Header Ads

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ : Η κόντρα Ερντογάν - ΗΠΑ ενδιαφέρει την Ελλάδα

Του Σάββα Καλεντερίδη *

16 Δεκέμβριου 2018 : Στο  άρθρο μας της Παρασκευ­ής γράφαμε ότι «από μέρα σε μέρα, αν όχι από στιγμή σε στιγμή, αρχίζει μια νέα ε­πιχείρηση εισβολής στη Συρί­α, με στόχο τους Κούρδους». Όντως, τις βραδινές ώρες της Πέμπτης προς Παρασκευ­ή, τουρκικά αεροσκάφη F-16 βομβάρδισαν το στρατόπεδο Κούρδων προσφύγων Μαχ­μούρ, που βρίσκεται νοτίως της Ερμπίλ, και το όρος Καρα­τσόκ, στην επαρχία Σιντζάρ, όπου η πλειονότητα των κα­τοίκων είναι Κούρδοι γεζίντι. Στην επιχείρηση συμμετείχαν είκοσι F-16, ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού στον αέρα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρατήρησης, και προσβλή­θηκαν τριάντα στόχοι του PKK, σύμφωνα με την επίση­μη ανακοίνωση του τουρκι­κού ΓΕΕΘΑ. 
Στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter ο διευθυντής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν, έγραψε για το θέμα: «Απόψε οι τουρκικές Ένοπλες Δυνά­μεις πραγματοποίησαν μια πετυχημένη αεροπορική επι­χείρηση στο Σιντζάρ και το ό­ρος Καρατσόκ, σημαντικά κέ­ντρα συγκέντρωσης των ομά­δων των τρομοκρατών που αποτελούν απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και την εθνική μας ασφάλει­α. Η επιχείρηση αυτή είναι έ­να χτύπημα στην τρομοκρα­τία και ένα μήνυμα στους υ­ποστηρικτές της». Για την ίδια επιχείρηση ο υπουργός Άμυ­νας, Χουλουσί Ακάρ, που την παρακολούθησε από την Αί­θουσα Επιχειρήσεων, δήλω­σε: «Η αποστολή αυτή περα­τώθηκε. Οι προετοιμασίες για τις επόμενες επιχειρήσεις συ­νεχίζονται με την ίδια σοβα­ρότητα και αποφασιστικότη­τα και θα είμαστε έτοιμοι γι’ αυτές». 
Την Παρασκευή, λίγες ώ­ρες μετά την επιχείρηση, ο Ερντογάν, μιλώντας σε εκδή­λωση του Δικαστικού Σώμα­τος, έδινε ένα ξεκάθαρο και απειλητικό μήνυμα προς τις ΗΠΑ: «Χθες βράδυ πραγματο­ποιήσαμε τις επιχειρήσεις μας στο Ιράκ, στο Σιντζάρ, το Κα­ρατσόκ και το Μαχμούρ, που αποτελούν μόνιμη απειλή για τα σύνορά μας. Θα σταματή­σουμε εκεί; Όχι, θα ακολου­θήσουν κι άλλες επιχειρή­σεις. Όπου υπάρχει απειλή για εμάς, θα πάρει την απά­ντησή της. Αυτές οι τρομο­κρατικές οργανώσεις, όπως και να ’χει, θα εξολοθρευ­τούν… Στη βόρεια Συρία οι Η­ΠΑ έχουν 22 στρατιωτικές βά­σεις. Στέλνουν όπλα, εξοπλι­σμό και πυρομαχικά, που κα­ταλήγουν στο PKK, το PYD και το YPG». 
Συνεχίζοντας ο Ερντογάν είπε: «Η Ιεράπολη/Μένπετζ είναι ένα μέρος που κατοι­κείται σε ποσοστό 85-90% α­πό Άραβες. Όμως έχει παρα­χωρηθεί εξ ολοκλήρου στον έλεγχο των τρομοκρατικών οργανώσεων. Είπαν ότι θα εκκενώσουν την περιοχή από αυτούς, όμως δεν τους έχουν διώξει. Τώρα τους λέμε ότι α­φού δεν τους βγάζετε εσείς, θα εισβάλουμε στην Ιεράπο­λη/Μένπετζ, για να το κάνου­με εμείς. Το δηλώνω ανοικτά, η Τουρκία έχασε πολύ χρόνο περιμένοντας να πραγματο­ποιήσει την επιχείρηση ανα­τολικά του Ευφράτη εναντίον των τρομοκρατών. »Από τού­δε και στο εξής δεν μας έχει μείνει άλλο υπομονή». Αυτές είναι μόνο μερικές από τις δηλώσεις που αφορούν την προετοιμασία της επιχείρη­σης ανατολικά του Ευφράτη, που ο Τούρκος υπουργός Ά­μυνας στην ουσία μας είπε ό­τι ξεκίνησε το βράδυ της Πέ­μπτης, με την αεροπορική ε­πιχείρηση στο Καρατσόκ και το Μαχμούρ, στο έδαφος του Ιράκ. 
Όσον αφορά τη στάση των ΗΠΑ, έχουμε την επίσκε­ψη που έκανε εκτάκτως στην Άγκυρα ο Ειδικός Απεσταλμέ­νος των ΗΠΑ στη Συρία, πρέ­σβης Τζέφρι, στις 8 Δεκεμ­βρίου, όταν άρχισαν να βλέ­πουν το φως της δημοσιότη­τας στοιχεία για την επικείμε­νη επιχείρηση των ΤΕΔ ανα­τολικά του Ευφράτη. 
