Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 

ΑΔΑ: ΩΓ8ΚΩΚΔ-Ρ2Α

Νεμέα 21-5-2019

Αριθμ.Πρωτ.: 2819

Ταχ.Δ/νση:Λεωφ.Παπακ/νου 39Β

Ταχ.Κώδικας :20500

Πληροφορίες:Α.Δημάκη

Τηλ.:2746360126

FAX: 2746360134

Email:nemeaota@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2019 (1326/18-3-2019)

Πρόσληψης δύο( 2 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ, που εδρεύει στη Νεμέα Κορινθίας

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδι­κών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητας) του Δήμου Νεμέας που εδρεύει στη Νεμέα Ν. Κορινθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρό­σθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε τα­χυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Δήμος Νεμέας, Παπακωνσταντίνου 39Β Τ.Κ.20500 Νεμέα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Δημάκη Αθηνάς (τηλ. ε­πικοινωνίας: 27463 60126
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τε­λευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νεμέας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την πα­ρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθε­σμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
(δηλ. από 24-5-2019 έως 3-6-2019)
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: ΠολίτεςàΈντυπα – Διαδικασίες àΔιαγωνι­σμών Φορέων àΟρ.Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι àΑνεξάρτητες και άλλες αρχές àΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυ­ακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: ΠολίτεςàΈντυπα – Διαδικασίες àΔιαγωνισμών Φορέ­ων àΟρ.Χρόνου ΣΟΧ.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης (μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκ­δοσης 12-02-2019» βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νεμέας , στο Κέντρο Εξυπη­ρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεμέας στη διεύθυνση www.nemea.gr, απ’ όπου οι υποψήφιοι μπο­ρούν να λάβουν γνώση αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛ. ΚΩΝ/ΝΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Κόρινθος, 21-05-2019

Αριθμ. Πρωτ.: 17805

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Διακηρύττει ότι :

Εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής αποκλειστικά, η εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 206.553,00€, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 17803/2019 διακήρυξη διαγωνισμού Δημάρχου Κορινθίων για την παρούσα προμήθεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’), -Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/ 8-8-2016), όπως ισχύουν.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και εξοπλισμού για τη δημιουργία δύο (2) νέων παιδικών χαρών στην περιοχή Αγιαννιώτικα στην πόλη της Κορίνθου και στην Τ.Κ. Ξυλοκέριζας, καθώς και η δημιουργία υπαίθριων γυμναστηρίων στην πλατεία της οδού Καλλιθέας στην Κόρινθο, στην πλατεία στην οδό Αγιαννιώτικα στην Κόρινθο, στην πλατεία έμπροσθεν του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, στην πλατεία Ηλιοπούλου στην Κόρινθο και στην πλατεία Κάτω Άσσου.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 37535200-9 «Εξοπλισμός για παιδικές χαρές» και CPV-37440000-4 «Εξοπλισμός γυμναστικής».
Η παρούσα σύμβαση αφορά στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών», εκτιμώμενης αξίας 86.658,87 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 20.798,13 ευρώ.
ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής», εκτιμώμενης αξίας 79.900,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 19.1796,00 ευρώ.
Προσφορές υποβάλλονται για το Τμήμα 1 ή το Τμήμα 2 της προμήθειας ή και για τα δύο Τμήματα, και για το σύνολο των ειδών έκαστου Τμήματος.
Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο [2].
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο κατά 165.226,40€ και ο Δήμος Κορινθίων κατά 41.306,60 €.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του εκτιμώμενου ποσού κάθε προσφερόμενου τμήματος χωρίς ΦΠΑ μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, δηλαδή:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες για το Τμήμα 1 και σε δύο (2) μήνες για τα Τμήμα 2.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή άλλη διεύθυνση http://www.korinthos.gr
Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http://www.korinthos.gr , στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και του ΕΣΗΔΗΣ.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια