Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Κόρινθος, 29-03-2019 

Αριθμ. Πρωτ.: 11290 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 

Διακηρύττει ότι 

Εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφρα­γισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρου­σα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τι­μή), η εκτέλεση του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ προϋπολογισμού μελέ­της 670.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις σχετι­κές ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ι­σχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 11289/2019 διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων για το παρόν έργο. Ενδει­κτικά αναφέρουμε: -Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’), -Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147), -Ν.4497/2017, όπως ισχύουν. 
Η χρηματοδότηση για το ανωτέρω έργο θα γίνει από πόρους του Δή­μου Κορινθίων. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστε­ρα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.


Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & σε έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 10.806,00 ευρώ.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δ/νση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, ΤΚ 20131, αρμόδιοι υπάλληλοι: Κουίνης Νικόλαος, Τσολάκης Ιωάννης, τηλ. 27413-62831 & 27413-62833 Fax 27413- 62830, e-mail: n.koyinis@korinthos.gr, i.tsolakis@korinthos.gr. 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http://www.korinthos.gr . 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 15/04/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 19/04/2019.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Αριθ. πρωτ. 3415

Ξυλόκαστρο 29-3-2019

Ταχ. Δ/νση: Λ. Φραντζή 2 - Ξυλόκαστρο Τ.Κ. : 20400 

Τηλέφωνο :2743360200 - Fax : 27430 28261

Email: info@xylokastro.gov.gr 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), άρθρου 27 Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (αριθμός μελέτης 15/2019), συνολικού προϋπολογισμού 92.786,50€ με ΦΠΑ 13 & 24%.
Προβλέπεται η προμήθεια των απαραίτητων τροφίμων και πρώτων υλών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου (παροχή γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό-Κοινωνικό Παντοπωλείο), του ΝΠΔΔ «Ηλίας Κατσούλης» (Παιδικοί Σταθμοί στο Ξυλόκαστρο και στο Δερβένι) και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2019.
Η δαπάνη χρηματοδοτείται: α) για το Δήμο ΙΔ. ΠΟΡΟΙ και δωρεά κ. JOCHEN SCHREIER, β) για το Ν.Π.Δ.Δ. «Ηλίας Κατσούλης» ΙΔ. ΠΟΡΟΙ και Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» και γ) για τις Σχολ. Επιτροπές ΙΔ. ΠΟΡΟΙ. 
CPV: 03000000-1 & 15000000-8.
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής και τόπου εκτέλεσης: EL652
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στην ελληνική γλώσσα, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, δηλαδή έως την 24-4-2019 και ώρα 15:00. 
Ημερομηνία αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά: 3-5-2019 και ώρα 11:00.
Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες/ή και υποομάδες ειδών που περιλαμβάνονται στη μελέτη, όμως για όλα τα είδη που περιλαμβάνονται σε αυτές.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία, εφόσον: 
- υφίσταται εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3.1 της διακήρυξης 
- έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή/και του έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου από το Σ.Ε.Π.Ε. για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
- βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 2.2.3.4 της διακήρυξης
- του έχει επιβληθεί με την Κ.Υ.Α. άρ. 74 ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού.
Οι προσφορές ισχύουν για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί του προϋπολογισμού (της μελέτης) εκτός Φ.Π.Α. ή ίση με το 1% επί του προϋπολογισμού της ομάδας/υποομάδας για την οποία/τις οποίες κατατίθεται προσφορά. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της κάθε σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.
Διάρκεια της σύμβασης έως 31-12-2019.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, μετά την παραλαβή των ειδών. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πλην ΦΠΑ καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης στον ελληνικό τύπο. Προκαταβολή δεν χορηγείται.
Οι προδικαστικές προσφυγές κατά πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής ασκούνται ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με την κατάθεση παραβόλου. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.xylokastro.gov.gr.
Επίσης η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ελληνικό τύπο.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση τη σύναψη της σύμβασης και οι ανταλλαγές πληροφοριών, εκτελούνται μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Συμπληρωματικές πληροφορίες δίνονται έως 19-4-2019, εφόσον έχουν ζητηθεί έως 18-4-2019.
Τα τεύχη της μελέτης, αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ, διατίθενται στα γραφεία του Δήμου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια