Header Ads

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΘΝΙΚΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΗΓΕΣ: ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, greeknation.blogspotgr, el.gr, voicenews.gr, militaire.gr


Οι Αλβανοί μιλούν για πόλεμο:  Αμερικανικός στρατιωτικός εξοπλισμός έφθασε στο Δυρράχιο 

Κυριακή, 7 Απριλί­ου 2019 : «Έρχεται πό­λεμος στα Βαλκάνια, ε­κατοντάδες θωρακισμέ­να οχήματα φορτώθη­καν το σούρουπο», γρά­φει η αλβανική ιστοσελί­δα «portalikuqezi», επικα­λούμενη βίντεο που τρά­βηξε ένας Αλβανός πολί­της τόσο στο λιμάνι του Δυρραχίου όσο και στην εθνική οδό. Αναφέρεται ότι έγινε γνωστό ότι οι Αμερικανοί έχουν δωρί­σει 37 θωρακισμένα οχή­ματα στην Αλβανία, αλ­λά το περιστατικό αυτό δείχνει ότι έχουν στείλει και άλλον στρατιωτικό εξοπλισμό που δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Εικάζε­ται ότι έρχεται πόλεμος με τη Σερβία, που υπο­στηρίζεται από τη Ρωσί­α. Όπως σημειώνεται η αλβανική αστυνομία α­παγόρευσε τη λήψη βί­ντεο από τους πολίτες του συγκεκριμένου φορ­τίου στο λιμάνι του Δυρ­ραχίου.Διαβατά:  Τούρκικος δάκτυλος πίσω από την «εξέγερση» των προσφύγων 

Κυριακή, 7 Απριλί­ου 2019: Σύμφωνα με α­σφαλείς πληροφορίες του Ολυμπία, τα ηλεκτρονι­κά μηνύματα τα οποία δι­ακινήθηκαν μέσω των μέ­σων κοινωνικής δικτύωσης και τα οποία εντοπίστηκαν με συντονισμένη κινητο­ποίηση της ΕΥΠ και της δί­ωξης ηλεκτρονικού εγκλή­ματος, αναρτήθηκαν μέ­σω ελβετικών ηλεκτρονι­κών διευθύνσεων που ό­μως χρησιμοποιήθηκαν ως καθρέφτης για να κρυφτεί η προέλευση. Η προέλευ­ση που εντοπίστηκε από την Τουρκία και συγκεκρι­μένα την Σμύρνη. Και μό­νο αυτή η ενέργεια δείχνει ότι δεν μιλάμε για κάποια ΜΚΟ που ξεσήκωσε τους πρόσφυγες για τους γνω­στούς λόγους, ούτε για μία απλή συμμορία δουλεμπό­ρων. Μιλάμε για κλασική ε­νέργεια του τουρκικού βα­θέως κράτους η οποία ίσως να υποκρύπτει και πολιτι­κές σκοπιμότητες. Σε ευ­ρωπαϊκό επίπεδο, όχι μό­νο ελληνικό. Να υπενθυ­μίσουμε ότι η Τουρκία έ­χει στενές σχέσεις με ό­λα τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης πλην της Λε­πέν, ενώ ειδικά με τις χώ­ρες του Βίζεγκραντ οι σχέ­σεις αυτές είναι κάτι παρα­πάνω από εμφανείς.Εργαλεία κυβερνήσεων γίνονται «όπλα» στα χέρια των χάκερ 

