Header Ads

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΘΝΙΚΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑΤο επικίνδυνο φλερτ Ελλάδας - ΗΠΑ:  Πώς οι αμερικανικές βάσεις απειλούν την εθνική ασφάλεια


Τις τελευταίες εβδομά­δες γινόμαστε «μάρτυρες» ενός κλιμακούμενου φλερτ μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, το οποίο αντικατοπτρίζεται και στις διαρκείς δηλώσεις αξι­ωματούχων της Ουάσιγκτον για το ενδεχόμενο δημιουρ­γίας νέων αμερικανικών βά­σεων στον ελλαδικό χώρο.Οι τεταμένες σχέσεις μετα­ξύ ΗΠΑ και Τουρκίας, αναμ­φίβολα, διαδραματίζουν ση­μαίνοντα ρόλο στις εν εξε­λίξει συζητήσεις, καθώς μί­α ενδεχόμενη ολική ρήξη των δύο πάλαι ποτέ συμμά­χων θα συνεπάγεται μεγά­λες γεωπολιτικές ανακατα­τάξεις. Ο Αμερικανός Γερου­σιαστής, Μπομπ Μενέντεζ, βρέθηκε τη Δευτέρα στην Αθήνα, κλείνοντας εκ νέου το μάτι στους Έλληνες κυ­βερνώντες. Το ίδιο είχε πρά­ξει και πριν από μερικές η­μέρες, όταν συνυπέγραψε προτεινόμενο νομοσχέδιο υπέρ της αναβάθμισης του ελληνικού παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο.
«Δεν περιμένουμε ότι η Τουρκία θα ακολουθήσει έ­ναν ανώμαλο δρόμο. Αν ό­μως το διαπράξει, θα κά­νουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε την εθνι­κή μας ασφάλεια και αυτή των συμμάχων μας. Θα κά­νουμε ό,τι χρειάζεται, συ­μπεριλαμβανόμενης και της μετακίνησης βάσεων και δυνάμεων, όπου χρειάζεται και όπου μας προσφέρεται η ευκαιρία από φίλιες χώ­ρες» δήλωσε πρόσφατα, σε συνέντευξή του στην εφη­μερίδα «Καθημερινή», δίνο­ντας εκ νέου το στίγμα της αμερικανικής στρατηγικής στην περιοχή.
Η Γαλλία τίμησε για πρώτη φορά επίσημα την επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων

Η Γαλλία τίμησε την Τετάρτη για πρώτη φορά επίσημα την ε­πέτειο της γενοκτονίας των Αρ­μενίων, με τον πρωθυπουργό της χώρας Εντουάρ Φιλίπ να ε­πισημαίνει ότι «το να κοιτάμε τη φρίκη καταπρόσωπο είναι προϋ­πόθεση για την απόδοση δικαι­οσύνης».
Ο Φιλίπ κατέθεσε στεφά­νι στο Παρίσι στο άγαλμα του Πατέρα Κομιτάς, διανοούμενου που επέζησε από τους μαζικούς εκτοπισμούς των Αρμενίων από τις οθωμανικές αρχές το 1915 και πέθανε στη Γαλλία. Η Γαλ­λία «δεν θα αφεθεί να επηρεα­στεί από καμία πίεση, από κα­νένα ψέμα», πρόσθεσε ο πρω­θυπουργός της Γαλλίας, προ­φανώς σχολιάζοντας τις εκδη­λώσεις οργής από μέρους της Τουρκίας για την απόφαση του Παρισιού να οριστεί επίσημα η­μέρα κατά την οποία τιμάται η γενοκτονία.
Η ομιλία του Φιλίπ επευφη­μήθηκε ηχηρά από εκατοντάδες ανθρώπους συγκεντρωμένους στις όχθες του Σηκουάνα, πολ­λοί εκ των οποίων ανέμιζαν αρ­μενικές και γαλλικές σημαίες.

