Header Ads

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - ΑποφάσειςΑΔΑ: 9Ξ6ΕΩ9Π-ΚΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Γενικής Διοίκησης 

Αριθ. Αποφ.: 56 

Ζευγολατιό: 12-03-20119 

Ταχ. Δ/νση: Ζευγολατιό 20001 

Πληροφ. : Ε. Κοπανά 

Τηλέφωνο :2741360507 

FAX :2741052303 

Email:kopana@vochas.gov.gr 

Περίληψη της αριθμ.13 /2019 Απόφασης

Ο Δήμαρχος Βέλου- Βόχας, 


Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις των άρθρων 2, 58 και 95 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/07-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε­ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του Ν. 3584/2007. 
Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015. 
Την με αριθ. οικ.2/78400/0022/14-11-2011, ε­γκύκλιο του Υπουργείου Οικονομι­κών. 
Τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 49 του Ν. 3943/ 2011. 
Την αριθμ.399/2014 απόφαση Δημάρχου Βέλου- Βόχας περί ανά­θεσης καθηκόντων Ληξιάρχων στις Δ.Ε Βόχας και Βέλου (ΦΕΚ 2875/ Β/27-10-2014). 
Την αριθμ. 12/2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού πρακτικο­γράφου Δημοτικού Συμβουλίου. 
Το γεγονός ότι για την αντιμε­τώπιση των παραπάνω αναγκών ε­πιβάλλεται να απασχολούνται έ­ως δυο(2) υπάλληλοι στην υπηρε­σία Ληξιαρχείου, έως ένας(1) υπάλ­ληλοι για την τήρηση των πρακτι­κών του Δ.Σ, έως επτά (07) υπάλ­ληλοι στην Υπηρεσία Ύδρευσης- Άρδευσης, έως είκοσι ένας (21) υ­πάλληλοι, τακτικό και εποχικό προ­σωπικό στην Υπηρεσία Καθαριότη­τας-Ηλεκτροφωτισμού, έως τρεις (03) υπάλληλοι στην Υπηρεσία Τε­χνικών έργων, και έως δύο (02) υ­πάλληλοι στην Υπηρεσία Πρασίνου υπερωριακά καθ’ υπέρβαση της υ­ποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασί­ας. 
Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευ­ματινής υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019 και τις εκα­τόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο ε­ξάμηνο του έτους 2019. 


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Την καθιέρωση υπερωριακής ερ­γασίας απογευματινών ωρών μέχρι την 22α ώρα για το οικονομικό έ­τος 2019 για το τακτικό και με σχέ­ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι­σμένου και αορίστου χρόνου, προ­σωπικό του Δήμου Βέλου-Βόχας, πέ­ρα από το κανονικό ωράριο και καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδο­μαδιαίας εργασίας συνολικά τριάντα έξι (36) υπαλλήλων των Διοικητι­κών-Οικονομικών Υπηρεσιών, Καθα­ριότητας-Ηλεκτροφωτισμού, Πρα­σίνου, Τεχνικών έργων και Ύδρευ­σης-Άρδευσης για την κάλυψη των εποχικών ή όλως απρόβλεπτων ανα­γκών τους για τους λόγους που α­ναπτύσσονται στο σκεπτικό της πα­ρούσας απόφασης. 
Οι ώρες απογευματινής υπερω­ριακής εργασίας μέχρι την 22α ώ­ρα , δεν θα υπερβαίνουν τις εκα­τόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019 και τις εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019 με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προ­ϋπολογισμό του Δήμου οικονομι­κού έτους 2019, ενώ για τη δαπάνη που προκαλείται για τα επόμενα έ­τη θα εγγραφούν σχετικές πιστώσεις στους ίδιους κωδικούς των προϋπο­λογισμών των επομένων ετών. 


Ο Δήμαρχος 

Αννίβας Παπακυριάκος ΑΔΑ: ΨΩ97Ω9Π-1ΑΡ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ 

