Header Ads

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κόρινθος, 14/06/2018
Αρ.πρωτ.: οικ. 158001/30722
ΑΔΑ: 6ΥΝ27Λ1-Θ30
Ταχ. Δνση: Ταχ.Κώδικας: Κροκιδά 2 20100 Κόρινθος
Πληροφορίες: Χαρούλα Αρβανίτη,
Ελίνα Παναγοπούλου, Σπ. Χαρίτου
Τηλ: Φαξ: 2741360745-640, 2741360693 2741360755
E-mail: promith@pekorinthias.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2018 (ΑΡ. ΣΥΣΤ.: ΕΣΗΔΗΣ 57830)


Η Π.Ε. Κορινθίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό κάτω των ορίων διαγωνισμό για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Προμήθεια ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών & υάλινων σφαιριδίων αντανάκλασης για την εκτέλεση εργασιών επαναδιαγράμμισης ή διαγράμμισης οδικών τμημάτων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Κορινθίας, συνολικού προϋπολογισμού 201.612,90€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 250.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%). και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. [CPV:44811000-8 (χρώμα διαγ/σης) και 34922110-0 (υαλοσφαιρίδια)]
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 12η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1,00 % του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. των Τμημάτων για τα οποία δίνεται η προσφορά. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για 180 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΔΑ: 6ΥΝ27Λ1-Θ30 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.06.20 11:00:13 EEST Reason: Location: Athens
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 18η Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. μέσω του Συστήματος, από την αρμόδια επιτροπή. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600018.
Η σχετική διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.ppel.gov.gr για πλήρη, άμεση και ελεύθερη πρόσβαση.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίδονται από τη Δ/νση ΔιοικητικούΟικονομικού της Π.Ε Κορινθίας (τηλ. 2741360640-27413745) κα Παναγοπούλου Ελίνα, κα Αρβανίτη Χαρούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής


Κωνσταντίνα Νικολάκου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κόρινθος, 08/05/2018
Αρ.πρωτ.: οικ.118776/22903
ΑΔΑ:72ΝΚ7Λ1-Σ6Ο
Ταχ. Δνση: Ταχ.Κώδικας:
Πληροφορίες: Τηλ: Φαξ: E-mail:
Κροκιδά 2 20100, Κόρινθος
Χαρούλα Αρβανίτη, Ελίνα Παναγοπούλου
2741360745-640 και 2741360755
promith@pekorinthias.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2018 (ΑΡ. ΣΥΣΤ.: ΕΣΗΔΗΣ 15623)


Η Π.Ε. Κορινθίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό άνω των ορίων διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας, για τα σχολικά έτη 2017-18 (υπόλοιπο), 2018-19 & 2019-20, συνολικού προϋπολογισμού 13.286.859,41€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός αποτελείται από εκατόν δεκαεπτά (117) Τμήματα, και προσφορές μπορούν να υποβληθούν για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα Τμήματα. (CPV 60130000-8)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 04/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. του Τμήματος ή των Τμημάτων για τα οποία δίνεται η προσφορά.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για 180 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ημερομηνία αποστολής για Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. : 27/04/2018
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 11/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. μέσω του Συστήματος, από την αρμόδια επιτροπή.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Ειδικό Φορέα: 02.192 και ΚΑΕ 0821.0001 με τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα.
Η σχετική διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.ppel.gov.gr για πλήρη, άμεση και ελεύθερη πρόσβαση.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίδονται από τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε Κορινθίας (τηλ. 2741360640-27413745 κα Παναγοπούλου Ελίνα, κα Αρβανίτη Χαρούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής


Κωνσταντίνα Νικολάκου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κόρινθος, 08/05/2018
Αρ.πρωτ.: οικ.118776/22903
ΑΔΑ:72ΝΚ7Λ1-Σ6Ο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2018 (ΑΡ. ΣΥΣΤ.: ΕΣΗΔΗΣ 15623)
Η Π.Ε. Κορινθίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό άνω των ορίων διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας, για τα σχολικά έτη 2017-18 (υπόλοιπο), 2018-19 & 2019-20, συνολικού προϋπολογισμού 13.286.859,41€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός αποτελείται από εκατόν δεκαεπτά (117) Τμήματα, και προσφορές μπορούν να υποβληθούν για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα Τμήματα. (CPV 60130000-8)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 04/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. του Τμήματος ή των Τμημάτων για τα οποία δίνεται η προσφορά.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για 180 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ημερομηνία αποστολής για Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. : 27/04/2018
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 11/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. μέσω του Συστήματος, από την αρμόδια επιτροπή.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Ειδικό Φορέα: 02.192 και ΚΑΕ 0821.0001 με τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα.
Η σχετική διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.ppel.gov.gr για πλήρη, άμεση και ελεύθερη πρόσβαση.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίδονται από τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε Κορινθίας (τηλ. 2741360640-27413745 κα Παναγοπούλου Ελίνα, κα Αρβανίτη Χαρούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.

Η Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής


Κωνσταντίνα Νικολάκου

Δεν υπάρχουν σχόλια