Έξω οι Τούρκοι από την Κύπρο»,βροντοφώναξε η νεολαία των Αρμενίων


25 Απριλίου 2019 

«Έξω οι Τούρκοι από την Κύπρο», βροντοφώναξε η νεολαία των Αρμενίων στην Κύπρο, κατά τη δι­άρκεια πεζοπορίας, με α­φορμή τη συμπλήρωση των 104 χρόνων από τη γενοκτονία των Αρμενίων. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Μνήμης Αρμενικής Γενο­κτονίας Κύπρου, διοργα­νώνει Εκδήλωση Μνήμης με Πεζοπορία Νεολαίας η οποία άρχισε στις 17:30 α­πό το χώρο στάθμευσης της Λωφόρου Μακαρίου, η οποία θα ενωθεί στην ο­δό Αρμενίας με τα υπόλοι­πα μέλη της κοινότητας. Ακολούθως, όλοι μαζί, θα πορευθούν προς το προς το Μνημείο της Αρμενικής Γενοκτονίας στον περίβο­λο της Αρμενικής Εκκλη­σίας, όπου στις 19:30, θα διεξαχθεί η σχετική Εκδή­λωση. Ο εκτοπισμός των Αρμενίων της Κωνσταντι­νούπολης και εν γένει, των Χριστιανικών πληθυ­σμών και η βίαιη πορεία θανάτου προς τα κατανα­γκαστικά έργα στα διαβό­ητα «τάγματα εργασίας», αποτελούν αδιαμφισβή­τητα ένα από τα πιο απο­τρόπαια εγκλήματα πολέ­μου στη σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας, τόνι­σε, εξάλλου, ο Επίτροπος Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας Φώτης Φωτί­ου, σε ανακοίνωσή του με την ευκαιρία της 24ης Α­πριλίου, Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρ­μενίων.Στον «αέρα» η εσωτερική ασφάλεια της Ελλάδας: Άνοιξε τις «πόρτες» ο Ερντογάν – «Έκρηξη» στις αφίξεις μεταναστών κατά 170%!28 Απριλίου 2019

Αμείωτη είναι η πίεση που υ­φίσταται η Ελλάδα από το κύ­μα μεταναστών που περνούν στο ελληνικό έδαφος, κυρί­ως από την Τουρκία, σε μια προσπάθεια να μετακινηθούν προς την Ευρώπη όπως προ­κύπτει από τα επίσημα στοι­χεία του υπουργείου Μεταν­στευτικής Πολιτικής.
Το μεγαλύτερο βάρος, ω­στόσο, δεν φαίνεται να ση­κώνουν τα νησιά του ανατο­λικού Αιγαίου αλλά η περιο­χή του Έβρου με τους δου­λεμπόρους να επιλέγουν τις χερσαίες οδούς στο εμπόριο ελπίδας που κάνουν.
Ενδεικτικό της κατάστασης που καλείται να διαχειριστούν οι ελληνικές αρχές είναι ότι η αύξηση στον αριθμό «των υ­πηκόοων τρίτων χωρών που διήλθαν τα σύνορα προς τη χώρα μας» το 2018 ήταν αυ­ξημένος κατά 170% όσον α­φορά τα ελληνοτουρκικά σύ­νορα.
Ενώ, δηλαδή, το 2017 στα ελ­ληνοτουρκικά σύνορα είχαν εντοπιστεί 5.651 πρόσφυγες και μετανάστες, το 2018 ο α­ριθμός αυτός εκτοξεύτηκε σε 15.266 το 2018.
Αύξηση, αν και μικρότερη, υ­πήρξε και στις αφίξεις στη Λέ­σβο (12.862 το 2017, 14.882 το 2018) ενώ αντίθετα μείω­ση υπήρξε σε Χίο, Σάμο και την περιοχή της Α΄ Διεύθυν­σης Αστυνομίας Δωδεκανή­σου, όπως φαίνεται στον πί­νακα που ακολουθεί.
Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στα στοιχεία που έδωσε το υπουργείο Μεταναστευτι­κής Πολιτικής στον ανεξάρτη­το βουλευτή Δημήτρη Καμμέ­νο μετά από σχετική έρωτη­ση στη Βουλή για τον αριθμό «των παρανόμως εισερχομέ­νων ανά πύλη εισόδου, ήτοι από τον Έβρο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αναλυτι­κά ανά νησί εισδοχής».
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που δείχνουν τις χώρες καταγωγής και τον αριθμό των αλλοδαπών που μπήκαν παράνομα στην Ελ­λάδα το 2018.
Οι περισσότεροι από όσους ε­ντοπίστηκαν από αστυνομι­κούς και λιμενικούς να προ­σπαθούν να περάσουν παρά­νομα σε ελληνικό έδαφος ή­ταν Σύροι και ακολουθούν Ι­ρακινοί, Αφγανοί, Αλβανοί, Πακιστανοί και Τούρκοι. 
Διαβάστε την απάντηση από το υπουργείο Μεταναστευτι­κής Πολιτικής.
Lenta.ru:  Κρυμμένος κίνδυνος στους μετανάστες στην Ευρώπη