Διεύθυνση Διοικητικών  Υπηρεσιών 

Τμήμα Γενικής Διοίκησης 

Ζευγολατιό: 12-03-20119 

Ταχ. Δ/νση: Ζευγολατιό 20001 

Αριθ. Αποφ.: 55 

Πληροφ. : Ε. Κοπανά 

Τηλέφωνο :2741360507 

FAX :2741052303 

Email:kopana@vochas.gov.gr 


Περίληψη της αριθμ.14 /2019 Απόφασης 

Ο Δήμαρχος Βέλου- Βόχας, 

Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις των άρθρων 2, 58 και 95 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/07-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε­ντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του Ν. 3584/2007. 
Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015. 
Την με αριθ. οικ.2/78400/0022/14-11-2011, ε­γκύκλιο του Υπουργείου Οικονομι­κών. 
Τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 49 του Ν. 3943/ 2011. 
Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο μας. 
Την αριθμ.: 30373/3508/2013 α­πόφαση Γενικού Γραμματέα της Α­ποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο­ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιο­νίου για τον καθορισμό ωραρίου λει­τουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότη­τας – Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευ­σης – Άρδευσης του Δήμου Βέλου− Βόχας για το έτος 2013 και εφεξής (ΦΕΚ 1753/τ.Β΄/18-7-2013). 
Το γεγονός ότι για την αντιμε­τώπιση των παραπάνω αναγκών επι­βάλλεται να απασχολούνται έως ε­πτά (07) υπάλληλοι στην Υπηρεσία Ύδρευσης-Άρδευσης, έως είκοσι έ­νας (21) υπάλληλοι, τακτικό και ε­ποχικό προσωπικό στην Υπηρεσία Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού. 
Οι ώρες υπερωριακής εργασί­ας κατά Κυριακές και εξαιρέσιμες η­μέρες δεν θα υπερβαίνουν τις ενε­νήντα έξι (96) ανά υπάλληλο κα­τά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019 και τις ενενήντα έξι (96) κα­τά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019 με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση. 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Καθιερώνουμε υπερωριακή απα­σχόληση κατά Κυριακές και εξαιρέ­σιμες ημέρες για το οικονομικό έ­τος 2019 για το τακτικό και με σχέ­ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί­στου χρόνου, προσωπικό του Δήμου Βέλου-Βόχας, συνολικά είκοσι οκτώ (28) υπαλλήλων των υπηρεσιών Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης-Άρδευσης για την κάλυ­ψη των εποχικών ή όλως απρόβλε­πτων αναγκών τους για τους λόγους που αναπτύσσονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
Οι ώρες υπερωριακής εργασί­ας κατά Κυριακές και εξαιρέσιμες η­μέρες δεν θα υπερβαίνουν τις ενε­νήντα έξι (96) ανά υπάλληλο κα­τά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019 και τις ενενήντα έξι (96) κα­τά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019 με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋ­πολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019. 

Ο Δήμαρχος 

Αννίβας Παπακυριάκος 

ΑΔΑ: 9ΞΡ7Ω9Π-Γ37 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρε­σιών 

Τμήμα Γενικής Διοίκησης 

Ζευγολατιό: 12-03-20119 

Ταχ. Δ/νση: Ζευγολατιό 20001 

Αριθ. Αποφ.: 57 

Πληροφ. : Ε. Κοπανά

Τηλέφωνο :2741360507 

FAX :2741052303 

Email:kopana@vochas.gov.gr 

Περίληψη της αριθμ.15 /2019  Απόφασης 


Ο Δήμαρχος Βέλου- Βόχας, 


Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις των άρθρων 2, 58 και 95 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/07-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε­ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του Ν. 3584/2007. 
Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015. 
Την με αριθ. οικ.2/78400/0022/14-11-2011, ε­γκύκλιο του Υπουργείου Οικονομι­κών. 
Τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 49 του Ν. 3943/ 2011. 
Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρ­θρου 12 του ν. 2503/1997. 
Την αριθμ.30373/3508/2013 α­πόφαση Γενικού Γραμματέα της Α­ποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο­ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιο­νίου για τον καθορισμό ωραρίου λει­τουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότη­τας– Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευ­σης – Άρδευσης του Δήμου Βέλου − Βόχας για το έτος 2013 και εφεξής (ΦΕΚ 1753/τ.Β/18-7-2013). 
Την με αριθ.224/2016 απόφα­ση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαρι­ότητας του Δήμου. 
Την αριθ. 14152/9-02-2017 από­φαση του Γενικού Γραμματέα Απο­κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή­σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου καθο­ρισμού ωραρίου λειτουργίας της υ­πηρεσίας Καθαριότητας του Τμήμα­τος καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δή­μου Βέλου-Βόχας για το έτος 2017 και εφεξής.(ΦΕΚ 850/Β΄/15.3.2017). 
Το γεγονός ότι η απαιτούμενη δαπάνη ύψους 7.000€ θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες πιστώσεις του ΚΑ 20.6012 και 20.6042 του Προϋπολο­γισμού του Δήμου Βέλου-Βόχας οι­κονομικού έτους 2019 της Υπηρε­σίας Καθαριότητας- Ηλεκτροφωτι­σμού, στους οποίους υπάρχουν εγ­γεγραμμένες πιστώσεις. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε : 

Καθιερώνουμε υπερωριακή ερ­γασία με αμοιβή, για το Α΄ κ Β΄ εξά­μηνο του έτους 2019, πέραν από τις ώρες της υποχρεωτικής βάρδιας, κα­τά τις νυχτερινές ώρες εργάσιμων ημερών και κατά τις νυχτερινές ώ­ρες Κυριακών και εξαιρέσιμων ημε­ρών, δεκαεννέα (19) υπαλλήλων έ­ως 180 ώρες ανά υπάλληλο ανά ε­ξάμηνο για κάθε περίπτωση. 


Ο Δήμαρχος 

Αννίβας Παπακυριάκος 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Περιφέρεια Πελοπον­1. νήσου διακηρύσσει μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο­σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδό­χου κατασκευής του έργου: “ΚΑ­ΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥ­ΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΛΩΜΟΥ” προϋπολογισμού μελέ­της: 220.000,00€. 
Το έργο ανήκει στην 2. κατηγορία εργασιών έργων Υ­ΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό: 177.419,35€ (Δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε, Απρόβλεπτα, Αναθε­ώρηση). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπο­3. ρούν να λάβουν τα συμβατικά τεύ­χη του διαγωνισμού από τον χώ­ρο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)-Δημόσια Έργα-Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων της διαδικτυα­κής πύλης www.promitheus.gov. gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνι­σμό και στην ιστοσελίδα http:// ppel.gov.gr της Περιφέρειας Πε­λοποννήσου. 
Ως ημερομηνία λήξης 4. παραλαβής προσφορών ορίζεται η 12η – 04 – 2019, ημέρα Παρασκευ­ή και ώρα 11:00 π.μ. 
Ως ημερομηνία ηλεκτρο­5. νικής αποσφράγισης των προσφο­ρών ορίζεται η 19η – 04 – 2019, η­μέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 
Ως διαδικασία επιλογής 6. αναδόχου ορίζεται η «ανοικτή δι­αδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συ­στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά­ποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
Ο τρόπος σύνταξης και υ­7. ποβολής οικονομικών προσφορών είναι της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ο­μάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολο­γισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και ο­μαλή σχέση μεταξύ τους, σύμφω­να με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.α του ν. 4412/2016. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυ­σικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε: 
κράτος μέλος της Ένωσης για  το ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ εφό­σον ανήκουν στην Α2 τάξη και ά­νω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥ­ΛΙΚΑ}, 
κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σε τρίτες χώρες που έχουν υπογρά­ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθ­μό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Πα­ραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετι­κού με την Ένωση Προσαρτήμα­τος I της ως άνω Συμφωνίας, κα­θώς και 
σε τρίτες χώρες που δεν εμπί­πτουν στην προηγούμενη περί­πτωση της παρούσας παραγρά­φου και έχουν συνάψει διμε­ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικα­σιών ανάθεσης δημοσίων συμ­βάσεων. 
Για τη συμμετοχή στο διαγω­νισμό απαιτείται από τους συμμε­τέχοντες οικονομικούς φορείς κα­τά τους όρους της παρ. 1α του άρ­θρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητι­κή επιστολή συμμετοχής που ανέρ­χεται στο ποσό των 3.549,00€ και ι­σχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα δι­εξαγωγής του διαγωνισμού και πρέ­πει να απευθύνεται στην Περιφέρει­α Πελοποννήσου ή Διεύθυνση Τεχνι­κών Έργων Π.Ε Κορινθίας. 
Κάθε προσφέρων μπορεί να υ­ποβάλλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτι­κών προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 
Η προθεσμία εκτέλεσης του έρ­γου είναι δεκαοκτώ (18) μήνες α­πό την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Το έργο χρηματοδοτείται από Πι­στώσεις του Προγράμματος Δημο­σίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 526 έτους 2014 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με κωδικό 2014ΕΠ52600019 «Έργα αντιπλημ­μυρικής προστασίας Π.Ε. Κορινθίας», με προϋπολογισμό 2.500.000,00€. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρα­σίας θα εγκριθεί από την Οικονομι­κή Επιτροπή Περιφέρειας Πελοπον­νήσου. 


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια