Header Ads

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 : Θερμή υποδοχή στον Τατούλη στο Δερβένι, στο Ξυλόκαστρο, στο Λουτράκι, στους Αγίους Θεοδώρους


Περιοδεία στο Δερβένι, στο Ξυλό­καστρο, στο Λουτράκι και στους Α­γίους Θεοδώρους πραγματοποίησε ο Πέτρος Τατούλης, την Παρασκευ­ή 10 Μαΐου, όπου είχε την ευκαιρία να βρεθεί με συμπολίτες του και να συνομιλήσουν για το σήμερα και το αύριο των περιοχών αυτών, της οι­κονομίας και των δυνατοτήτων της και της Πελοποννήσου.
Αναφέρθηκε ακόμα σε έργα της Κο­ρινθίας και σε παρεμβάσεις που έ­χουν γίνει.

Το Λουτράκι αναδεικνύεται σε του­ριστικό κέντρο
«Με τον Τουριστικό Οργανισμό Λου­τρακίου τα τελευταία χρόνια έχου­με στενή συνεργασία, έχοντας συν­διοργανώσει από κοινού, πάνω από 10 ταξίδια εξοικείωσης (fam trip), φιλοξενώντας εκπρόσωπους των μεγαλύτερων τουριστικών πρακτο­ρείων από την Ρωσία , την Ουγγα­ρία, τη Γερμανία, την Αγγλία και τις Σκανδιναβικές χώρες, που εξειδικεύ­ονται στον αθλοτουρισμό, ενώ πα­ράλληλα με στοχευμένες προσπά­θειες έχουμε παρουσιάσει τις δυνα­τότητες ανάπτυξης του συνεδρια­κού τουρισμού και του τουρισμού υ­γείας – ευεξίας που μπορεί να υπο­δεχτεί και φιλοξενήσει η Κόρινθος και όλη η Πελοπόννησος» σημείω­σε ο Πέτρος Τατούλης κατά την δι­άρκεια του εξαιρετικά επιτυχημένου συνεδρίου για την Ανάπτυξη του Α­θλητικού τουρισμού, που διοργανώ­θηκε από τον LTO και την Περιφέρει­α Πελοποννήσου το περασμένο διή­μερο στο Λουτράκι. Ο περιφερειάρ­χης αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη επιτυχία που είχε το πρώτο συνέδρι­ο στη χώρα για τα δικαιώματα των Α­ΜΕΑ, που διοργάνωσε στο Λουτρά­κι η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Εθνική Συνομο­σπονδία Ατόμων με Αναπηρία και την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατό­μων με Αναπηρία Πελοποννήσου.
Αφού έκανε αναφορά στην ιδιαίτε­ρα επιτυχημένη διοργάνωση του συ­νεδρίου του Economist στο Λουτρά­κι πέρυσι, το οποίο διεκδίκησε και ε­ξασφάλισε η Περιφέρεια Πελοπον­νήσου, ο Πέτρος Τατούλης τόνισε «Θέλουμε στον κάθε ένα να γίνει κα­τανοητό ότι τα αποτελέσματα δεν έρχονται τυχαία. Απαιτείται σχεδια­σμός, επαγγελματισμός, ικανή ομά­δα και κυρίως αποτελεσματικότη­τα. Επικαλούμαστε λοιπόν το έργο μας στους τομείς του τουρισμού και των υποδομών, ως εχέγγυο για την επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδί­ου της επόμενης περιόδου που ήδη παρουσιάσαμε. Αυτό είναι το μεγά­λο στοίχημα για εμάς και φυσικά το κεντρικό διακύβευμα των επερχόμε­νων εκλογών».