Περίπου 20 χιλιάδες εξτρεμι­στές διεισδύουν στην Ευρώπη με την κάλυψη των προσφύ­γων. Αυτό ανακοινώθηκε από τον εκπρόσωπο του ΓPY (Κύ­ριου Οργανισμού Πληροφορι­ών) του Γενικού Επιτελείου της Ρωσίας, στρατηγό Σεργκέι Κο­βαλέφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ταυτοποίηση των εξτρεμιστών στις συνοριακές διαβάσεις κα­θίσταται δύσκολη εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλοί μετανά­στες δηλώνουν απώλεια των εγγράφων ταυτότητας. Τόνισε ότι πολλοί ριζοσπάστες προ­σπαθούν να δημιουργήσουν ο­μάδες μεταξύ των μεταναστών σε μια αναζήτηση μελών για εξτρεμιστικές και τρομοκρατι­κές πράξεις. 
Ο Κοβαλέφ καταλήγει στο συ­μπέρασμα ότι ο αυξανόμενος αριθμός μεταναστών στην Ευ­ρώπη δημιουργεί σοβαρά οικο­νομικά και κοινωνικά προβλή­ματα. Οι μετανάστες από α­φρικανικές χώρες διαπράττουν σοβαρά αδικήματα και ασχο­λούνται κυρίως με την πορνεί­α, το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων καθώς και την πώληση ανθρώπων στη δουλεία, πρό­σθεσε. 
Τον Ιούνιο του 2018, ο Πάπας Φραγκίσκος δήλωσε ότι χω­ρίς τους μετανάστες μια γηρά­σκουσα ευρωπαϊκή κοινωνία περιμένει έναν «μεγάλο δημο­γραφικό χειμώνα». Σημείωσε ό­τι η Ευρώπη θα καταστεί άδεια εάν δεν αποδεχθεί τους μετα­νάστες. 
Η κρίση της μετανάστευσης στην Ευρώπη ξέσπασε το 2015. Ορισμένες χώρες τάχθηκαν υ­πέρ του περιορισμού της ροής των μεταναστών και στη θέσπι­ση ποσοστώσεων για τον αριθ­μό τους. Ταυτόχρονα, η Γερμα­νία προσπάθησε να αποδεχθεί το μέγιστο αριθμό προσφύγων για ενδυνάμωση του εργατι­κού της δυναμικού, έτσι μέ­σα σε ένα χρόνο δέχθηκε πά­νω από 1,5 εκατομμύρια μετα­νάστες στη χώρα. Σύμφωνα, ε­ξάλλου, με τον Διεθνή Οργανι­σμό Μετανάστευσης, το 2017, η Ιταλία έλαβε τον μεγαλύτε­ρο αριθμό μεταναστών που έ­φθασαν δια θαλάσσης- περισ­σότεροι από 119 χιλιάδες άτο­μα από την Αφρική.

Δύο αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ μπήκαν στη Μεσόγειο

Δύο αμερικανικά αεροπλα­νοφόρα το USSAbraham Lincoln και το USS John C.Stennis, από χθες το βράδυ πλέουν στη Μεσόγειο και ε­τοιμάζονται να διεξάγουν ναυτικές ασκήσεις, ως από­δειξη της συμβολής των Η­ΠΑ για τη σταθερότητα και την ασφάλεια των συμμά­χων στην περιοχή, σημειώ­νει η Διοίκηση Ναυτικών Δυ­νάμεων των ΗΠΑ στην Ευ­ρώπη και την Αφρική. Η δή­λωση αναφέρει ότι αμερι­κανικός στόλος των ΗΠΑ στη Μεσόγειο τώρα αποτε­λείται από 130 αεροσκάφη, 10 πλοία και 9.000 ναυτι­κούς και πεζοναύτες. Είναι η πρώτη φορά από το 2016 που βρίσκονται στη Μεσό­γειο δύο αεροπλανοφόρα. Δεν είναι γνωστό εάν ο αμε­ρικανικός στόλος θα κατευ­θυνθεί στην ανατολική Με­σόγειο, όπου διενεργούνται έρευνες φυσικού αερίου και συγχρόνως είναι αισθητή και η παρουσία του ρωσικού στόλου στη Συρία. Μάλι­στα τις ημέρες αυτές η Μό­σχα συνήψε συμφωνία ενοι­κίασης με τη Δαμασκό του λιμένα της Ταρτούς για 49 χρόνια, που θα χρησιμοποι­ήσει ως ναυτική βάση και κέ­ντρο εμπορίου. ΠΗΓΕΣ: ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, greeknation.blogspotgr, el.gr, voicenews.gr, militaire.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια