξασφαλίζου­με τη διάχυση του οφέλους σε όλη την πυραμίδα της οικονομικής δρα­στηριότητας. Με δυο λόγια. Βάζου­με την Πελοπόννησο στον παγκόσμι­ο χάρτη με ταυτότητα προόδου.

ΕΡ: Τι πιστεύετε για την απλή αναλογική; Θεωρείτε ότι μπορεί­τε να πετύχετε συνεργασίες α­πό διαφορετικούς πολιτικούς χώ­ρους;

Πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε στην Πελο­πόννησο. Το αποδείξαμε με την στά­ση μας στις δύο προηγούμενες α­ναμετρήσεις. Πιστεύω ότι όλοι μαζί μπορούμε να δούμε τα προβλήματα του τόπου ενωμένοι. Και επειδή στη Νέα Πελοπόννησο είμαστε ελεύθε­ροι από εξαρτήσεις, έχουμε την ευε­λιξία να αφομοιώσουμε τις διαφορε­τικές απόψεις, τις διαφορετικές πο­λιτικές προσεγγίσεις και να τις συν­θέσουμε προς όφελος των πολι­τών. Γιατί η διακυβέρνηση του τόπου χρειάζεται θεσμούς που θα γίνονται σεβαστοί. Με συνεργασίες και συ­ναινέσεις όχι στα λόγια, αλλά σε συ­γκεκριμένες δεσμεύσεις. Προτάξαμε αυτό το πείραμα δημοκρατίας εννέ­α χρόνια και πετύχαμε. Το ίδιο θα κά­νουμε και τώρα. Ο άδολος και ακομ­μάτιστος πατριωτισμός μπορεί να γί­νει η βάση συνεννόησης διαφορετι­κών πολιτικών κόσμων. Μπορεί να γίνει η Αυγή μιας νέα εποχής αυτάρ­κειας και αυτοδυναμίας για την Πε­λοπόννησο.

ΕΡ: Η παράταξη από την οποί­α προέρχεστε, η ΝΔ επέλεξε άλ­λον υποψήφιο. Ποια είναι η άπο­ψη σας;

Ο κάθε αρχηγός παράταξης έχει αναφαίρετο δικαίωμα να παίρνει τις αποφάσεις του. Θα ήταν κωμικό να δουλεύω τόσα χρόνια για την Περι­φερειακή Συνείδηση και την Πελο­ποννησιακή ταυτότητα και να ζητή­σω χρίσματα ή στήριξη από κόμματα της κεντρικής πολιτικής σκηνής που βρίσκονται σε απόσταση από την τοπική πραγματικότητα και τις ανά­γκες της. Για ένα κόμμα η Πελοπόν­νησος είναι πολιτικό απόθεμα στην συναλλαγή του πελατειακού συστή­ματος που κατατρέχει την πατρίδα μας. Προσωπικά , παραμένω συνε­πής από την περίοδο που υπηρέτησα ως βουλευτής Αρκαδίας της ΝΔ, ως υφυπουργός πολιτισμού και σήμερα ως περιφερειάρχης τόσο στην φιλε­λεύθερη ιδεολογία μου, που εφαρ­μόζω στην πράξη στην άσκηση πο­λιτικών μου στην Πελοπόννησο, όσο και στην βαθιά μου πίστη ότι πριν α­πό τα κόμματα, ο πολιτικός υπηρετεί τους πολίτες. Ασφαλώς και παραμέ­νω κεντροδεξιός στην ιδεολογία, και ως τέτοιος σέβομαι απόλυτα και υπε­ρασπίζομαι την ανεξαρτησία της αυ­τοδιοίκησης και την εμπέδωσή της μακριά από κομματικούς πατερού­ληδες, Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω την βαθιά μου αγωνία για την επιτακτική ανάγκη έκφρασης μιας ευρείας κοινωνικής πλειοψηφί­ας, η οποία αυτοτοποθετείται στον χώρο του κέντρου, και αναζητά τον ρεαλισμό μαζί με την ελπίδα, το κοι­νωνικό κράτος μαζί με την ελεύθερη οικονομία, τους ισχυρούς θεσμούς μαζί με τα δυναμικά πρόσωπα που θα τους προσθέτουν και δεν θα τους αφαιρούν κύρος. Χρειαζόμαστε ένα νέο συμβόλαιο ριζοσπαστικού φιλε­λευθερισμού, στις βάσεις που ενέ­πνευσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και εμπλουτίζουν οι σύγχρονες οικο­νομικές θεωρίες και δη , ο προοδευ­τικός καπιταλισμός…

Δεν υπάρχουν σχόλια