Στην εν λόγω επίσκεψη ο Τζέφρι, αφού άκουσε από το στόμα του Χουλουσί Ακάρ και του συμβούλου του Ερντο­γάν Ιμπραχίμ Καλίν για άλλη μια φορά τη δεδηλωμένη α­ποφασιστικότητα της Τουρκί­ας να πραγματοποιήσει την επιχείρηση παρά τις προειδο­ποιήσεις της Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός διπλωμάτης φέ­ρεται να είπε στους Τούρκους αξιωματούχους: «Αν οποιαδή­ποτε χώρα επιχειρήσει να κά­νει μονομερείς ενέργειες στη βόρεια Συρία, αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους στρα­τιώτες μας που βρίσκονται ε­κεί. Πιο πριν έγινε μια ανάλο­γη ενέργεια στην περιοχή της Ντερ εζ Ζορ.* Κι εμείς χρη­σιμοποιήσαμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και απαντή­σαμε. Οι ΗΠΑ επιχειρούν στον περιοχή εναντίον του Ισλαμι­κού Κράτους, από κοινού με τις Δημοκρατικές Δυνάμεις της Συρίας (οι δυνάμεις του PYD/YPG αποτελούν τη ρα­χοκοκαλιά τους). Αυτό γίνε­ται ανατολικά του Ευφράτη, στην Ντερ εζ Ζορ αλλά και στη Ράκα». 
Να έλθουμε τώρα στο ζουμί της υπόθεσης: Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει επισήμως και σε κάθε τόνο ότι οι Κούρδοι της Συρίας, και συγκεκριμένα οι δυνάμεις του PYD/YPG, α­ποτελούν στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ και ότι είναι απαραί­τητοι στην αντιμετώπιση του ΙΚ. Μάλιστα, τις μέρες αυτές είναι σε εξέλιξη κοινή επιχεί­ρηση Κούρδων και Αμερικα­νών στην κάτω κοιλάδα του Ευφράτη, όπου τα τελευταία προπύργια των τζιχαντιστών. 
Επίσης, οι ΗΠΑ έχουν ανα­κοινώσει με τον πιο επίσημο τρόπο ότι θα ιδρύσουν αριθμό φυλακίων-παρατηρητηρίων κατά μήκος των συνόρων Τουρκίας-Συρίας, τα οποία θα διασφαλίζουν ότι δεν πρόκει­ται να διεισδύσει κανείς στην τουρκική πλευρά και να απει­λήσει την Τουρκία. 
Άρα, γίνεται φανερός ο στόχος των ΗΠΑ να ιδρύσουν ένα αυτόνομο κουρδικό κρά­τος στη βόρεια Συρία, το οποί­ο θα αποτελεί μείζονα απειλή για την ενότητα και την εδα­φική ακεραιότητα της Τουρκί­ας, εξού και οι απειλές Ερντο­γάν και η μεγάλη κόντρα με τις ΗΠΑ. 
Το τεράστιας σημασίας ζή­τημα για τον Ελληνισμό, την Κύπρο και την Ελλάδα, είναι το εξής: Αν τελικά η Τουρ­κία κάνει πράξη τις απειλές και επιτεθεί σε έναν σύμμα­χο των ΗΠΑ, με τον οποίο μά­λιστα την ίδια στιγμή ο αμε­ρικανικός στρατός διεξάγει κοινές επιχειρήσεις, τότε ε­ξάγεται το συμπέρασμα ότι η Τουρκία δεν έχει ανάγκη πλέ­ον το «πράσινο φως» που μέ­χρι τώρα γνωρίζαμε ότι άνα­βε από πλευράς Ουάσινγκτον κάθε φορά που είχαμε ελλη­νοτουρκική κρίση, από την ει­σβολή στην Κύπρο μέχρι σή­μερα. 
Αυτή η διαπίστωση πρέ­πει να απασχολήσει σοβαρά τους εγκεφάλους του ελλη­νικού ΥΠΕΞ, του ΥΠΕΘΑ και των λοιπών αρμόδιων υπη­ρεσιών, ειδικά τώρα που είναι σε εξέλιξη ο στρατηγικός δι­άλογος Ελλάδας-ΗΠΑ. Θα ε­πανέλθουμε στο θέμα, το ο­ποίο θεωρούμε ότι για περισ­σότερο από έναν λόγους εί­ναι ίσως το σοβαρότερο από όλα όσα είναι σε εξέλιξη και απαιτεί να δείξουμε προσοχή και σοβαρότητα. 
* Στις 7 Φεβρουαρίου 2018 μια μονάδα Ρώσων και Ου­κρανών μισθοφόρων, ενερ­γώντας για λογαριασμό Ρώ­σου ολιγάρχη, ιδιοκτήτη πε­τρελαϊκής εταιρείας, επιχεί­ρησε να προελάσει ανατο­λικά του Ευφράτη, από Χι­σάμ, για να καταλάβει τις πε­τρελαϊκές εγκαταστάσεις της Conoco, τις οποίες κατέχουν Κούρδοι και Αμερικανοί, δια­χειριζόμενοι την παραγωγή. Τότε οι ΗΠΑ ειδοποίησαν τη Ρωσία και επιτέθηκαν εναντί­ον των μισθοφόρων, με απο­τέλεσμα να έχουμε πάνω α­πό 400 νεκρούς και τραυμα­τίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Ρωσία με μεταγωγικά αε­ροσκάφη. 
Αυτή την επίθεση εννο­εί ο Τζέφρεϊ, όταν αναφέρε­ται στο δικαίωμα της αυτοά­μυνας. 

* Ο κ. Σάββας Καλεντερί­δης, είναι Ανώτ. Αξ/κός ε.α. και αρθρογράφος στη «δ». 

Δεν υπάρχουν σχόλια