Header Ads

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : Ψήφος αμελητέων επιπτώσεων


ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝΤΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ *

Τώρα που πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, είναι ωφέλι­μο να γνωρίζεις ότι έχεις το δικαίωμα να ψηφίσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έ­χεις το δικαίωμα να περιμέ­νεις ότι αυτή η ψήφος θα παράγει επιπτώσεις, ανε­ξάρτητα από το πόσοι ψή­φισαν όπως κι εσύ. Ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ε­κλογές είναι μια καθαρά εθι­μοτυπική διαδικασία. Οι δια­φορές πολιτικής μεταξύ των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και του Λαϊκού Κόμματος εί­ναι οι ίδιες με αυτές μεταξύ ΚΚΕ Μ-Λ και ΚΚΕ Λ-Μ. Οταν, για παράδειγμα, είχε ξεσπά­σει η οικονομική κρίση, οι -υποτίθεται δεξιοί- Μέρκελ και Σαρκοζί είχαν προτείνει την εναρμόνιση της φορο­λογικής πολιτικής (δηλαδή υψηλούς φόρους για όλους στην Ε.Ε.), έναν νέο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλ­λαγών και ένα νέο ταμείο δημοσίων δαπανών. Βάλτε στη θέση των Μέρκελ - Σαρ­κοζί τον κ. Τσίπρα και είναι σαφές ότι θα μπορούσε να κάνει ακριβώς τις ίδιες προ­τάσεις, χωρίς την παραμικρή παρέκκλιση από τις κρατικι­στικές αρχές που πρεσβεύ­ει. 
Ολα τα παραπάνω έχουν τη σημασία τους τώρα που η έρευνα του ειδικού εισαγ­γελέα Μούλερ στις ΗΠΑ έ­φτασε στο τέλος της. Η έ­ρευνα είχε σκοπό να εξε­τάσει αν υπήρξε συνωμο­σία μεταξύ Τραμπ και Ρωσί­ας, προκειμένου να κερδίσει ο πρώτος τις εκλογές του 2016. Για την έρευνα αυ­τή, τα τελευταία δύο χρό­νια ξοδεύτηκαν πάνω από 25.000.000 δολάρια. Εργά­στηκαν σε αυτήν 19 εισαγ­γελείς, επιδόθηκαν 2.800 κλήσεις, 500 εντάλματα έ­ρευνας, εξετάστηκαν κάπου 500 μάρτυρες. Τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ επιδόθηκαν σε μια α­πίστευτη εκστρατεία προ­παγάνδας επί του θέματος, προωθώντας τη βέβαιη ενο­χή του Τραμπ - 1.965 «ρε­πορτάζ» από το CNN, 4.202 «ρεπορτάζ» από το MSNBC, 1.156 «ρεπορτάζ» από τους «Times» και 1.184 από την «Washington Post». Το περι­οδικό Time είχε βγει με εξώ­φυλλο που παρουσίαζε τον Λευκό Οίκο να μετατρέπεται σε Κρεμλίνο. Δόθηκαν και δύο βραβεία Πούλιτζερ, για την «ενδελεχή» και «αμερό­ληπτη» κάλυψη της υπόθε­σης από τα ΜΜΕ. 
Τελικά, μετά την έρευνα Μούλερ βρέθηκε ότι δεν υ­πήρξε καν συμπαιγνία μετα­ξύ Πούτιν και Τραμπ. Ολα εί­χαν αρχίσει όταν, το 2016, ένας φάκελος με «στοιχεία» εναντίον του Τραμπ έφτασε σε δημοσιογραφικά χέρια και αργότερα στο FBI. Το FBI θα αρχίσει να παρακολου­θεί την καμπάνια Τραμπ βα­σισμένο σε αυτόν τον φάκε­λο, που δεν ήταν τίποτε πα­ραπάνω από μια σειρά ψευ­δών στοιχείων και αυταπό­δεικτα αβάσιμων κατηγορι­ών. Ως κερασάκι στην τούρ­τα, η δημιουργία και η προ­ώθησή του είχε χρηματοδο­τηθεί από τα εκλογικά τα­μεία της κυρίας Κλίντον. 
Φανταστείτε τώρα η ΕΥΠ να αρχίσει στην προεκλογι­κή περίοδο να παρακολου­θεί τη Ν.Δ. βασισμένη σε έ­ναν φάκελο ψευδών στοι­χείων που χρηματοδότησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μιλούσαμε για μπανανία. Κι όμως, επειδή το θύμα της συγκεκριμένης υπόθεσης ήταν ο Τραμπ, που, τουλάχιστον ρητορικά, στρέφεται πολλές φορές ε­ναντίον του πολιτικού κατε­στημένου, θα πρέπει να ε­κλάβουμε ό,τι έγινε τα δύο τελευταία χρόνια ως δημο­κρατική κανονικότητα. 
Το 2016, οι Αμερικανοί έ­καναν μια επιλογή που το πολιτικομιντιακό κατεστη­μένο θεώρησε ως μια εξω­φρενική και απαράδεκτη ε­πιλογή. Για το κατεστημέ­νο μια τέτοια παράλογη ε­πιλογή μπορούσε να εξηγη­θεί μόνο ως μια συνωμοσί­α Ρώσων κατασκόπων και Α­μερικανών ακροδεξιών. Το σίγουρο είναι ότι το πόπο­λο «έπρεπε» να είχε επιλέ­ξει την κυρία Κλίντον. Εκλο­γές με πολιτικές επιπτώσεις - ποιος να το περίμενε! 

* Ο Ναπολέων Λιναρδά­τος, γεννήθηκε και μεγά­λωσε στα Βαλσαμάτα/Φρα­γκάτα Κεφαλλονιάς. Zεί και εργάζεται στη Νέα Υόρκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια