Header Ads

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : Στις 10 -11 Δεκεμβρίου η κυβέρνηση θα υπογράψει την καταστροφή της Ελλάδας, χωρίς να έχει ρωτήσει κανέναν ;


Του Σάββα Καλεντερίδη *

Είναι γνωστό ότι η Ελλά­δα αντιμετωπίζει σοβαρό δη­μογραφικό πρόβλημα, το ο­ποίο –σε συνδυασμό με τις μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας, που δεν λένε να σταματήσουν– μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις. 
Το δημογραφικό, που μας καλεί εδώ και πολλά χρό­νια να αναλάβουμε δράσεις και να δώσουμε λύσεις –κά­τι που μόνο ο Κώστας Καρα­μανλής με τις κυβερνήσεις του έκανε, με αποτέλεσμα τη σχετική βελτίωση των δει­κτών τα χρόνια που ίσχυσαν τα μέτρα που έλαβαν τότε οι αρμόδιοι φορείς–, επιτεί­νεται με τη φυγή μισού εκα­τομμυρίου μορφωμένων νέ­ων τα χρόνια της κρίσης. 
Όσον αφορά τις μετα­ναστευτικές και προσφυγι­κές ροές, σύμφωνα με τη FRONTEX οι καταγεγραμμέ­νοι παρανόμως εισελθόντες στην Ελλάδα ήταν: 
Το 2008: 52.300, το 2009: 40.000, το 2010: 55.700, το 2011: 57.000, το 2012: 37.200, το 2013: 24.800, το 2014: 50.834, το 2015: 885.386, το 2016: 182.287 και το 2017: 42.305. Όσον α­φορά το τρέχον έτος, 2018, τα μέχρι στιγμής στοιχεία α­ναφέρουν ότι έχουν εισέλ­θει παράνομα στην Ελλάδα 43.562 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι από το 2008 μέχρι σήμε­ρα έχουν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα και έχουν κα­ταγραφεί 1.451.374 αλλοδα­ποί, ενώ πρέπει να σημειώ­σουμε ότι υπάρχει και άγνω­στος αριθμός ατόμων που μπαίνουν και παραμένουν στην Ελλάδα παράνομα. 
Ο Αναστάσιος Λαβρέ­ντζος, στο βιβλίο του Σιωπη­ρή άλωση (εκδ. Πραγματεί­α), μελετά το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας σε σχέση με το μεταναστευτι­κό, παραθέτοντας χρήσιμους πίνακες για την πορεία του. Ο συγγραφέας μάς λέει ό­τι «από εδώ και μπρος εισερ­χόμαστε σε μια ασταμάτητη αριθμητική συρρίκνωση του ελληνικού πληθυσμού». Το κλειδί εδώ είναι ο όρος «α­σταμάτητη». Δεν οδεύουμε, δηλαδή, σε μια κατάσταση ι­σορροπίας σε ένα πιο χαμη­λό αριθμητικό επίπεδο, αλ­λά από εδώ και μπρος μπαί­νουμε σε μια κατηφόρα. Ό­πως λέμε, εισερχόμαστε σε τερματική δημογραφική φά­ση. Οι δημογραφικές προβο­λές διαφόρων διεθνών ορ­γανισμών μάς δείχνουν πού πηγαίνουμε. Επιλέγοντας το λεγόμενο κύριο σενάριο της Eurostat –το οποίο δεν εί­ναι και το πιο απαισιόδοξο–, βλέπουμε ότι το 2050 ο ελ­ληνικός πληθυσμός θα είναι το πολύ εννέα εκατομμύρι­α. Αυτό όμως που θα είναι το χειρότερο είναι η βαθιά γή­ρανση του πληθυσμού που παράλληλα θα συντελείται. Με βάση το ίδιο σενάριο ε­κτιμάται ότι στα εννέα εκα­τομμύρια που αναφέραμε, τα τρία θα είναι άνω των 65 ετών. Δηλαδή μιλάμε για έ­ναν πληθυσμό ο οποίος στο μέσον του αιώνα θα βρίσκε­ται στα πρόθυρα της δημο­γραφικής κατάρρευσης. Ό­πως είπα, δε, αυτό δεν εί­ναι καν το χειρότερο σενά­ριο. Ωστόσο, ακόμη και αυ­τές οι εκτιμήσεις είναι αρ­κούντως τρομοκρατικές για να μας κάνουν να κινητοποι­ηθούμε. 
Ο συγγραφέας μάς λέει ε­πίσης ότι «το δημογραφικό έλλειμμα της χώρας σε λίγες δεκαετίες θα είναι τόσο ση­μαντικό, ώστε αν υποθέσου­με ότι θα καλυφθεί εξ ολο­κλήρου με μεταναστευτικές ροές, τότε πραγματικά θα μι­λάμε για μια άλλη χώρα. Και το ερώτημα σε μια τέτοια πε­ρίπτωση είναι αν μια κοινωνί­α μεταβαλλόμενη με τέτοιον τρόπο θα μπορέσει να διατη­ρήσει κάποια συνοχή ή ακό­μη και να διαχειριστεί τις δια­φορές της». 
Άρα, με βάση τους αριθ­μούς, που είναι αμείλικτοι, η Ελλάδα κινδυνεύει τις επό­μενες δεκαετίες –λόγω της δημογραφικής κατάρρευσης από τη μια πλευρά και των πραγματικά ανεξέλεγκτων μεταναστευτικών ροών α­πό την άλλη– να μετατρα­πεί σε μια άλλη χώρα. Δηλα­δή μια άλλη Ελλάδα, της ο­ποίοι οι κάτοικοι θα είναι κάτι σαν Έλληνες, θα μιλούν κάτι που θα μοιάζει με ελληνικά και θα έχουν εθνική συνείδη­ση κάτι σαν ελληνική. 
Για τη θρησκεία δεν μιλά­με, ορισμένοι από τους νε­ότερους αναγνώστες αυτού του άρθρου θα προλάβουν να δουν τους ορθοδόξους μειονότητα μέσα στην Ελ­λάδα, και το Ισλάμ κυρίαρχη θρησκεία της πατρίδας μας. 
Και ενώ η κατάσταση εί­ναι αυτή και τα μείζονα αυ­τά προβλήματα απαιτούν έ­ναν εθνικό και κοινωνικό δι­άλογο, ούτως ώστε να απο­φασίσουν οι πολίτες για την πορεία που οι ίδιοι θέλουν να ακολουθήσει η χώρα και το έθνος τις επόμενες δεκα­ετίες, διαβάζουμε ότι στις 10 και 11 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια συνόδου στο Μα­ρακές (Μαρόκο), πρόκειται να επικυρωθεί από τα κράτη μέλη του... 

Η συνέχεια του άρθρου στο: http://www.pontos-news.gr/article/187065/monoi-mas-vgazoyme-ta-matia-mas 

*Ο κ. Σάββας Καλεντερί­δης είναι Ανώτ. Αξιωματι­κός ε.α., Στρατηγικός Ανα­λυτής, Συγγραφέας και αρ­θρογράφος στη ¨δ¨. 

Δεν υπάρχουν σχόλια