Κυριακή, 7 Απριλίου 2019 Σε αποκλειστι­κή συνέντευξη που πα­ραχώρησε πριν από δύ­ο εβδομάδες στην «Κ» ο Κρίστοφερ Γουάιλι, ο άνθρωπος που αποκά­λυψε το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, υ­πήρχε μια φράση που ε­παναλάμβανε με πά­θος: «Ο σύγχρονος πό­λεμος εκτυλίσσεται στο Διαδίκτυο». Η αποκαλυ­πτική έρευνα των New York Times για τη σύγ­χρονη βιομηχανία των χάκερ και τον ρόλο της στην παγκόσμια διεθνή αρένα καθιστά τα λόγια του εξαιρετικά προφητι­κά. Το πολύμηνο ρεπορ­τάζ ανέδειξε σειρά από εταιρείες ψηφιακής κα­τασκοπείας, προερχόμε­νες από δομές κρατικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν εμπλακεί σε πληθώρα υποθέσεων από το Μεξικό μέχρι τη Σαουδική Αραβία. 
Οι αποκαλύψεις για το μέγεθος της βιομηχανί­ας των χάκερ είναι πράγ­ματι σοκαριστικές, ω­στόσο αφορούν ένα μι­κρό κομμάτι της εξίσω­σης του σύγχρονου πο­λέμου της πληροφορί­ας. Με την ψηφιακή με­ταμόρφωση να έχει αλ­λάξει ριζικά τον τρόπο που χαράσσεται η σύγ­χρονη πολιτική, οικονο­μία αλλά και επικοινωνί­α, εκατομμύρια γιγαντι­αίες βάσεις δεδομένων συσσωρεύουν λεπτο­μερώς τις πληροφορίες των χρηστών – που συ­χνά καταλήγουν στα χέ­ρια είτε παράνομων φο­ρέων, όπως η Cambridge Analytica, είτε μυστικών υπηρεσιών.Έρευνα για τις ομάδες που ξεκίνησαν το «καραβάνι» -Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. δύο σελίδες σε social media

Σάββατο, 6 Απριλίου 2019: Από τον περασμένο Ιανου­άριο είχε ξεκινήσει να διορ­γανώνεται το αποκαλούμενο «Καραβάνι της Ελπίδας», που προκάλεσε το χάος στα Δια­βατά της Θεσσαλονίκης αλ­λά και στον Σταθμό Λαρίσης της Αθήνας. Όπως αποκαλύ­πτει το real.gr, η διοργάνωση της πορείας προς τα βόρει­α σύνορα της Ελλάδας έγινε κυρίως από δύο «ανοικτές ο­μάδες» που δημιουργήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύω­σης.
Πρόκειται για τις σελίδες «Border Crossing Greece» αλλά και «Glitter of Hope Caravan» οι οποίες δημιουρ­γήθηκαν στο Facebook και απηύθυναν στην αραβική γλώσσα κάλεσμα σε όλους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα να συγκεντρω­θούν ξανά στην περιοχή της Ειδομένης.
«Η εκκίνηση θα γίνει στις 5/4/2019 από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η ώρα αναχώ­ρησης θα καθοριστεί για τις 4 μ.μ.», έχει γραφτεί χαρακτη­ριστικά σε μία από τις πρό­σφατες αναρτήσεις της σε­λίδα Border Crossing Greece. Σε μια άλλη παλαιότερη α­νάρτηση, η εν λόγω σελίδα δημοσιεύει ακόμα και χάρτη για το αρχικό σημείο συγκέ­ντρωσης, δηλαδή το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στα Διαβατά.
Επιπλέον, η πρώτη ανάρ­τηση στην σελίδα Glitter of Hope Caravan, η οποία έ­γινε στις 3 Ιανουαρίου, εί­ναι χαρακτηριστική του στό­χου που είχε τεθεί. «Έχουμε δημιουργήσει αυτή τη σελί­δα για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα που δεν μπορούν να συνεχίσουν το δρόμο για να φτάσουν στις υπόλοιπες χώ­ρες της ΕΕ όπως η Γερμανί­α, το Βέλγιο και Σουηδία. Με­τά το κλείσιμο των συνόρων ορισμένοι από τους πρόσφυ­γες αναγκάζονται να ρισκά­ρουν μέσω διακινητών. Κά­ποιοι πετυχαίνουν και άλ­λοι αποτυγχάνουν. Έτσι δη­μιουργήσαμε την ομάδα μας για να συγκεντρώσουμε έναν μεγάλο αριθμό χιλιάδων αν­θρώπων και μαζί να πάρουμε το δρόμο προς στα ευρωπα­ϊκά σύνορα σε συγκεκριμένο χώρο και ημέρα», αναγράφε­ται στην ανάρτηση, η οποία συγκέντρωσε δεκάδες σχό­λια και αντιδράσεις από τους χρήστες του Facebook. «Το καραβάνι θα περιλαμβάνει πολλές οικογένειες και νέους και θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλο ώστε τα μέσα ενημέ­ρωσης να το παρακολουθή­σουν. Θέλουμε την υποστή­ριξή σας και θα σας δώσου­με όλες τις λεπτομέρειες για όσα συμβούν από εδώ», προ­στίθεται στην ίδια ανάρτηση 7.000 συμμετοχές.
H ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΑ ΤΖΑΜΙΑ


Κυριακή, 7 Απριλίου 2019: Η κυβέρνηση Μέρκελ κινητοποι­ήθηκε για να διαμορφώσει στην Γερμανία ιμάμηδες και έτσι να περιορίσει την επιρροή των ξέ­νων πολιτικών δυνάμεων στον πληθυσμό της. Στην Γερμανία όπου ζούνε 4.500.000 εκ. μου­σουλμάνοι, εκ των οποίων τα 3 εκ. είναι Τούρκοι, η κυβέρνηση Μέρκελ πάτησε το κουμπί ώ­στε η ίδια η Γερμανία να βγάλει δικούς της ιμάμηδες και έτσι να περιορίσει την επιρροή των ξέ­νων πολιτικών δυνάμεων (με πρώτη την τουρκική κυβέρνη­ση) πάνω στην μουσουλμανική κοινότητα της χώρας.
Σύμφωνα με την είδηση της Σεντά Σερντάρ από την DW, το 90% των ιμάμηδων που υ­πηρετούν στα περίπου 2.500 τζαμιά της χώρας προέρχο­νται από το εξωτερικό και με­γάλο μέρος εξ αυτών είναι οι εκ Τουρκίας προερχόμενοι.Η κυβέρνηση Μέρκελ κινητο­ποιήθηκε ώστε να σταματή­σουν πια να έρχονται ιμάμη­δες από το εξωτερικό και αν α­νατραφούν ιμάμηδες σε εκπαι­δευτικούς φορείς της Γερμανί­ας.


Σε Φόρουμ του ΟΗΕ στη Γενεύη η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία

Κυριακή, 7 Απριλίου 2019: Ο Πρόεδρος της ΔΕΕΕΜ Ο­ΜΟΝΟΙΑ κ. Βασίλης Κάγι­οςσυνοδευόμενος απ’ τον Πρόεδρο στο Παράρτημα Τι­ράνων κ. Ευάγγελο Σταύρου, την περασμένη Πέμπτη(4 Α­πριλίου) βρέθηκαν στο Πα­λάτι των Εθνών στη Γενεύ­η, ευρωπαϊκή έδρα του Ο­ΗΕ εκπροσωπώντας την Ε­ΕΜ και την Οργάνωση, σε έ­να συμβατικό φόρουμ όπως το UPR (Universal Periodic Review). Πρόκειται για επι­θεώρηση του ΟΗΕ σε ότι α­φορά στα ανθρώπινα δικαιώ­ματα στον κόσμο και τις πρα­κτικές πολιτικές των Κυβερ­νήσεων των χωρών μελών για το σεβασμό τους.
Η αντιπροσωπεία της ΟΜΟ­ΝΟΙΑΣ συμμετείχε στο πάνελ που αφορούσε στην Αλβανί­α και έχει σπουδαία σημασί­α καθώς αποτελεί συνέχει­α των επαφών με το συγκε­κριμένο φορέα. Η ΟΜΟΝΟΙ­Α από τον περασμένο Οκτώ­βριο έχει αποστείλει κείμενο θέσεων - έκθεση στο UPR με εστίαση στην κατάσταση της ΕΕΜ και την ανελαστικότητα που επιδεικνύει η πολιτεί­α στην Αλβανία να εφαρμό­σει κατοχυρωμένα δικαιώμα­τα για τα μέλη της ΕΕΜ και την κοινότητα συνολικά.
Οι κ. Κάγιος και Σταύρος συ­ναντήθηκαν στα πλαίσια του πάνελ με τους μόνιμους α­ντιπροσώπους στον ΟΗΕ (γραφεία Γενεύης) των κυ­βερνήσεων των ΗΠΑ, Ηνω­μένου Βασιλείου, Γερμανίας, Ισραήλ, Σλοβακίας, Ιρλανδί­ας, Μάλτας κ.α. καθώς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και διεθνών ορ­γανισμών για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Παραδόθηκε εκτός της δια ζώσης συζή­τησης κι ενημέρωσης η επι­καιροποιημένη Έκθεση που προαναφέρθηκε.


Δεν υπάρχουν σχόλια