Συντήρηση επαρχιακών οδών προ­ϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευ­ρώ
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε η προσβασιμότητα των περι­οχών αυτών αποτελεί προτεραιότη­τα και ότι για το λόγο αυτό τα έργα που έχουν γίνει για τη συντήρηση ε­παρχιακών οδών Ξυλόκαστρο – Τρί­καλα – Καρυά και Ξυλόκαστρο – Ζε­μενό» προϋπολογισμού 2,2 εκατομ­μυρίων ευρώ, καθώς και τα έργα ο­δοποιίας, αναφέροντας χαρακτηρι­στικά τη «Βελτίωση επαρχιακών ο­δών Ξυλόκαστρο – Τρίκαλα και Ξυ­λόκαστρο – Ζεμενό» συνολικού προ­ϋπολογισμού. 5.000.000 € θα ανα­ζωογονήσουν την ευρύτερη περιο­χή του Ξυλοκάστρου.
Η ανάδειξη του παραλιακού μετώ­που του Λουτρακίου αποτελεί επί­σης ένα σπουδαίο έργο μείζονος σημασίας για μια περιοχή με ισχυ­ρό τουριστικό προϊόν , παρέμβαση που είμαστε έτοιμοι να χρηματοδο­τήσουμε με 5.000.000 € από το πρό­γραμμα μας.
Έργο ιδιαίτερης σημασίας είναι η «Κοιτόστρωση του ποταμού Σύθα στο Ξυλόκαστρο» προϋπολογισμού 1.180.000 €, ένα έργο πού πραγμα­τικά προστάτεψε την πόλη του Ξυ­λοκάστρου κατά την διάρκεια του ακραίου καιρικού φαινομένου του Ζορμπά.
Στον τομέα των αθλητικών υποδο­μών έχουν υπογραφεί προγραμμα­τικέ συμβάσεις με τους δήμους ώ­στε να υλοποιηθούν 4 αθλητικά έρ­γα στο Ξυλόκαστρο, στα Ροζενά, στο Λουτράκι και την Κόρινθο, συ­νολικού προϋπολογισμού περίπου 700.000 €.

Έτοιμο προς ένταξη το αλιευτικό καταφύγιο Αγίων Θεοδώρων
το αλιευτικό καταφύγιο Αγίων Θεο­δώρων έκανε ειδική αναφορά ο Πε­ριφερειάρχης Πελοποννήσου Πέ­τρος Τατούλης και ενημέρωσε ότι ο­λοκληρώνεται η γεωτεχνική μελέτη, που είναι απαραίτητη ώστε η Περι­φέρεια αμέσως μετά να υποβάλλει το φάκελο του έργου στο πρόγραμ­μα Αλιείας του Υπουργείου Αγροτι­κής Ανάπτυξης.

Προτεραιότητα στο Ξυλόκαστρο η αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών
Την άμεση αντιμετώπιση του προ­βλήματος της διάβρωσης στην περι­οχή του Ξυλοκάστρου ώστε να προ­στατευτούν οι κατοικίες έθεσε σε πρώτη προτεραιότητα ο Περιφερει­άρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τα­τούλης. «Παράλληλα με τις εργασί­ες για την άμεση αντιμετώπιση των σημείων που παρουσιάζουν επικιν­δυνότητα προχωράμε το ολοκλη­ρωμένο μας σχέδιο για τη γενικό­τερη αντιμετώπιση του προβλήμα­τος στην ευρύτερη περιοχή» δήλω­σε ακόμα ο Περιφερειάρχης Πελο­ποννήσου και τόνισε ότι τα προβλή­ματα διάβρωσης δεν είναι μια απλή ιστορία «και για το λόγο αυτό κάνου­με μια ολοκληρωμένη μελέτη για την ευρύτερη περιοχή, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, αφού παρέμβεις σε μί­α περιοχή να το μεταφέρεις σε άλ­λη περιοχή.
Έργα λιθορριπών, συρματοκιβωτί­ων, ακόμα και πασσαλότοιχων έχουν πραγματοποιηθεί για την προστασία των ακτών, της οδοποιίας αλλά και των ιδιωτικών περιουσιών στις πε­ριοχές του Δερβενίου, Λυκοποριάς, Ξυλοκάστρου, Μελισσίου, Κ. Διμη­νιού, Νεράτζας, στην περιοχή του Σχοίνου και αλλού. Τα έργα αυτά υ­περβαίνουν συνολικά τα 5.000.000 € ενώ δεν παύει η συνεχής εξασφά­λιση νέων πόρων και η δρομολόγη­ση νέων παρεμβάσεων.

Κατατέθηκε ο φάκελος για την ί­δρυση Καταδυτικού Πάρκου στο Λουτράκι
Έργα τα οποία θα αλλάξουν την κα­θημερινότητα των πολιτών της ΠΕ Κορινθίας έχουν τεθεί στο επίκεντρο της Περιφερειακής Αρχής πέραν αυ­τών που αφορούν την άμεση αποκα­τάσταση ζημιών αλλά και την καθη­μερινότητα των πολιτών. «Λίγο πριν από την αδειοδότηση του Πρώτου Καταδυτικού Πάρκου στον Τυρό και παρά τη δαιδαλώδη γραφειοκρατία καταθέσαμε αίτημα για τη δημιουρ­γία Καταδυτικού Πάρκου στην θα­λάσσια περιοχή του Λουτρακίου.
Θα είναι το δεύτερο αντίστοιχο πάρ­κο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με σκοπό την προσέλκυση του κα­ταδυτικού τουρισμού που αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή σε εκατομ­μύρια λάτρεις των καταδύσεων», τό­νισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννή­σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια